ลำดับ  เรื่อง
1. วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดระยอง (ทุเรียนระยอง) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
2. วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
3. วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
4. วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเมือง ในคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
5. วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดระยอง ประจำปี 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
6. วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ณ ห้องโถง ชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
7. วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
8. วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ 62 ปี สภานายิกา สภากาชาดไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
9. วันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 05.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จเข้าร่วมการแข่งขัน “Run to Changes 2019"  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
10. วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานส่งมอบและเปิดอาคารเรียน 3 ชั้นโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
11. วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดระยอง ชั้น 2 อ. เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
12. วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานบ้านวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (RPC Open House) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
13. วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเปิดบ้านวิชาการ สู่โลกอาชีพครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์วิจิตรธรรมาภิรัต วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
14. วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมรวมพลังชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร” จังหวัดระยองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ชุมชนคุณธรรมวัดโขดหิน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
15. วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
16. วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
17. วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน ณ เรือนจำกลางระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
18. วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี บริษัท ไอ อาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ปล่อยควันดำ ณ ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
19. วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ณ ศาลาสร้างสุข อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
20. วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
21. วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ร่วมรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการเสด็จไปเป็นองค์ประธานพืธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
22. วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนในการหารือพิธีส่งมอบปลากะตักแห้งและผลิตภัณฑ์สินค้าประมงที่มีสารไอโอดีน โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
23. วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมการคัดเลือกศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนดีเด่นและอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
24. วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดระยอง provincial Star :PSO ปีพ.ศ. 2562  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
25. วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 7.30 น.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
26. วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับและรับการตรวจการดำเนินงานของนิคมสหกรณ์ชะแวะ ณ นิคมสหกรณ์ชะแวะ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
27. วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาและการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
28. วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
29. วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 การจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
30. วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
31. วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับฟังและแนะนำแนวทางการดำเนินโครงการจ้างการศึกษาความเหมาะสมบ่อฝังกลบของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
32. วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 10.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนการแก้ไขปัญหาแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนในเขตอุทยานเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
33. วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
34. วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาที่ดินเพื่อชำระให้แก่กระทรวงการคลัง จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
35. วันศุกรที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
36. วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ประจำปี 2562 ณ วัดตะเคียนงาม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
37. วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 8.30 น.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวัดหนองคอกหมู อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
38. วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
39. วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
40. วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดระยอง และผู้เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
41. วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
42. วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินงานตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองมาบตาพุด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
43. วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” พร้อมทั้งเยี่ยมชมร้านสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ตลาดดอกแก้ว ร้านจิตอาสา 904 ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
44. วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 ครั้งที่ 9/2562 (ครั้งที่ 49) ณ โรงแรมหาดแสงจันทร์ รีสอร์ท  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
45. วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณา เรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการ มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
46. วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีการประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่ สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
47. วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
48. วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น (Provincial :PSO) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
49. วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดแหลมเจริญ ณ ลานอเนกประสงค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
50. วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ณ อาคารกองบัญชากานตำรวจภูธรภาค 2 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
51. วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
52. วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 22.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ร้านกาชาด สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
53. วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
54. วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
55. วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
56. วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ สตาร์ ไอ ที เซ็นเตอร์ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
57. วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 23.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ พุทธศักราช 2562 ณ วัดเนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
58. วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2562 ณ จุดตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
59. วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2562 ณ จุดตรวจหลักบริเวณศูนย์คูโบต้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
60. วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2562 ณ จุดตรวจหลักโรงเรียนวัดบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
61. วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมการประชุมตรวจติดตามจุดตรวจทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2562  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
62. วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.-18.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ออกตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
63. วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมและมอบชุดของขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในข่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ด่านตรวจบ้านยายร้า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
64. วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ออกตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
65. วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2561 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดลุ่ม พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
66. วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
67. วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 61 เวลา 14.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
68. วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมตรวจติดตามจุดตรวจทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดระยองผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลจากกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
69. วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 12 / 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
70. วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ เพื่อดูแลตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของประชาชนที่เดินทางในเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณปั้ม ปตท.สมาพันธ์ ตลาดน้ำเกาะกลอย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
71. วัันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ณ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด อำเภอเมืองฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
72. วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดระยอง ณ หน้าบริษัท สยามคูโบต้า จำกัด อำเภอแกลง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
73. วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
74. วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอบ้านฉาง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
75. วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกคลองต้นแบบ ตามโครงการ "คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น" จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
76. วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อำเภอนิคมพัฒนา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
77. วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
78. วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
79. วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะทำงานจัดระเบียบขนส่งทางเรือ ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
80. วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมหาหรือแนวทางการดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและสำรวจออกแบบรายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด(EIA) ถนนบูรพาชลทิต(ระยะที่ 2)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
81. วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
82. วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 3 ครั้งที่ 7/ 2561 ณ บ.ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จก.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
83. วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนนโครงการทำถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราในตำบล หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
84. วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะทำงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและคณะทำงานเครือข่าย ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
85. วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ประจำปี 2562 (ต้นมะปริง) ณ บ้านปิ่นทอง หมู่ที่ 8 และลานวัฒนธรรมวัดธงหงส์ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
86. วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
87. วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการปิดล้อม/ตรวจค้น ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อกวาดล้างยาเสพติดระยะเร่งด่วน และกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
88. วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
89. วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการทรัพยากรชายฝั่งทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
90. วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
91. วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
92. วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 61 เวลา 14.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานงบประมาณ เพื่อรับทราบข้อมูลและความคืบหน้าโครงการเพื่อใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
93. วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการตรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ณ เทสโก้ โลตัส สาขาระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
94. วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมตรวจสอบกรณี การบุกรุกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ล่วงล้ำทางน้ำสาธารณะบริเวณคลองหนองโพรง อ.แกลง จ.ระยอง ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
95. วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบทางเลือกของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2) ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
96. วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค.61 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.รย. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชน องค์กรสวัสดิการชุมชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
97. วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
98. วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานจัดกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระยอง ณ วัดเนินพระ อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
99. วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมงานสิ่งการกุศล “Run To Change Rayong “ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
100. วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
101. วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
102. วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รอง ผวจ.รย. เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก - ฉะเชิงเทรา - ศรีราชา และโครงการรถไฟฟ้าทางคู่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
103. วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการปีใหม่ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
104. วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการตรวจสอบสถานที่ที่จะใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการเป็นโรงมหรสพ จำนวน 2 โรง ชื่อ “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัส มาบตาพุด” ณ โลตัสมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
105. วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมและชี้แจงการจัดทำระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
106. วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมหารือโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3 ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
107. วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเมือง ครั้งที่ 1/2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
108. วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง (สาธารณภัยขนาดกลาง : ระดับ 2)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
109. วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
110. วันที่ 18 ธ.ค.61 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน) พื้นที่นำร่องจังหวัดระยอง ระยะที่ 1 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
111. วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 12.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่มเมืองทองธานี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
112. วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.รย. ประธานพิธีเปิดโครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมประชารัฐร่วมใจ OTOP Grand Sale ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
113. วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รอง ผวจ.รย. เป็นประธานพิธีมอบ “บ้านกาชาด” ตามโครงการกาชาดสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ 62 ปี สภานายิกา สภากาชาดไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
114. วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 18.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงาน "ตกปลา กินปู ดูวิถีประมงพื้นบ้าน" ณ บริเวณกลุ่มประมงเก้ายอด ต.ปากน้ำ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
115. วันเสาร์ที่ 15 ธ.ค.61 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง เป็นในพิธีเปิดกิจกรรมชาว จ.ระยอง รวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ "เดินรณรงค์ คน รัก คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม อ.เมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
116. วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 6/ 2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
117. วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอำนวยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดระยองเพื่อกำหนดนโยบายและมาตราการดำเนินงานประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
118. วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.รย. ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างครั้งที่ 1/2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา อ.เขาชะเมา จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
119. วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจและออกแบบอ่างเก็บน้ำ เขาจอมแห-เขานั่งยอง ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
120. วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประขุมหารือแนวทางการพัฒนาเกาะเสม็ด ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ขั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
121. วันที่ 14 ธ.ค.61 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
122. วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประธานมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ โดยมีผู้บริหารบริษัทไออาร์พีซี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วมมอบทุน ที่อาคาร IRPC Sport Complex  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
123. วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
124. วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
125. วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
126. วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม อ.ก.พ. จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
127. วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมซักซ้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ (โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
128. วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดกิจกรรม"สัปดาห์แห่งความห่วงใย ใส่ใจเอื้ออาทร"  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
129. วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ในโครงการวางและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานอู่ตะเภา ณ โรงแรมภูริมาศ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
130. วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
131. วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายประเวศน์ สุภาชัย เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง ตรวจพื้นที่เพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
132. วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมโครงการ”รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี”จังหวัดระยอง ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
133. วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
134. วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการอบรมการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
135. วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วังสวนสุนันทา กรุงเทพฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
136. วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
137. วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ “ระยองสร้างชาติโมเดล : ยุทธศาสตร์ระยอง 20 ปี” และเปิดตัวโครงการเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่ 5 ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
138. วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม อก 1 ชั้น 2 อาคาร สนง.สป.อุตสาหกรรม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
139. วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้บริหารและที่ปรึกษา บ.ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัดขอเข้าพบ เพื่อหารือแนวทางการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงงานผลิตเหล็กเส้น  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
140. วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค ณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
141. วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน”ภูมิบุรี ศรีระยอง” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ณ ลานวัฒนธรรม ถนนยมจินดา อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
142. วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
143. วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/ 2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
144. วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
145. วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง “เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด” ครั้งที่ 18  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
146. วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเสนอโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
147. วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ครั้งที่ 3/2561 และร่วมรับฟังการประชุมจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก" ผ่าน VCS  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
148. วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมนัดหมายคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
149. วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
150. วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐานกิจกรรมมหกรรม เทศกาลอาหารเด่น จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
151. วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “The 7th Asia-Pacific Conference for Young Scientist and 2nd KVIS Invitational Science Fair” ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อ.วังจันทร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
152. วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ - เกาะเสม็ด” ครั้งที่ 18  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
153. วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
154. วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเททองหล่อพระ พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อเป็นอนุสรณ์สักการะบูชา ณ อบต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
155. วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจุดเทียน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
156. วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการจัดกิจกรรมวันดินโลก ในงานพระบรมราชานุสรณ์ “วันภูมิพลมหาราชา” ประจำปี 2561 ณ บริเวณแปลงนาสาธิตของกรมการข้าว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
157. วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
158. วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่าน VCS  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
159. วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายยุทธrล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองในการเสนอขอรับงบประมาณเกี่ยวกับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
160. วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
161. วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ 62 ปี สภานายิกา สภากาชาดไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
162. วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล ณ ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
163. วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
164. วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับบริจาคเงินหรือสิ่งของ เพื่อนนำมาจำหน่ายเป็นรายได้สนับสนุน กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ในงาน “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
165. วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานในงาน “ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ป่าวังจันทร์ ประจำปี 2561” ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
166. วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานปล่อยสัตว์และชิมอาหารเจ ครั้งที่ 21 ณ สถานธรรมฉือหมิง ระยอง (เกาะหวาย) อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
167. วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น.ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ งานพระบรมราชานุสรณ์ “วันภูมิพลมหาราชา” ณ บริเวณสันเขื่อน อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
168. วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานพระบรมราชานุสรณ์ “วันภูมิพลมหาราชา ประจำปี 2561 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยองอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
169. วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีเปิดกิจกรรม Blogger & Ambassador Contest 2018 จัดโดยสมาคมเพื่อนชุมชน ณ ชั้น 3 ห้องเกาะแก้ว โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อ.เมือง จ. ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
170. วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเยี่ยมชมงานมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินของกรมบังคับคดี ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
171. วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
172. วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในพิธีมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโครงการโรงเรียนกลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารอำนวยการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
173. วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บริเวณหน้าห้องสมุดสวนศรีเมือง อ.เมือง จ. ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
174. วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
175. วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/ 2561 ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
176. วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
177. วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานรณรงค์"วันเอดส์โลก" ณ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
178. วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมรองรับการประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
179. วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจติดตามการดำเนินงานออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมในงานพระบรมราชานุสรณ์ "วันภูมิพลมหาราช" ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
180. วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 11 / 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
181. วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หารือร่วมกับ พล.ท.ณรงค์ สบายพร (ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.)สถานการณ์การทำประมงในพื้นที่ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
182. วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงาน “เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำคอก อ.เม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
183. วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ( Rayong Smart City ) ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
184. วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
185. วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561เวลา 10.30 น.ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ ปรามการค้ามนุษย์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
186. วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง “เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ - เกาะเสม็ด” ครั้งที่ 18  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
187. วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง “เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ - เกาะเสม็ด” ครั้งที่ 18  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
188. วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
189. วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการออกร้านของส่วนราชการและภาคเอกชน งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
190. วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
191. วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
192. วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30นนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดระยอง ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
193. วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 5/ 2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
194. วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมบูรพาสัมพันธ์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
195. วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 นว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบประจำปี 2561 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาระยอง อ.เมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
196. วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดทับมา อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
197. วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.00 น.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดกีฬาเดิน- วิ่ง "GC Rayong Marathon" ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพอากาศ ต.บ้านเพ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
198. วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
199. วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3-3/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
200. วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดระยอง ฝ่ายจัดสถานที่ และฝ่ายจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
201. วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการกระชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 37 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
202. วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม สนง.ศึกษาธิการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
203. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.30 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ระธานมอบรางวัลการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2561 โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมดีงามของไทย จัดกิจกรรม ณ บริเวณ ลานหน้าห้างเซ็นทรัลระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
204. วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ณถนนอดุลย์ธรรมประภาส (สวนศรีเมือง) อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
205. วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.30 น.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมตรวจความมั่นคงแข็งแรงของพื้นที่ที่กำหนดให้ประชาชนลอยกระทง ณ วัดทับมา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
206. วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนางานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศลจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
207. วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมป็นเกียรติในการแถลงผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน สร้างรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนไทยทุกคน”  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
208. วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและจัดทำเสื้อกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
209. วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.45น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพัยธ์ุสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ บริเวณวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านหนองแฟบ ต.มาบตาพุต อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
210. วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ องค์พระเจดีย์กลางน้ำ ตำบลปากนำ้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
211. วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีไหว้เจ้าแม่ทับทิมระยอง ครบรอบ 140 ปี ณบริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิมระยอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
212. วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
213. วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสุทธาสมาธิวัตร (หลวงพ่อสะอาด พทุธญาโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดตะพุนทอง ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
214. วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมโครงการร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสู่ Thailand 4.0 & EEC ณ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
215. วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระยอง ณ ห้องจันทร์สุดา โรงแรมสตาร์ คอนแวนชั่น อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
216. วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงและการประกวดต่างๆ เพื่อเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
217. วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมสรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
218. วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมและต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย(ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่)ในการประชุมตรวจราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
219. วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมพิจารณาการจัดทำระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม (Holistic Executive Support System) ภาคเกษตรกรรม จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
220. วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก 2018” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference) ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
221. วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ ฯพณฯฟิลลิป คริเดลก้า เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย ในพิธีมอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเนินกระปรอก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
222. วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิแต่งตั้งเป็นกรรมการระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
223. วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยองพ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2563) และแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
224. วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2561เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ร่วมกันตรวจร้านค้าจำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง ในพื้นที่ อ.เมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
225. วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
226. วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธาน พิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน”  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
227. วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมหาหรือแนวทางแก้ไขปัญหาพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบกิจการโฮมสเตย์และการเลี้ยงกระชังปลา บริเวณเขื่อนกันคลื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณอ่าวเพ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
228. วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
229. วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีการก่อสร้างคานเรือ (ทางขึ้นลงเรือ) พื้นที่หาดสุชาดา หมู่ที่ 4 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
230. วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานโครงการวิ่ง-เดิน เทศบาลเนินพระ-วินีไทย ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 9 ณ ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
231. วันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 61 เวลา 18.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ร่วมเป็นเกียรติชมการแสดง แสง สี เสียง สื่อผสมกลางแจ้ง “250 ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมุททานุภาพกู้ชาติ “ ณ พระราชวังกรุงธนบุรี (พระราชวังเดิม) อรุณอัมรินทร์ กรุงเทพมหานคร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
232. วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีจังหวัดระยอง ครั้งที่ 36 ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
233. วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาเดิน-วิ่ง"GC RAYONG" ณ ศาลาแหลมเทียน สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
234. วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00น. ายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน"อุ่นไอรัก คลายความหนาว" จังหวัดระยอง ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
235. วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30น. ายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 เพื่อติดตามและรับฟังรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
236. วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
237. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการผู้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร และมอบอำนาจในการเปรียบเทียบความผิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
238. วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
239. วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
240. วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ห้องเกษรา 1 ชั้น 2 โรงแรมสตาร์ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
241. วันอังคารที่ 6 พย.61เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม (Holistic Executive Support System) ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
242. วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังข้อหารือ และแสดงความคิดเห็นกับบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
243. วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม การแก้ไข้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขาดแคลนน้ำประปาในเขตอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กรณีการขออนุญาตใช้พื้นที่เปลี่ยนท่อน้ำประปา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
244. วันอังคารที่ 6 พ.ย.61 เวลา 08.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญสิริโชติ ผวจ.รย.เป็นประธานในพิธีเกี่ยวข้าวในแปลงนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ณ แปลงนาข้าวฐานการเรียนรู้ด้านข้าว ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ.ปลวกแดง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
245. วันจันทร์ที่ 5 พ.ย.61 เวลา 13.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รอง ผวจ.รย. เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
246. วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ 62 ปี สภานายิกา สภากาชาดไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
247. วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
248. วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดบ้านเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ณ ระยองฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
249. วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดการประกวด Mrs. Asia International pageant 2018  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
250. วันศุกร์ที่ 2 พ.ย.61 เวลา 11.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังข้อหารือจากคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการวิจัยพืชสมุนไพรและการจัดทำ MOU ณ ห้องประขุมสิงห์บุรานุรักษ์ ขั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
251. วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงาน Thailand Smart Money สัญจรระยอง ครั้งที่ 2 บริการทางการเงิน การลงทุนครบวงจร ณ ลานเอนกประสงค์เซ็นทรัลพลาซ่า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
252. วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยได้ใบอนุญาตขับขี่ (Good Rider) ณโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อ.บ้านฉางจ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
253. วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
254. วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย.61 นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รอง ผวจ.รย. ประธานพิธีเปิดโครงการ Big Cleaning Day และ ประธานพิธีโครงการ "ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ภายใต้กิจกรรม : การงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและห้ามใช้โฟมบรรจุอาหารเข้าเกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
255. วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิด เอฟเอ็น เอ๊าท์เลท สาขาระยอง ณ อาคารเลขที่ 99/19 ม.5 ต.ทับมา จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
256. วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ครั้งที่ 3/2561 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
257. วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบนโยบายให้แก่ จนท.พัฒนาชุมชน จ.ระยอง ในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สวนสุภัทราแลนด์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
258. วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติดปี 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
259. วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี เหตุการณ์ระเบิดภายในโรงงานของ บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
260. วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.ว่าที่ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดระยองประจำปี 2561 ณ วัดบ้านค่าย ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
261. วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561แ เวลา 15.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชกรจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 7/2561 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
262. วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
263. วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
264. วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.ระยอง/ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุม ”คณะทำงานจัดระเบียบการขนส่งทางเรือและจัดระเบียบพื้นที่โดยรอบบริเวณท่าเรือ” ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
265. วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.ว่าที่ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
266. วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 ครั้งที่ 7/2561 (ครั้งที่ 47) ณ โรงแรม เดอะ คอนทราส ไอ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
267. วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานจัดระเบียบขนส่งทางเรือและจัดระเบียบพื้นที่โดยรอบบริเวณท่าเรือ ตำบลเพ ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
268. วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนให้สัมภาษณ์การบริหารราชการบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะผู้วิจัย จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
269. วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ เป็นประธานเปิดงาน “กลยุทธ์การปลอดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้า” ณ ห้องประชุมเมืองระยอง ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
270. วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
271. วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
272. วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ร่วมประชุมคณะกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
273. วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ เป็นประธานพิธีทอดถวายผ้าจุลกฐิน งานประเพณีมหาบุญจุลกฐิน ถิ่นเมืองระยอง ประจำปี 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดทับมา อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
274. วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.รย.ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงทางภาค การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
275. วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์องค์กฐิน งานประเพณีมหาบุญจุลกฐิน ถิ่นเมืองระยอง ประจำปี 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดทับมา อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
276. วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ เป็นประธานในพิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปยังหาดแหลมเจริญ ณ บริเวณมณฑลพิธีวัดลุ่ม (พระอารามหลวง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
277. วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงทางภาค ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
278. วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ว่าที่ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมส่งเสริมการตลาดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดระยอง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
279. วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโฉนดที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆ คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดจังหวัดชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
280. วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าสหกรณ์ระยองฮิปี 2561" ณ ลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
281. วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
282. วันศุกร์ที่ 26ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ร่วมการหารือและอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาภาค ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
283. วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ไม้เท้าขาวสื่อนำทางคนตาบอดสู่อิสรภาพสู่การฟื้นฟูอย่างมั่นคงประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
284. วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน Rayong Road Safety และเปิดสถาบันการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุDefensive Driving Institute (DDI)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
285. วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต้อนรับคณะกรรมการเมืองหลิ่วโจในโอกาสขอเข้าพบ ณ ห้องสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
286. วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ก.อบต. จังหวัดระยอง ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
287. วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. ว่าที่ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนให้การต้อนรับและรับมอบแนวนโยบายการดำเนินงานจาก รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ในงานประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
288. วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2561ณ สี่แยกป้ายทันใจ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
289. วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ครั้งที่ 1/ 2561 ณ ห้องประชุม 3503 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
290. วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. ว่าที่ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมติดตามภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
291. วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมทบทวน เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
292. วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 19:00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
293. วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.ว่าที่ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว กิจกรรมส่งเสริมการตลาดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดระยอง ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
294. วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
295. วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
296. วันจันทร์ที่ 22ตุลาคม 2561 เวลา 13.30น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”: กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
297. วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเทศบาลจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
298. วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงาน “ตลาดปันสุข @ เซลทรัลระยอง”  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
299. วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
300. วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานกรั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ประจำจังหวัดระยองครั้งที่ 35 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
301. วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรใการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
302. วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นติดตั้งและพิธีเปิดป้ายอาคารที่ทำการศาลแขวงระยอง ณ อาคารศาลแขวงระยอง ถ.ตากสินมหาราช อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
303. วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 3 ครั้งที่ 6/ 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
304. วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง “เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
305. วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี เหตุการณ์ระเบิดภายในโรงงานของบริษัทเล็กก่อสร้างสยามจำกัดครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
306. วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านโครงการ HMC & Habitat ร่วมใจ “13ปี แห่งการให้...แต้มยิ้มสดใสสู่ชุมชน”  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
307. วันพุธที่ 17 ตุลาคม 61เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าระยอง ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
308. วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ โครงการวางผังภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
309. วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมหารือโครงการถนนพลาสติกรีไซเคิล ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
310. วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับฟังการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
311. วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้สัมภาษณ์และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาที่แท้จริงและกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
312. วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี เหตุการณ์ระเบิดภายในโรงงานของ บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
313. วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 09:30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา (บริเวณชายคลองด้านถนนอดุลย์ธรรมประภาส) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
314. วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 19:00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
315. วันเสาร์ที่ 13 ต.ค.61เวลา 07.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป และวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
316. วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมอนุกรรมการด้านส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
317. วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ที่ทำการ อบต.บ้านแลง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
318. วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รอง ผวจ.รย. เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เกี่ยวกับ การขึ้นทะเบียนครูพิเศษ อาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
319. วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
320. วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
321. วันพฤหัสสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการรณรงค์ประมงปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้กับชุมชนประมงชายฝั่ง ณ พื้นที่บริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุต  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
322. วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมพิจารณาขออนุญาติซื้อ มีใช้และขนย้ายวัตถุระเบิด ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
323. วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน บริษัทไออาร์พีซี ที่วิทยาลัยไออาร์พีซี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
324. วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุราณุรักษ์ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
325. วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 13/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
326. วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการก่อสร้างคานเรือ(ทางขึ้นลงเรือ)พื้นที่หาดสุชาดา หมู่ที่ 4 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
327. วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 07:30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโรงทานเทศกาลถือศีล กินเจ ทำวัตร สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม อิ่มบุญ อิ่มใจ มหาบุญปี 61 ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
328. วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมถ่ายทำ VTR งาน Run to Change Rayong วันที่ 20 มกราคม 2562 สวนศรีเมือง-ชุมชนบ้านปากคลอง วิ่งการกุศลของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง ณ บริเวณปากแม่น้ำระยอ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
329. วันจันทร์ที่ 8 ต.ค.61 เวลา 14.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมกรณีเกิดเหตุระเบิดภายในโรงงานของบริษัทเหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด ซึ่งประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อย ประเภทมีเตาหลอม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
330. วันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 2561 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 / 2561 ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
331. วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รอง ผวจ.รย.เข้าร่วมประชุมหารือฝ่ายไทยเพื่อสรุปแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาและผลักดันการค้าการลงทุน การขนส่ง และการท่องเที่ยวในพื้นที่แนวฝั่งทะเล 3 ประเทศ ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
332. วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมแก้ไขปัญหาเกษตรกรขอให้จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างเป็นตลาดกลางผลไม้ของจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
333. วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล "เอสซีจีเคมิคอลส์ ลีกเยาวชน" ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
334. วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 20.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน ปู...ฮิ...หอย...ฮะ @อ่าวมะขามป้อม ถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล จังหวัดระยอง ณ อ่าวมะขามป้อม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
335. วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำแก่คณะผู้บริหารบริษัท ซีจี คอร์เปอเรขั่น จำกัด ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
336. วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 14.20น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต้อนรับนักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าและบรรยายสรุป"จังหวัดระยองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก" ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
337. วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับนายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยเดินทางมาตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ณ นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ตำบลสำนักทอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
338. วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
339. วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการโครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา ส่วนของจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
340. วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมร่วมตรวจสอบติดตามปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทไออาร์พีซี ณ ศูนย์การเรียนรู้บริษัทไออาร์พีซี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
341. วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
342. วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน SD Day ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ประจำปี 2561 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล (RIL) อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
343. วันเสาร์ที่ 29 ก.ย.61 เวลา 15.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว"หอย...ฮิ ปู...ฮะ"@อ่าวมะขามป้อม ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซาระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
344. วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการประเภทก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
345. วันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 2561 เวลา 09.30 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำประปาในเขตเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
346. วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกล่าวเปิดเวทีสัมมนา "นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา 4PW และให้แง่คิดในการจัดทำนโยบายสาธารณะ ณ ห้องประชุมแสงดาว หาดแสงจันทร์ซีฟู๊ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
347. วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
348. วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
349. วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ อิมแพ็ค อารีน่าเมืองทองธานี จ.นนทบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
350. วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษ หัวข้อ"วิสัยทัศน์ผู้บริหารในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามวาระจังหวัดระยอง" ณ ห้องประชุมโรงแรมสตาร์พลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
351. วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
352. วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 16.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมตรวจการจ้างงานอาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพอาคาร คสล. 5 ชั้น โรงพยาบาลระยอง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ต.เชิงเนิน จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
353. วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 9/ 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
354. วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 15.30 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการผู้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร และมอบอำนาจในการเปรียบเทียบความผิดตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
355. วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
356. วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.30น.นายธีร วัฒน์ สุดสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
357. วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดการประชุมและอบรมโครงการ "การศึกษากลไกเชิงพื้นที่โดยการวางแผนและการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม" (SG-ABC)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
358. วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนสำนักท้อน จังหวัดระยอง และผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย-มาบข่า จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
359. วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
360. วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 16.45 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ” ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
361. วันจันทร์ที่ 24กันยายน 2561 เวลา 13.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอาคาร 70 ปี อนุสรณ์ โรงเรียนวัดเกาะกลอย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
362. นจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
363. วันอาทิตย์ที่ 23กันยายน 2561 เวลา 10.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา 21 ชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง ณ สนามโรงเรียนวัดบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
364. วันอาทิตย์ที่23 กันยายน 2561 เวลา 05.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานกราประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ระยอง 4DNA ในงาน RAYONG TOGETHER RUN MINIMARATON 2018 ณ สวนศรีเมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
365. วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดงาน Farm @ Home ณ ห้างโฮมโปร สาขาระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
366. วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง(คทช.) ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
367. วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการนัดพบตลาดแรงงาน"EEC RAYONG JOB FAIR" ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
368. วันศุกร์ที่ 21 ก.ย.61 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด ประจำปีงบประมาณ 2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
369. วันศุกร์ที่ 21 ก.ย.61 เวลา 9.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ 11 กลุ่มจังหวัด ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
370. วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ครูและผู้ดูแลเด็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
371. วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
372. วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย.61 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประชุมหาข้อเท็จจริงและตรวจสอบพื้นที่ร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีเรื่องปัญหาแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าหมู่เกะเสม็ดและพื้นที่ของกรมธนารักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
373. วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประขุม ก.ท.จ.ระยอง ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
374. วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาพัฒนาสุขภาวะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ณ สนามกีฬาศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
375. วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย 61 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ โรงแรมโกลเด้น  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
376. วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมการสัมมนา นักบริหารภาครัฐ เพื่อบูรณาการ การพัฒนาประเทศไทย ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
377. วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) ครั้งที่2 / 2561 ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
378. วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 8 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
379. วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สัดบึงตากาด อำเภอวังจันทร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
380. วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 8.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2018 " โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน : Thailand Big Data" ณ เอิมแพ็ค เมืองทองธานี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
381. วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 9.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน เขต 10 ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขต 10  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
382. วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
383. วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ จังหวัดระยอง (กพร.ปจ.รย.) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
384. วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
385. วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.รือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
386. วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
387. วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 05.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล BHRHealthy Run Minimarathon 2018 ณ ลานโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
388. วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 14.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงาน "วันเก็บขยะชายหาดสากล" ณ บริเวณลานหินขาว ต.ตะพง อ.เมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
389. วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวด กว ประจำปี 2561 ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
390. วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 8.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2561 ณ หาดแหลมเจริญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
391. วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าเฝ้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสดุดีชั้นที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึก ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
392. วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 9.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดระยอง (คสป.) ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
393. วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชน งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จ.ระยอง ครั้งที่ 1  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
394. วันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย.61 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำองค์กรภาคเอกชน รองรับ Thailand 4.0  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
395. วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดกับการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก"  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
396. วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดระยอง ตามประเด็นการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน (นายวิชิต ชาตไพสิฐ)ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
397. วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
398. วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย.ประธานประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและการค้าการลงทุน ในคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
399. วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
400. วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 10.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
401. วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
402. วันอังคารที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานฉลองความสำเร็จโครงการหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ณ บริษัท เอส ไอ จี คอมบลิบอค นิคมอิสเทริ์นซีบอร์ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
403. วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
404. วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมทำบุญครบปี อุทิศถวายอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส ทำบุญมงคลอายุ รับ 62 พระครูโสภิตปัญญากร ณ วัดป่าประดู่ อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
405. วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญงานพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
406. วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
407. วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30น. ายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญงานพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
408. วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง (กอพม.จังหวัด) ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
409. วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
410. วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน" ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
411. วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนขั้น  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
412. วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.ายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปกครอง ณ ห้องจันทร์สุดา โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
413. วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 06.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานวิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก(RUN FOR KIDS) ปีที่3 ณ โรงเรียนวัดชากลูหหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
414. วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 18.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานสืบสานตำนานเมืองเก่า(ถนนยมจินดา) ครั้งที่ 2 กำหนดการจัดงานวันที่ 7-8 กันยายน 2561 ณ ลานวัฒนธรรมเมืองเก่า ถนนยมจินดา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
415. วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 05.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิ่ง “ก้าวเพื่อชีวิต” ณ บริเวณสวนศรีเมือง อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
416. วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานเขตพื้นที่ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
417. วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
418. วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดการประชุม โครงการชี้แจงสถานประกอบการเกี่ยวกับกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2561 ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
419. วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน Rayong Motor Show 2018@ Central Plaza Rayong ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า ระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
420. วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
421. วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย.61 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. บรรยายในหัวข้อ"นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นทีและการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดระยองโดยภาครัฐ" ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจัง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
422. วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัดในยุค 4.0 ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
423. วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 14.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง บรรยายในหัวข้อ "วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง"และเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในกรอบของจังหวัดระยอง ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
424. วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Rayong Symposium for Education 2018 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
425. วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการประชุมสัมนาและรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองระยอง ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
426. วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบเงินและสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ณ หอประชุมอำเภอบ้านค่าย อ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
427. วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมตรวจเยี่ยมตลาดในโครงการ Go Green Plus ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
428. วันที่ 4 ก.ย.61 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมเปิดอบรมโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” (Local Hero) ภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
429. วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนีมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
430. วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
431. วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.29 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ณ บริเวณพิธีวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
432. วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 18.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจพื้นที่การเตรียมจัดงาน วางศิลาฤกษ์อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
433. วันที่ 3 ก.ย.61 เวลา 15.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. รับฟังการประชุมผ่านระบบVidio Conference การประชุมซักซ้อมภารกิจการจัดงาน "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว" ในการขอบคุณผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
434. วันจันทร์ที่ 3 ก.ย.61 เวลา 09.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา partnership School ณ โรงเรียนวัดถนนกะเพรา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
435. วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิด การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนนักศึกษาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโครงงานเป็นฐาน project-based learning ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
436. วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
437. วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมการสัมมนา “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบูรณาการเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
438. วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
439. วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาครอบครองที่ดินราชพัสดุเกาะเสม็ดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เพื่อการจัดให้เช่า ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
440. วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักธรรมาภิบาลของภาครัฐในจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
441. วันที่ 30 ส.ค.61 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสเป็นประธานเปิดเวทีเสวนาหัวข้อ “EEC คนไทยได้อะไร” ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
442. วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนโครงการกาชาดสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
443. วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
444. วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
445. วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกระดับจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
446. วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
447. วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 18:00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมแสดงความยินดีในงาน "ชื่นชมยินดี สตรีระยอง 2561" ณ ห้องอาหารหาดแสงจันทร์ซีฟู้ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
448. วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง(คทช.) ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
449. วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนสิงหาคม ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (นายวิชิต ชาตไพสิฐ)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
450. วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม คณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยองครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
451. วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
452. วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการท้องถิ่นจังหวัดระยอง ครั้งที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
453. วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
454. วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาจังหวัดระยอง ณ โรงเรียนบ้านสมานมิตร ต.กระเฉด อ.เมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
455. วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. รือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมคลังจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
456. วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 05.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการเสด็จไปทรงร่วมการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ “เรือหลวงประแส Navy Run 2018” ณ อนุสรณ์เรือหลวงประแส  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
457. วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม “Thailand and China Belt and Road Initiative: Connectivity fot the future” ณ Pattaya Exhibition And Convention Hall (Peach) จ.ชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
458. วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คณะมนตรีแห่งรัฐ นักลงทุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
459. วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงาน"13 ปีแห่งการให้ แต้มยิ้มสดใสสู่ชุมชน"  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
460. วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชค ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดงานสืบสานตำนานเมืองเก่า (ถนนยมจินดา) ณลานวัฒนธรรมเมืองเก่ายมจินดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
461. วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
462. วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ประธานในพิธีโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมลงแขกดำนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ทุ่งนาบ้านตะขบ (ฟ็อค แลนด์) หมู่ที่ 5 ต.เขาน้อย อ. เขาชะเมา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
463. วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชค ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงานและ มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
464. วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับฟังการนำเสนอชี้แจงโครงการผลิตพาราไซลีน ของผู้บริหารบริษัทไออาร์พีซี ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
465. วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยอง ณ โรงแรมโกลเด้นระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
466. วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์กำจัดขยะ อบจ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
467. วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ณ วัดบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังห  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
468. วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 18.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล ประธานในพิธีเปิดงาน Exotic Street Food 2018 ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
469. วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล ประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรม OTOP น่านนันทบุรี สู่อาเซียน" ภายใต้โครงการ เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP เชื่อมโยง AEC ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
470. วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 ณ ห้องสร้อยทอง 1-2 โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
471. วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน ณ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
472. วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาจังหวัด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
473. วันอังคารที่ 21สิงหาคม 2561 เวลา 13.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประธานประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและคณะทำงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
474. วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราขการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล ณ เรือนจำกลางระยอง อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
475. วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ บริเวณ ม.๔ ต.ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
476. วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประชุมคณะกรรมการโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดระยอง ณ โรงเรียนบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
477. วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
478. วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกล่าวเปิดงานโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
479. วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตตามโครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
480. วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 05.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดกิจกรรม วิ่งการกุศล SPRC RUN FOR YOU ณ กองการบินทหารเรือ สนามบินอู่ตะเภา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
481. วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีตัดสินรางวัลโครงการ To be number one MPR Music contest ปี 7 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
482. วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี(พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) ในโอกาสเปิดงานสัมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang Regional 2018 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
483. วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
484. วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการ "ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดระยอง รุ่นที่ 6" ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ต.สำนักท้อน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
485. วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
486. วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการบริหารราชการ แผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุมรัฐสภา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
487. วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น.ายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงาน ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองแหวน ต.ทางเกวียน อ.แกลง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
488. วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
489. วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาจีนจังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนกวงฮั้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
490. วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
491. วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและการค้าการลงทุน ครั้งที่7 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
492. วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมหาหรือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวกับสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง จัดหางานจังหวัด ณ ห้องประชุมแรงงานจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
493. วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติแนวเขตการปกครองจังหวัดระยอง พื้นที่ตำบลบ้านแลง ตำบลนาตาขวัญ ตำบลเชิงเนินและตำบลตะพง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
494. วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
495. วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม อบต.เพ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
496. วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนของจังหวัดระยองในการรับประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ณ ห้องรอยัลจูบิลลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ Impact เมืองทองธานี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
497. วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สนามสวนศรีเมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
498. วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ (3 ศาสนา) ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
499. วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 87 รูป ณ สนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
500. วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 19.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการ อบต.ตะพง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
501. วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ แม่ในดวงใจ จังหวัดระยองประจำปี 2561 ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
502. วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็น ประธานฝ่ายฆราวาส โครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดป่าประดู่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
503. วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ป่วย ญาติ และประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
504. วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ประจำปี 2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
505. วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
506. วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายที่สถาบันวิทยสิริเมธี อ.วังจันทร์ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
507. วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 6/ 2561 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
508. วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายธีวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ อำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
509. วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงาน "ดาว รวมใจ ประชารัฐ เพิ่มพื้นป่า อย่างยังยืน ปีที่ 1 " ณ บริเวณเนินแผ่หล้า เขาภูดร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
510. วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีเปิดการอบรมยกระดับมาตรฐานสินค้า SMEs ประเภทอาหารในหัวข้อ “SMEs 4.0 next to be Millionaire” ณ ห้องเกาะแก้ว โรงแรมคลาสิคคามิโอ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
511. วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีเปิดการประชุมจัดทีมและเป็นสักขีพยานในการจับฉลากแบ่งสายฟุตบอลเยาวชนPTT Group Cup ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปตท.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
512. วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 ครั้งที่ 6/2561 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
513. วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน “มหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ทิวลิปบานที่ระยอง ครั้งที่ 7” ณ สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
514. วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในการหารือและรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนแม่บทของสนามบินอู่ตะเภา ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
515. วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมและมอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม m136 อาคาร m1 สถาบันวิทยสิริเมธี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
516. วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดหารศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
517. วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการดูแลรักษาชายหาดแสงจันทร์และหาดสุชาดาประจำปี 2561 ณ บริเวณชายหาดแสงจันทร์ข้างศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลเนินพระ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
518. วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง(ศอ.ปส.จ.รย.) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
519. วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.รือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
520. วันอังคารที่ 7 ส.ค.61 เวลา 09.30 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย.เป็นประธานการอบรมบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่จังหวัดระยอง ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
521. วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในงานวันรพี ปี 2561 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
522. วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม คณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
523. วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.15 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับมอบเงินสร้างบ้านตามโครงการกาชาดสร้างบ้านผู้ยากไร้ ประจำปี 2561 จาก กลุ่ม Tag Rayong จำนวน 250,000 บาท ณ บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ชั้น 1  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
524. วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
525. วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกล่าวเปิดงานโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ประจำปีการศึกษา2561 ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
526. วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดและเข้าร่วมปั่น กิจกรรมโครงการจักรยานการกุศล "ปั่นไปปล่อย" อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเล ณ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาตาพุดคอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
527. วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ(ฝายธรรมชาติ) ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านเขาภูดรห้วยมะหาดหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉาง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
528. วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ครั้งที่ 1/2561 ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
529. วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
530. วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมและจังหวัด ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
531. วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
532. วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
533. วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในการพิจารณาคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
534. วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
535. วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้โอวาทและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
536. วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. รือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานสำรวจข้อมูลประชากรแฝงภาคการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
537. วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/ 2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
538. วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
539. วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
540. วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
541. วันเสาร์ที่ 28 ก.ค.61 เวลา 19.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
542. วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.45น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธี ทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
543. วันเสาร์ที่ 28 ก.ค.61 เวลา 09.15 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมทั้งปลูกต้นรวงผึ้ง ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
544. วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในหลวง ร.9 และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน ร. 9 และ ในหลวง ร.10  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
545. วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดระยอง ณ วัดเนินพระ อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
546. วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมทำบุญตักบาตรในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่วัดป่าประดู่(พระอารามหลวง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
547. วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดสัมมาชีพ OTOP ตะวันออก ท่องเที่ยววิถีไทยครั้งที่ 2” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง ชั้น1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
548. วันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี"จังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ณ วัดกองดิน ตำบลกองดิน อำเภอ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
549. วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดระยอง ณ วัดเนินพระ อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
550. วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” จังหวัดระยอง ณ ต้นสะตือ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
551. วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2561 ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ขั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
552. วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
553. วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2 ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
554. วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2561 ณ บริเวณเขาจอมแห อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
555. วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พระอุโบสถ วัดป่าประดู่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
556. วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
557. วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561 ณโรงเรียนบ้านหมอมุ่ย ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
558. วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 3/2561) ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
559. วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.20 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
560. วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/ 2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
561. วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
562. วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณสวนสาธารณะสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
563. วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.30 น.รือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
564. วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
565. วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม คณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
566. วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
567. วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการประชุม นายจ้าง/สถานประกอบการ"การสร้างการรับรู้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 ณ โรงแรมสตาร์ พลาซ่า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
568. วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 น. รือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด(กพยจ.)ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
569. วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดรหัสการพัฒนาระยองอย่างยังยืน (4DNA) ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
570. วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงในจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
571. วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561 เวลา 16.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “ มหกรรมข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นนครชัยบุรินทร์” ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค้าแพชชั่นช็อปปิ้ง เดสติเนชั่น  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
572. วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
573. วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
574. วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนประจำปี 2561 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
575. วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
576. วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น. รือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" ณ บ้านปิ่นทอง หมู่ 8 ตำบลกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
577. วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EEC) ครั้งที่ 3/2561 ณห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
578. วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประกวดการแข่งขันสวนสนามผู้ต้องขังและกายบริหาร 10 ท่าพญายม ระดับเขต 2 กรมราชทัณฑ์ ณ เรือนจำกลางระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
579. วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3 ครั้งที่ 3/ 2561 ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
580. วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองการคืนประโยชน์ต่อสังคมระดับจังหวัด โครงการส่งท่อก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ครั้งที่ 2/2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
581. วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00น.ายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์เพื่อสุขภาพจังหวัดระยอง ณ โรงยิม 2500 ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
582. วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00น.ายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์เพื่อสุขภาพจังหวัดระยอง ณ โรงยิม 2500 ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
583. วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30น. ายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
584. วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ณ ห้องประขุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
585. วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
586. วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ก่อสร้างอุทยานเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
587. วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
588. วันอังคารที่ 17 ก.ค.61 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการชุมชน (งบประมาณสูงกว่า 300,000บาท ต่อโครงการ) ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
589. วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 16.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ปี 2535 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
590. วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดระยอง ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
591. วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
592. วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดสัมมนาการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม “ถูกต้อง มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมสู่ EEC” ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
593. วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัดและอำเภอ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
594. วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก จังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
595. วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบก(อ.จ.ร.ระยอง) ณ ห้องภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
596. วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
597. วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ บริษัท เอสซีจี เคมีคอลล์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
598. วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ณ Hall 9 ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
599. วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00น. 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติ จากบ้านพ่อ..สู่บ้านลูกและกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำหริ อำเภอปลวกแดง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
600. วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.06 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด To Be Number One และเยี่ยมชมการนำเสนอผลงานTo Be Number One ของบริษัทไออาร์พีซีและโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคเมืองทองธานี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
601. วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดงานจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้แก่เครือข่าย OTOP และวิสาหกิจชุมชน ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
602. วันเสาร์ที่ 14 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพุ่มดอกไม้สดในงานวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง...พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมา ณ ศูนนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
603. วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2561 เวลา 8.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกล่าวเปิดโครงการเพื่อชุมชน คนอาชีวะ หรือค่ายV-CAMP ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
604. วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพล To Be Number One ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
605. วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 -13.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นธานในพิธีเปิดโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนเยาวชนผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
606. วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดระยอง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
607. วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาฯเพื่อคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ณ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
608. วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง) และคณะ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
609. วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
610. วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดรหัสการพัฒนาระยองอย่างยั่งยืน (4DNA) ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
611. วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
612. วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะทำงานสำรวจข้อมูลประชากรแฝงจังหวัดระยองด้านภาคบริการ ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
613. วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
614. วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ารอยยิ้ม ให้ประชาชน" จังหวัดระยอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
615. วันที่ 11 กรกฎาคม 2561เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานบรรยายพิเศษหัวข้อ "บทบาทของฝ่ายปกครองกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่"ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.71) ในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ จ.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
616. วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น นายธีรวัฒน์ สุดสุขประธานเปิดประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในอาชีพ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
617. วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2561 เวลา 16.45 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดงาน "Plastic Rights ตลาด 3R" ณ ศูนย์การเรียนรู้ IRPC  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
618. วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมจัดงานปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ จากบ้านลูกสู่บ้านพ่อ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
619. วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
620. วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 15.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ เวทีกลาง ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
621. วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
622. วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และกิ่งกาชาดอำเภอแกลง ระจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
623. วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับฟังผู้บริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าวังจันทร์วัลเลย์รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
624. วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
625. วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อสร้างวิถีวัฒนธรรมความปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จั  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
626. วันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2561 เวลา 11.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปี2561 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
627. วันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการฎประชารัฐ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ณ หมู่ที่ 8 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
628. วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในการส่งมอบอาคารเรียน 4 ชั้น 15 ห้องเรียน(อาคาร 3 ภาษา กองทุนไฟฟ้าอุทิศ)และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
629. วันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานและร่างมาตรการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสวนสุภัทราแลนด์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
630. วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการตามนโยบายของ กกพ. ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนไฟฟ้ามาบตาพุต  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
631. วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกรรมการตรวจสถานที่อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ โรงภาพยนต์เอส เอฟ ซีเนม่า ณ ห้างแพนชั่น ชอปปิ้งเดสติเนชั่น ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
632. วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและอบรมการใช้งานระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม (Holistic Executive Support System) หรือ War Room สำหรับบุคลากรประจำจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
633. วันพุธที่ 4 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต่อนรับผู้ร่วมงานสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินพบท้องถิ่นไทย : สานเสวนาสร้างชาติโปร่งใสสุจริตและเป็นธรรม” ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
634. วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/ 2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
635. วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
636. วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.09 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธี "ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือจังหวัดระยอง" เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนระยองวิทยา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
637. วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดงาน "ตลาดสัมมาชีพ OTOP ตะวันออก ท่องเที่ยววิถีไทย" ณ ศูนย์การค้าแพชชั่น (แหลมทองระยอง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
638. วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการชุมชน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนไฟฟ้ามาบตาพุต  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
639. วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
640. วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงาน โครงการ DEPA transformation in action 2018 จังหวัดระยอง ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
641. วันศุกร์ที่ 29 มิถุนาายน 2561 เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมซักซ้อมความเข้าใจเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและคณะฯ ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
642. วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต้อนรับสมาชิกคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนภาคตะวันออกเข้าพบชี้แจ้งกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบรถสามล้อไฟฟ้า ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
643. วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)เพื่อการพัฒนาชุมชน จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
644. วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดงาน"วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชาครั้งหนึ่ง...พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมา ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
645. วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดระยอง ร่วมปฏิบัติภารกิจกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
646. วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
647. วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.รือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
648. วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้ง 6/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ ห้องประขุมภักดีศรีสงคราม ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
649. วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ให้การต้อนรับคณะ กอ.รมน.ภาค1 ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ณ ห้องรับรองสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
650. วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ของคณะกอ.รมน.ภาค 1 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
651. วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 19.30น.ายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 49 ปี 2561 โดยจัดงานระหว่างวันที่ 26 มิ.ย-1ก.ค.2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ อำเภอแกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
652. วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด และปล่อยแถวระดมกวาดล้างยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ณ บริเวณสวนศรีเมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
653. วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมการทำประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ ตำบลเขาชะเมา อำเภอเขาชะเมา ณ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
654. วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2561 ณ ประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
655. วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีสงฆ์ บวงสรวง และวางกระเช้าดอกไม้สักการะท่านสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ กวีโลกจังหวัดระยอง ครั้งที่ 49 ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์สุนทรภู่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
656. วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิตพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
657. วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
658. วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. รือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนในการรับมอบสับปะรดตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
659. วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการตัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดระยอง ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
660. วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงาน"รักน้ำ....จากภูผาสู่มหานที รวมพลังจิตอาสาสร้างบ้านปลาเอสซีจี" ณ สวนสาธารณะแหลมเจริญ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
661. วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการค้มครองผู้บริโภค ณ โรงแรมสตาร์ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
662. วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานฝ่ายฆารวาสจุดเทียนพุทธาภิเษก เหรียญพระพุทธโสธรรุ่นแรก “หลวงปู่สิน” ณ วัดละหารใหญ่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
663. วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 ครั้งที่ 5/2561 (ครั้งที่ 45) ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
664. วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดดำเนินกิจการในส่วยขยายบริษัท ไทยเคียววะ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ณ บริษัทไทยเคียววะ ไบโอเทคโนโลยี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
665. วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีสรงน้ำพระอุปคุต(พระบัวเข็ม) บวงสรวงแม่ผีเสื้อสมุทร ณ สะพาน อบจ.ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
666. วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีทำบุญกลางเกาะ ครั้งที่ 3 ณ สะพาน อบจ.ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
667. วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย.61 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เยี่ยมชมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง และการบริหารจัดการโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยอง ณ ศููนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
668. วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในหัวข้อ "บทบาทและทิศทางของจังหวัดระยองกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
669. วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย.61 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียน โดยผู้ตรวจการแผ่นดิน(พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์) ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อ.บ้านค่าย ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สนง.ผู้ตรวจการแผ่่นดิน กทม.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
670. วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายกำหนดและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการจัดงาน"วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา " ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
671. วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
672. วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการ ทุกคนปลอดภัย ประเทศไทยก้าวไกลสู่ประเทศที่พัฒนา ณ โรงแรมสตาร์ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
673. วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/ 2561 ณห้องอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
674. วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะอนุกรรมการโอนพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
675. วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดระยอง ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
676. วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานบุญกลางเกาะ ครั้งที่ 3 ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
677. วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง และงานถนนผลไม้สไตล์ตะพง ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
678. วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 61 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีปฏิญาณตนและรับเสื้อตราสัญลักษณ์ให้กับชมรมรักในหลวงอำเภอแกลงอำเภอวังจันทร์ อำเภอเขาชะเมา จำนวน 195 คน ณ หอประชุมอำเภอแกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
679. วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนาสมรรถนะ ข้าราชการใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ .เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
680. วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประเภทถนนและประเภทเสือภูเขา สนามที่ 5 ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
681. วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชาฯ" ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
682. วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกล่าวเปิดงาน "การใช้งานระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และทรัพยากร" ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
683. วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประธานพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดฝึกอบรมสัมนาและบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทและแนวทางในการพัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ ห้องประชุม อบจ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
684. วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม (ชั้น 4)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
685. วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2561 ณ ห้องคลังเลือด โรงพยาบาลระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
686. วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประธานพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" จังหวั  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
687. วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดและกล่าวต้อนรับในงานเลี้ยงคณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยว สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมระยองแมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
688. วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประขุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
689. วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 18.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน “สืบสานตำนานเมืองเก่าบ้านค่าย ประจำปี 2561” ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
690. วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ขั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
691. วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานและแถลงข่าวการจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพดีจังหวัดระยอง ปี 2561 ณ ตลาดผลไม้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
692. วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย.61 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจ้ดสรรที่ดินและบริการชุมชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
693. วันจันทร์ที่ 11มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
694. นที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง และงานถนนผลไม้สไตล์ตะพง ประจำปี 2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
695. นศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานงานแถลงข่าวการจัดงานวันสุนทรภู่กวีโลกจังหวัดระยองครั้งที่ 49 ประจำปี 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
696. วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด(พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ณโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา จ.สระแก้ว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
697. วันที่ 7 มิ.ย.61 เวลา 09.30 น ายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประธานกล่าวเปิดการประชุมงานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 3 และโครงข่ายทางหลวงข้างเคียงช่วงจุดตัดจุดสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 332 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 36  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
698. วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
699. วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีแถลงข่าว โครงการ"ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สหกรณ์ร่วมใจช่วยเหลือชาวไร่สับปะรดระยอง สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ระยอง จำกัด อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
700. วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ To Be Number One  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
701. วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. รือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
702. วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Smart city) ครั้งที่ 1/ 2561 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
703. วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดระยอง ณ วัดป่าประดู่ อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
704. วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. รือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวกสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
705. วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น.-16.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน บ้านเขามะพูด อ.นิคมพัฒนา และบ้านคลองบางไผ่ อ.บ้านฉาง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
706. วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดงานวันสุนทรภู่กวีโลกจังหวัดระยองครั้งที่ 49 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
707. วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
708. วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.รือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการชุมชน และพิจารณาความเหมาะสมด้านราคา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
709. วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมซักซ้อมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด ชมรม To Be Number One ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
710. วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับหนังสือข้อเรียกร้องจากเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนจากราคาสับปะรดตกต่ำ ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
711. วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกล่าวแสดงความยินดีและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง"สมาคมเพื่อนชุมชน" กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ณ โรงแรมแคนทารีย์ เบย์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
712. วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30น. รือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง บทบาทของปรมณูเพื่อสันติ ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้ท์ซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
713. วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร “ปั่นชิว ชิว ชิม ชมสวนผลไม้ระยอง ครั้งที่ 2” ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
714. วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ณ ตลาดสดสตาร์ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
715. วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย (หม่าม้าหมุดเกมส์) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
716. วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ เป็นประธานเปิดสวนพฤกษชาติโสภา ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
717. วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
718. วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ให้เกียรติมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลประเภททีมชาย-หญิง การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ณ สวนสาธารณะโขดปอวิน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
719. วันศุกร์ที่ 1 มิ.ย.61 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมสรุปผลการเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง และงานถนนผลไม้สไตล์ตะพง ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
720. วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ขั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
721. วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดงานการศึกษารังสรรค์ศิลป์วัฒนธรรมถิ่น เมืองระยองครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ตลาดน้ำเกาะกลอย อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
722. วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงในจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
723. วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคัดสรรผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
724. วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
725. วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองในด้านบริการต่างๆ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
726. วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
727. วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับเยาวชนยุวเกษตร จากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนและเอเซียแปซิฟิก ณ ห้องสร้อยทอง 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
728. วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานและกล่าวแสดงความยินดีพิธีส่งมอบรายงานโครงการสมาคมเพื่อนชุมชนธรรมศาสตร์ โมเดล รุ่นที่ 3/2561 และโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
729. วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
730. วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
731. วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ห้องประขุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
732. วันที่ 30 พฤษภาคม 2561เวลา 14.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ประจำเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
733. วันพุธที่ 30 พ.ค.61 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประขุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ห้องประขุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
734. วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.30น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ วัดเนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
735. วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธี ฝ่ายฆราวาส ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
736. วันที่ 28 พ.ค.2561 เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมคณะทำงานมาตรการควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพหรืออ่อน ออกสู่ตลาด จังหวัดระยอง ปี 2561 ณ ห้องประชุม อบต.ตะพง อ.เมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
737. วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมสมัชชาครอบครัว และวันครอบครัวระดับจังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
738. วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมหารือการจัดหางบประมาณการจัดการแข่งขันไตรกีฬา"มหาสุรสิงหนาท อินเตอร์เนชันเเนล ไตรแอทลออน ระยอง 2018 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
739. วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
740. วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอำนวยการทำงานมาตรการควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ(อ่อน) ออกสู่ตลาดจังหวัดระยอง ปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
741. วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2561 ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
742. วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดระยอง ประจำปี 2561 สนามกีฬานิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
743. วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมตามโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ณ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
744. วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานเทศกาลถนนผลไม้และของดีอำเภอวังจันทร์ โดยงานจัดขึ้นวันที่ 24 - 29 พ.ค.2561 ณ ตลาดผลไม้พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
745. วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ(กบร.จังหวัดระยอง) ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
746. วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมหาหรือการเข้าร่วมการแสดงสินค้าจีนเอเชียใต้ งานคุนหมิงแฟร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
747. วันที่ 24 พ.ค.61 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.กล่าวต้อนรับ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) และคณะ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ “โครงการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง&  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
748. วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
749. วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค.61 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย.ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง (ด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
750. วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค.61 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประธานการประชุมคณะทำงานการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ด้านอุทกภัยสารเคมี วัตถุอันตราย อัคคีภัยและการอพยพประชาชน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมบริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอร์ จก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
751. วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการจังหวัดระยองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
752. วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดระยอง ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
753. วันพุธที่ 23 พ.ค.61 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. กล่าวค้อนรับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ประธานเปิดโครงการตามรอยคนดีและกิจกรรมพัฒนาการมีส่วนร่วมสร้างชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
754. วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
755. วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 “หม่าม้าหมุดเกมส์” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
756. วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประขุม ก.ท.จ.ระยอง ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
757. วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย(นายวิชิต ชาติไพสิฐ) ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
758. วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง ชั้น 2 อาคาร 2  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
759. วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมตามโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ห้องประชุมเรือนจำกลางระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
760. วันจันทร์ที่ 21 พ.ค.61 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. กล่าวต้อนรับเอกอัคร ราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย และกงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโกประจำจังหวัดระยอง ในการสัมมนา “โอกาส การค้า และการลงทุนในเม็กซิโก” ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
761. วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ระยอง (Miss Grand Rayong 2018) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
762. วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561ซึ่งจัดงานวันที่ 18 -22 พฤษภาคม 2561 ณ ตลาด ฮ.กอบโชค สีแยกพัฒนา อ.เขาชะเมา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
763. วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นเกียรติร่วมงานประกวดMiss Grand Rayong 2018 รอบสื่อมวลชน ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
764. วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมกลุ่มย่อยเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
765. วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยองครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
766. วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ณห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
767. วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย "หม่าม้าหมุดเกมส์" ณ ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
768. วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการชุมชน และพิจารณาความเหมาะสมด้านราคา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมการเวก เพลินตาการ์เด้น  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
769. วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง "EEC กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน" ที่ ม.เทคโนโลยรพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
770. วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวขอบคุณในงานเสวนา "ก้าวสู่อีอีซี จังหวัดระยอง"หัวข้อทิศทางอุตสาหกรรมกับความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า ซึ่งงานจัดขึ้นที่ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
771. วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัดระยอง รายการวิ่งสร้างคน คนสร้างบ้าน"ชุมชนชาวสวนยางเปิดบ้านชวนวิ่งท่อง - ล่องสวนยาง ณ ห้องกุญชร โรงแรมดิวารี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
772. วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
773. วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/61 ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ขั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
774. วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานฝ่ายฆราวาส โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดลุ่ม พระอารามหลวง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
775. วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมประกาศและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
776. วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการส่งมอบเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (EDC) ให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 25 ร้านค้า ณ ห้องอุตรกิตพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
777. วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
778. วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.15 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมจัดงานกวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 49 ประตำปี 2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
779. วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
780. วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 9/2561 สัญจร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ณ ห้องซีฮอส ชั้น 1 โรงแรมแคนทารี่เบย์ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
781. วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ณ ประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
782. วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
783. วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการสัมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(ECO Network) ณ โรงแรมโกลเด้นระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
784. วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ณ ห้องสร้อยทอง 4 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
785. วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ลำเจียกดนตรีไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้ลำเจียกดนตรีไทย หมู่ 4 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
786. วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ขั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
787. วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยอง ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
788. วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย (หม่าม้าหมุดเกมส์) จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
789. วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
790. วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
791. วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับ พล.ท.ดำรงพล เชิดสงวน ที่ปรึกษาศปป.2 กอ.รมน. ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
792. วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดให้สอดรับกับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องรับรอง ขั้น 10 ตึก อบจ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
793. วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
794. วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
795. วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประชุม219 อาคารรัฐสภา กทม.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
796. วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมการจัดงานสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 49 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
797. วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อบจ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
798. วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานฝ่ายฆราวาส โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดบึงตากาด ตำบลป่ายุบใน อำเภอวันจันทร์ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
799. วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานงานแถลงข่าวในการประกวด Miss Grand Rayong 2018 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าแพชชั่น เดสติเนชั่น ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
800. วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติงานเปิดการเดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทางเชื่อมต่อท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
801. วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ณ โรงแรมไอยรา วิลล่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
802. วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 - 17.30 น. นายธีรวัฒน์ สุขสุด รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเมืองและการค้าการลงทุน ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
803. วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานและกล่าวเปิดงานสัมมนาโครงการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดระยอง ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
804. วันพุธที่ 2 พ.ค.61 เวลา 10.00น.-16.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมโครงการสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน พื้นที่หมู่บ้าน บ้านดอน ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง และพื้นที่บ้านเกาะ ต.หนองสะพาน อ.บ้านค่าย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
805. วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
806. วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
807. วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/ 2561 ประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
808. วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ณ วัดมาบตาพุด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
809. วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
810. วันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 17.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบถ้วยรางวัลและร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ของชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ณ สนามกีฬาราชนาวีพลูตาหลวง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
811. วันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีปฏิญานตนและรับเสื้อตราสัญลักษ์ของชมรมคนรักในหลวง จังหวัดระยอง ณ หอประชุมอำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
812. วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. กล่าวต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
813. วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 09.45 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบการตรวจสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace On Cloud) ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
814. วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
815. วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเปลี่ยน “บ้าน” เป็น “บูติคโฮเต็ล” เงินล้าน ณ ห้องเกาะแก้ว 1 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
816. วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
817. วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ชั้น 3  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
818. วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
819. วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในส่วนโควต้าของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
820. วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ของโครงการจัดทำแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
821. วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุม 1,2 สนามกอล์ฟวังจันทร์กอล์ฟปาร์ค อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
822. วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเปิดโครงการป่าในเมือง"สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
823. วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 19.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์วันไหลบ้านช่น อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
824. วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30น. ยธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานโครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง"ทุ่งโปรงทอง มหัศจรรย์ป่าชายเลนปากน้ำประแส ณ บริเวณอนุสรณ์เรือรบประแส  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
825. วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง “อนาคตเมืองระยองผ่านมุมมอง ดร.ชัชชาติ” โดย ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ.เมือง จ. ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
826. วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
827. วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม ก.ท.จ.ระยอง ครั้งที่ 4/ 2561 ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
828. วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ ห้องรับรองสุนทรพิพิธ ขั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
829. วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดครั้งที่ 2/ 2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
830. วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ หอประชุม ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
831. วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนเมษายน ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย(นายวิชิต ชาตไพสิฐ) ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
832. วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมการดำเนินการงานประกวดมิสแกรนด์ระยอง (Miss Grand Rayong 2108) ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
833. วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หมาเฝ้าบ้าน" (Watch dog) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
834. วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
835. วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการจังหวัดระยองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิตพิจารณ์ ชั้น 3  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
836. วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
837. วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
838. วันที่ 20 เมษายน 2561 เมื่อเวลา 16.45 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 37 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ สนามฟุตบอล สวนสุขภาพกลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
839. วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 3 ณ ห้องประชุมเมืองระยอง ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
840. วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการจัดเตรียมการประกวด Miss Tourism Queen International 2018 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
841. วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือ อปพร.ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
842. วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของบุคลากรส่วนราชการในส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
843. วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 16.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างอาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ อาคาร คสล.5 ชั้น เพื่อเร่งรัดการก่อสร้างและติดตามผลการดำเนินงาน ณ บริเวณการก่อสร้างอาคาร ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
844. วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย.ประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านการฝึกอาชีพด้านพัฒนาทักษะฝีมือและการมีงานทำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
845. วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด อาคารที่ขอจดทะเบียนใหม่ ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
846. วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
847. วันที่ 19 เม.ย.61 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ สวท.จันทบุรี เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอาเซียน แผนงานในอนาคต และความเชื่อมโยงอาเซียน แผนงานในอนาคต และความเชื่อมโยงอาเซียนสู่ EEC ในพื้นที่ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
848. วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
849. วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลจากกระทรวงมหาดไทยและประชุมคณะอำนวยการและคณะทำงานจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
850. วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2561 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
851. วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
852. วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 10.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำจังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
853. วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานประเพณีวันไหลสงกรานต์ประจำปี 2561 ณ ตลาดสินค้าครบวงจรเทศบาลตำบลบ้านเพ (ตลาดร้อยเสา)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
854. วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 13.10 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์และกล่าวอวยพรให้กับประชาชนที่ร่วมในงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ หอพระพุทธอังคีรส  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
855. วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์อำเภอบ้านฉาง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
856. วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ไทย ในวันสงกรานต์ ณ สตาร์ ไอที เซ็นเตอร์ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
857. วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์หนองบอน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
858. วันพฤหัสบดีที่12 เมษายน 2561 เวลา 12.00-14.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ร่วมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
859. วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ไปตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
860. วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ของอำเภอปลวกแดง ณ บริเวณจุดตรวจหน้าปั๊ม ปตท.มาบยางพร หมู่ 3  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
861. วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
862. วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 16.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทับมา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
863. วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
864. วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 08.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชาสัมพันธ์ต้อนรับนักท่องเที่ยว ชาวไทยและต่างประเทศช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ณ ท่าเทียบเรือเทศบาลบ้านเพ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
865. วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
866. วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร โครงการ EEC ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
867. วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมด้านควมปลอดภัยทางถนน ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดระยอง ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
868. วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีเปิดหอประชุมอำเภอบ้านฉาง ณ หอประชุมหลังใหม่ อำเภอบ้านฉาง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
869. วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดระยอง (1 เมษายน 2561) ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
870. วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 05.00น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกรณีพิเศษ ณ เรือนจำกลางระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
871. วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
872. วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะจังหวัดระยองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณหน้า บริษัท คูโบต้าระยอง จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
873. วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับฟัง เสนอแนะการนำเสนอผลงานการวางแผนและพัฒนาจังหวัดด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากแผนที่จริงของแต่ละจังหวัด ณ ห้องประชุมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
874. วันศุกร์ที่ 6 เม.ย.61 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดระยองทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวันจักรี ประจำปี 2561 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
875. วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน “ใส่ไทยให้เป็นเทรนด์” ณ ลานแพชชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
876. วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยองครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
877. วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดระยอง เพื่อรับ ทราบรูปแบบการบริหารจัดการโครงการ ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
878. วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้แทนรับมอบหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มเรือประมง เกี่ยวกับการต่อทะเบียนเรือ และการทำประมง ณ ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
879. วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย.61 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
880. วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง รอบเดือนเมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
881. วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 17.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการแข่งขันมวยปล้ำ"Southeast Asian Junior&Cadet Wrestling Championships 2018 ณ โรงยิม 2500 ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
882. วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
883. วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 และทางหลวงหมายเลข 363 ณ ห้องประชุมส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
884. วันพุธที่ 4 เม.ย.61 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้นำกล่าวปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์ ในการร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน “ชาวระยองห่วงใย กลับบ้านปลอดภัยทุกเส้นทางฮิ” ณ บริเวณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
885. วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
886. วันพุธที่ 4 เม.ย.61 เวลา 9.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองการคืนประโยชน์ต่อสังคม โครงการท่อก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง - แก่งคอย) ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
887. วันอังคารที่ 3 เมษายาน 2561 เวลา 17.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลทับมาเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬาสวนสุขภาพเทศบาลตำบลทับมา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
888. วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง1 ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมการะเวก เพลินตาการ์เด้น  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
889. วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราว การขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9(1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินประจำจังหวัดระยอง ณ ประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
890. วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 19.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองถวายราชสักการะ พุ่มทอง-พุ่มเงิน หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เวทีกลาง ถนนยมจินดา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
891. วันจันทร์ที่ 2 เม.ย.61 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
892. วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัสการพัฒนาระยองอย่างยั่งยืน (DNA)” ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
893. วันจันทร์ที่ 2 เม.ย.61 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานเปิดการสัมมนาและประชุมย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2564 ณ ห้องสร้อยเพชร2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
894. วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 64 รูป บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองระยอง พิธีไหว้สักการะบูชาเจ้าแม่ทับทิม และปล่อยพันธ์ปลา ณ ท่าน้ำศาลเจ้าแม่ทับทิม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
895. วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 19.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมแสดงการเดินแบบผ้าไทยการกุศล ในงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง ณ เวทีกลาง ถนนยมจินดา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
896. วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ล่องเรือไหว้พระ (หลวงพ่อขาว) วัดโขดทิมทาราม และชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
897. วันอาทิตย์ที่ 1 เม.ย.61 เวลา 06.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประธานเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "วิ่งกับหมอ" ครั้งที่ 1 โดยจุดปล่อยตัว ณ ร.ร.วัดหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อ.เมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
898. วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่ "พลังรักษ์วัฒนธรรม" ณ ถนนยมจินดา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
899. วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมชม ริ้วขบวนแห่ “พลังรักษ์วัฒนธรรม” ในงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง ณ อัฒจรรย์ทางเข้าศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
900. วันเสาร์ที่ 31 มี.ค.61 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานงานวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
901. วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบเตียงรับบริจาคโลหิตระบบไฟฟ้า จำนวน 6 เตียง ให้แก่โรงพยาบาลระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
902. วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
903. วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 19.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับงานการกุศล"เสม็ดสดใสปันใจให้น้อง" ณ ห้องบอลรูมชั้น 7 โรงแรมฮอลิเดย์อิน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
904. วันที่ 29 มี.ค.61 เวลา 09.00 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" ณ อำเภอบ้านค่าย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
905. วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 14.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ณ ห้องภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
906. วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดสำนักงานกองทุนสุขภาพชุมชุนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี รัศมี 5 กิโลเมตร ณ ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
907. วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564 จังหวัดระยอง ณ ประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
908. วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 15 ประจำปี 2561 ณ บริเวณเวทีกลาง ท่าน้ำศาลาต้นโพธิ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
909. วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานของจังหวัดระยองกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย(นายวิชิต ชาตไพสิฐ) ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
910. วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
911. วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประการประชุม ก.อบต.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
912. วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
913. วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
914. วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยระดับตำบล(ศส.ปชต.)ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
915. วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
916. วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
917. วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
918. วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการฝึกอบรม"โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย จังหวัดระยอง" ณ บริเวณพระเจดีย์กลางน้ำ อ.เมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
919. วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 05.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมโครงการ “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์” (Rayong Sea View Run for Ranger 2018) ณ ชายหาดแหลมเจริญ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
920. วันที่ 23 มี.ค.2561 เรือโทศตวรรษ อนัตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการสัมมนา หัวข้อ “ Facility management opportunities beyond Industry 4.0 ” ห้องบอลลูม โรงแรมฮอลิเดย์อิน แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
921. วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราขการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
922. วันพฤหัสบดีที่ 22 มี.ค.61 เวลา 10.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ Mr. Philippe Kridelka (นายฟิลิปป์ ไคลเดลก้า) เอกอัครราชทูตอาณาจักรเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯ ณ ห้องรับรองสุุนทรพิพิธ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
923. วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมการจัดประกวดมิสแกรนด์ระยอง 2018 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินท์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
924. วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
925. วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดตราสัญลักษณ์และมาตรฐานสินค้าศูนย์บริการหารพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
926. วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราขการจังหวัดระยอง รับฟังการรายงานความก้าวหน้าของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
927. วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง1 ครั้งที่ 3/2561 (ครั้งที่ 43) ณ ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
928. วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการสำรวจสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
929. วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิด"การฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขประจำช่องทางเข้าออกประเทศทางเรือ จังหวัดระยอง ณ อาคารสำนักงานท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
930. วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ หัวข้อ"นโยบายและทิศทาง EEC กับการส่งเสริมการลงทุน สร้างความสมานฉันท์ในวงการแรงงาน" ณ โรงแรมแคนทารีย์เบย์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
931. วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการการดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
932. วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการจังหวัดระยองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
933. วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
934. วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 14.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 900 คน วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ประจำปี 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
935. วันอาทิตย์ที่ 18 มี.ค.61 เวลา 11.39 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมในพิธีอัญเชิญพระสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐาน บนยอดพระมหาเจดีย์ วัดถ้ำวัฒนมงคล ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
936. วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องใน"วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
937. วันเสาร์ที่17 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีปฎิญานตนและรับเสื้อตราสัญลักษณ์ สมาชิกชมรมคนรักในหลวง ประจำปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
938. วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ คัดเลือกตัวแทนจังหวัดระยอง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
939. วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 ณ ห้องศรีสมุทรโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
940. วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (คปจ.ระยอง) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
941. วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟนัดพิเศษ ณ สนามกอล์ฟระยองกรีนวัลเล่ย์ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
942. วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
943. วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหารือการจัดเตรียมการประกวด Miss Tourism Queen International ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
944. วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ รมว.ศึกษาธิการ และรับฟังการบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
945. วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานมอบเงินค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงการแข่งขันและให้โอวาทแก่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาของจังหวัดระยองในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
946. วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีเปิด “โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ” ประจำปี 2561 ณ บริเวณคลองมะนาว หมู่ที่11 บ้านหนองน้ำเย็น ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
947. วันพุธที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน / โครงการตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/ 2561 ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
948. วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 "หม่าม้าหมุดเกมส์" ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
949. วันพุธที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของ มท. ในการกำหนดแนวทางการประเมินผลผู้นำในองค์กรเพิ่มจากการประเมินปกติประจำปี ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
950. วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
951. วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ณ อาคารศูนย์มายองโอทอป  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
952. วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำเสนอผลการดำเนินงาน To Be Number One จังหวัดระยอง ณ ร.ร.แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
953. วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
954. วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
955. วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
956. วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
957. วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 05.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานเดิน - วิ่ง มาบตาพุด เอสซีจี เคมิคอลส์ มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 9 ณ ศาลเจ้าแม่จันเท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
958. วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในการแถลงข่าวกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล "วิ่งกับหมอ" ณ โรงแรมสตาร์ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
959. วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
960. วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองระยอง จังหวัดระยอง ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
961. วันศุกร์ที่ 9 มี.ค.61 เวลา 8.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. เป็นประธาน(ฝ่ายฆราวาส) ทำบุญตักบาตรตามโครงการ เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะณ วัดปกรณ์ธรรมาราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
962. วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
963. วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.39 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารวิจิตรธรรมาภิรัต” และเปิดอาคารโอทอปประชารัฐ วัดละหารไร่ ณ กศน.อ.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
964. วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
965. วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกหอการค้าจังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
966. วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
967. วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เขาชะเมา จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
968. วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเพื่อติดตามการเตรียมการจัดงาน มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
969. วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
970. วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับมอบข้อเสนอเชิงนโยบายจากการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด และวันสตรีสากลจังหวัดระยองประจำปี 2561 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
971. วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
972. วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
973. วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ และฝ่ายจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสิงบุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
974. วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการงานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 363 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
975. วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและการค้าการลงทุนในคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนา EEC ครั้งที่ 2  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
976. วันจันทร์ที่ 5 มี.ค.61 เวลา 17.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ. 2561 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ณ สนามฟุตบอล สวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
977. วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
978. วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการตามแนวทางการเพิ่มมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
979. วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
980. วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ณ วัดเขาไผ่ ตำบลทับมา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
981. วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานสายธารแห่งศรัทธาสู่มัสยิดนู้รุลอิบาดะห์ ณ อาคารอเนกประสงค์หน้าอาคารมัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
982. วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารอร่อย ระยอง...ฮิ ครั้งที่ 6 และสาธิตปรุงอาหาร ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
983. วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง (คทช.) ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
984. วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service) ในการรับรายงานตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ณ อาคารศูนย์อาหารมายองโอทอป  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
985. วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
986. วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานในพิธีถวายพระราชสักการะและถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลชเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี 2561 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
987. วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 19.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเวียนเทียนตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
988. วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญตักบาตรอาหารคาว หวาน และฟังธรรม ในโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดระยอง พุทธศักราช 2561 ณ วัดเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
989. วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
990. วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
991. วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้ประกอบการฮาลาล ประจำปี 2561 ณ ห้องเสม็ด1-2 โรงแรมคามิโอ แกรนด์ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
992. วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.รือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
993. วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
994. วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับจังหวัดครั้งที่ 2 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมโกลเด้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
995. วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
996. วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับประธานกรรมการบริษัท หวาอี๋ กรุ๊ป เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องรับรองสุนทรพิพิธ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
997. วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/ 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
998. วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวเปิดการสัมมนา “ระยอง SMART CITY ศูนย์กลาง EEC เชื่อมไทยสู่อินโดจีน-อาเซียน และเอเซีย” ณ ห้องบอลรูม 1-2 โรงแรมฮอลิเดย์อิน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
999. วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อน สวัสดิการชุมชนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1000. วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมประมงจังหวัดระยองและร่วมสังสรรค์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 สมาคมประมงจังหวัดระยอง ณ อาคารสมาคมประมง ปากน้ำระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1001. วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น.ายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงาน"กรุงศรี ออโต้ พรีเซ็นต์ ออโต้ โชว์เคส ครั้งที่ 5 " ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1002. วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมดนตรีชายหาดแหลมแม่พิมพ์ ประจำปี 2561 Rayong Long Beach Festival 2018 @แหลมแม่พิมพ์ ณ บริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์ อ.แกลง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1003. วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวด กล ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1004. วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าว(One Stop Service OSS) สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา จ.ระยอง ณ อาคาร 3 ศูนย์อาหารมา’ยอง โอทอป อ.นิคมพัฒนา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1005. วันศุกร์ที่ 23 ก.พ.61 เวลา 09.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรัฐสภา กทม.ชาติ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1006. วันศุกร์ที่ 23 ก.พ.61 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ดร.อุตตม สาวนายน) และคณะ ในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “EEC ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อนาคตใหม่ที่ยั่งยืน” ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1007. วันศุกร์ที่ 23 ก.พ.61 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ดร.อุตตม สาวนายน) และคณะ ในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “EEC ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อนาคตใหม่ที่ยั่งยืน” ณ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1008. วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเปิดงานเปิดกิจการอู่ตะเภา แอร์พอร์ต ลีมูซีน ณ อาคารใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1009. วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานและร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ด้านอัคคีภัยและการอพยพประชาชน ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1010. วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการ "ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดระยอง รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1011. วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1012. วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ.61 เวลา 16.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. พร้อมด้วยเจ้าหน้าสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ตรวจสอบสถานที่ต่อใบอนุญาตและขออนุญาตเพิ่มเติมอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ 4 โรงภาพยนต์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1013. วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดประชุมสมัชชาเครือข่ายประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมDiamond โรงแรมรอยัล พลาคริฟบีช อ.บ้านฉาง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1014. วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1015. วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมแสดงความยินดีและลงนามสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการสมาคมเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์ โมเดล รุ่นที่ 3/2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1016. วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ ภายใต้โครงการ “Happiness for All: ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1017. วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมหารือกับผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1018. วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ.61 เวลา 7.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร อาหารคาว หวาน ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดหนองกะบอก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1019. วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 61 เวลา 13.45 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีการอัญเชิญถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพิธีแถลงข่าวฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่37 ประจำปี 2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1020. วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.45 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีน้อมถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล วันคล้ายวันเกิด 90 ปี พระครูสุภัททาจารคุณ (หลวงพ่อสิน ภัททาจาโร) เจ้าอาวาสวัดละหารใหญ่ อำเภอบ้านค่าย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1021. วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 ครั้งที่ 2/2561 (ครั้งที่ 42) ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1022. วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 61 เวลา 09.00 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการ การเตรียมความพร้อมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังเพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC ณ ห้องสร้อยเพชร ร.ร.โกลเด้นซิตี้ระยอง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1023. วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.30น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดบริษัท แซมซั่น คอนโทรลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตั้งอยู่ริมถนนสาย 36 หมู่ 5 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1024. วันอังคารที่ 20 ก.พ. 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมการจัดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1025. วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับมอบอาคารอเนกประสงค์ โครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ 2018 ณ โรงเรียนวัดสมบูรณาราม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1026. วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 61 เวลา 09.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (นายวิชิต ชาตไพสิฐ) ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1027. วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมตลาดสตาร์ไชน่าทาวน์ณ บริเวณสตาร์ ไอที เซ็นเตอร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1028. วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมตามวาระจังหวัด Kickoff ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1029. วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมชี้แจงโครงการที่จังหวัดเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1030. วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดประจำปีพ. ศ. 2561 ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1031. วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.พ.61 เวลา 09.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประธานฝ่ายเจ้าสาวในพิธีแต่งงานปูแสมและปูดำ เนื่องในวันวาเลนไทน์ ณ สะพานรักษ์แสม ต.เนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1032. วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างจิตสำนึก ลดอุบัติเหตุจราจร จังหวัดระยอง” ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารบริการ โรงพยาบาลระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1033. วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.09 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดงาน ปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกสีมา ณ วัดเขาหวาย ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1034. วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. เรือโทศตวรรษอนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน งานแถลงข่าว “เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง…ฮิ ครั้งที่ 6” ณ ห้องสร้อยเพชร 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1035. วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1036. วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดกิจกรรมการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ Passion Love Forever 2018 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1037. วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงาน "จดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก( Valentine Day) ปี 2561 ณ อาคารรูปโดม อ่างเก็บน้ำดอกกราย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1038. วันพุธที่ 14 ก.พ.61 เวลา 08.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสัมพันธ์ความพร้อมของจังหวัดระยองในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลบ้านเพ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1039. วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมกลุ่มจังหวัดและจังหวัดภาคตะวันออก เพื่อทบทวนแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และภาคตะวันออก 2  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1040. วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกล่าวเปิดการประชุมเสวนา เรื่อง ระยองโมเดลบทบาทพื้นที่สีเขียวต่อการลดโลกร้อน ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1041. วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับในพิธิเปิดงาน OTOP ภูมิภาค ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1042. วันเสาร์ที่ 10 ก.พ.61 เวลา 10.00 น. นายกองเอกสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ณ หอประชุมอำเภอปลวกแดง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1043. วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบพื้นที่บริเวณตั้งอาคารชุด เอสเซนส์ระยอง เซ็นทรัลพลาซ่าระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1044. วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ ไอที ชุมชนบ้านมาบเตย หมู่ 1 (โรงเรียนบ้านมาบเตย) ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย หมู่ที่ 1 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1045. วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด ครั้งที่ 1/ 2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1046. วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่12 "หม่าม้าหมุดเกมส์" ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1047. วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม รักได้แต่ให้ปลอดภัยในเทศกาลวันวาเลนไทน์ “Safety Valentine Safe Sex” อำเภอบ้านฉาง ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1048. วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.45 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดห้องนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองบ้านฉาง ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1049. วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1050. วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาการดำเนินงานในหน่วยงานสังกัดศึกษาธิการจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง โรงเรียนวัดเกาะกลอย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1051. วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1052. วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18:00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก (Working Dinner) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1053. วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการสัมนาผู้แทนเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1054. วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน การบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออกและการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ EEC ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1055. วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมสตาร์ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1056. วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออก (อ.ก.บ.ภ.ภาคตะวันออก) ณ ห้องประชุมสำนัก ก.พ. กทม.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1057. วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ.61 เวลา 13.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการปลากะตัก (เรืออวนล้อมจับปลากะตัก โรงน้ำปลา โรงต้มตากครัวเรือน ผู้ส่งออก นาเกลือ และธุรกิจต่อเนื่อง ณ หาดแสงจันทร์รีสอร์ท  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1058. วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยจังหวัดระยอง ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1059. วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายธีรวัฒน์ สุดสุข) ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (กนศ.) ครั้งที่ 1/2561 ณ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1060. วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง ณ ห้องภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1061. วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 8.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดระยอง และร่วมต้อนรับพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1062. วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1063. วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน “มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1064. วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมสตาร์ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1065. วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางรางในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติ ณ อาคารรัฐสภา กทม.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1066. วันอังคารที่ 30มกราคม2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1067. วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. รือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการด้านทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1068. วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวัดเนินพระ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1069. วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน The 1st KVIS Invitational Science Fair ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1070. วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องระชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1071. วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 05.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีต้อนรับ เที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Qatar Airways ณ อาคารผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1072. วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา รุ่นที่ 1ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1073. วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 19.30 -23.15 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือชาวบ้านอำเภอเมืองระยอง รุนที่ 72 ณ ค่ายลูกเสือวัดปากน้ำระยอง อำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1074. วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 09.45 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานทอดผ้าป่าพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1075. วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1076. วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงาน "สานพลัง สู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ" ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1077. วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) จังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1078. วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาแผนงานและโครงการต่างๆประจำปี 2561 ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1079. วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ VCS ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1080. วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งเวดล้อมและสุขภาพและกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมแม่พิมพ์ รีสอร์ท อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1081. วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Open House "เปิดบ้านลีลาวดีครั้งที่ 5" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1082. วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีงานเปิดประตูวัฒนธรรมสัญจรมุ่งสู่อาเซียน จังหวัดระยอง สานศิลป์ วิถีถิ่นอาเซียน ASEAN original culture ณ ลานกิจกรรมสตาร์ไอทีเซ็นเตอร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1083. วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและการค้าการลงทุน ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1084. วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเพื่อความปรองดองสมานฉันท์และเฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ วัดปากน้ำระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1085. วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนปลอดภัยให้แก่แรงงานต่างด้าว (สัญชาติกัมพูชา เมียนมาร์ สปป.ลาว) และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1086. วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการกระชุม ก.อบต. จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1087. วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 6.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนเพื่อสุขภาพหัวใจ CNF RUN ครั้งที่ 1 ณ หาดสวนสน บ้านเพ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1088. วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 14.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ณ หอประชุม กองทัพภาคที่ 1กทม.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1089. วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 17.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐต้องชอม ณ บริเวณลานหน้าบ้านก๋ง สนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1090. วันพุธที่ 24 ม.ค.61 เวลา 13.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. กล่าวต้อนรับ ผต.มท. ในการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนมกราคม 2561 ของ ผต.มท. (นายวิชิต ชาตไพสิฐ) ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1091. วันที่ 24 ม.ค.61 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานเปิดการประชุมการบรรยายชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1092. วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1093. วันพุธที้ 24 ม.ค. 61 เวลา 9.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 10:เครือข่ายหัวใจ Thailand 4.0 "ฮิ" ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1094. วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง ณ ห้องภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1095. วันอังคารที่ 23 ม.ค.61 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมบูรณาการเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี และระยอง ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน บ.ไอออาร์พีซี ต.เนินพระ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1096. วันอังคารที่ 23 ม.ค. 61 เวลา 09.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย.ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"Nation Inception Workshop on SDS-SEA"โครงการขยายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยังยืนในทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทย ณ โรงแรมแคนทาร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1097. วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 -เวลา 13.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1098. วันที่ 21ม.ค. 61 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.กล่าวต้อนรับ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ในพิธีเปิดโครงการป่าในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำอัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง ณ ชุมชนเเนินพระ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1099. วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมในสถานศึกษา จังหวัดระยอง ณ มหาวิทยาลัยพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1100. วันเสาร์ที่ 20 ม.ค. 61 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการในคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เรื่อง ความต้องการแรงงานรองรับการพัฒนาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1101. วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1102. วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการจัดเก็บและพัฒนาข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการท่องเที่ยว ระยอง 4.0 ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1103. วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดตัว Application เกษตรกินเที่ยว Version 4.0 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ IRPC อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1104. วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดเก็บและพัฒนาข้อมูลผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ระยอง 4.0 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1105. วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการแถลงข่าว การจัดงานเปิดประตูวัฒนธรรมสัญจรมุ่งสู่อาเซียน จังหวัดระยอง สานศิลป์ วิถีถิ่นอาเซียน ASEAN original cultureณ ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1106. วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1107. วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดระยอง และขับเคลื่อนการดำเนินงานการกำกับติดตามผล ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1108. วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ณ ห้องประชุม 310 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1109. วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย” หลักสูตรการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ประจำปี 2561 ณ หอประชุมบุญศิริฯ โรงเรียนระยองวิทยาคม อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1110. วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ประธานการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1111. วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1112. วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" จังหวัดระยอง ณ ตลาดผลไม้วังจันทร์ ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1113. วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กทม.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1114. วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการการจังหวัดระยอง ประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานข้อมูลในการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1115. วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1116. วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด “จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม” จังหวัดระยอง ณ บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้า PASSION SHOPPING DESTINATION อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1117. วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1118. วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อเมืองระยองผาสุก ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1119. วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานมอบป้ายของขวัญปีใหม่ บ้านพอเพียง ประจำปี 2561 จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1120. วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในงานวันครูครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1121. วันอังคารที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดระยองปี 2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1122. วันอังคารที่ 15 ม.ค.2561 เวลา 08.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการ จ.ระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “ถอดรหัสการพัฒนาระยองอย่างยั่งยืน (๔DNA)” ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1123. วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต้อนรับและร่วมรับฟังแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 3 และ 9 (นายคมสัน จำรูญพงษ์) ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1124. วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 1 / 2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1125. วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานเปิดงานโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่อ “เดือนแห่งการมีงานทำน้อมนำศาสตร์พระราชา” ประจำปีงบประมาณ2561 ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1126. วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานบริการการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1127. วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดและสังเกตุการณ์การอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1128. วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1129. วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 14.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ต้อนรับ พล.ต.กฤตภาส สมิทธิอาภรณ์ รอง ผอ.ศปป..3 กอ.รมน.และคณะในการเดินทางมาประสานงานการแก้ไขปัญหาด้านการทำประมงผิดกฎหมาย การแก้ไขปัญหาด้าน IUU ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1130. วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานนำข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดระยองทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบวงสรวงรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ มณฑลพิธีสนามสวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1131. วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นเรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาอาชีพรายสาขาเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1132. วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 มอบเกียรติคุณบัตร ให้โอวาทอ่านสาส์นวันเด็กแห่งชาติ และมอบของขวัญที่ระลึก ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1133. วันพุธที่10 มกราคม 2561 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแก่สถานประกอบการท่องเที่ยวที่ผ่านการรองรับการพัฒนาภาพลักษณ์สินค้าทางการท่องเที่ยว ณ โรงแรมสตาร์ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1134. วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1135. วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง1 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมฯ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1136. วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินโครงการเปิดประตูวัฒธรรมสัญจรมุ่งสู่อาเซียน จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1137. วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังและให้ความคิดเห็นต่อโครงการศึกษาเมืองการบินภาคตะวันออกและจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์การพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก ณ ศาลากลางจัหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1138. วันอังคารที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่1/2561 ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1139. วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 14.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีส่งมอบน้ำปลาให้กับผู้แทนกองทัพเรือตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ณ สมาคมประมงจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1140. วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เยี่ยมชมและรับฟังรายงานความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยอง (แปลงเป็นเขื้อเพลิง RDF) ณ บริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยองจำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1141. วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 15.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1142. วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 10.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1143. วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผอ.รมน.จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม กอ.รมน.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1144. วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพผลไม้ จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1145. วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 14.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมหารือจัดพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและเชิญถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1146. วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังการประชุมตรวจติดตามจุดตรวจทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1147. วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 10.00น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบตำแหน่งประธานและคณะกรรมการสมาคมแต้จิ๋ว สาขาระยอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนกวงฮััว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1148. วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561-2564 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2562) ครั้งที่ 2 ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1149. วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานใน พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ สตาร์ ไอที เซ็นเตอร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1150. วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง รับมอบรถจักรยาน จำนวน 4 คัน จากชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดระยอง เพื่อใช้ในภารกิจของเหล่ากาชาด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1151. วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณร จำนวน 99 รูป ณ สวนศรีเมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1152. วันอาทิตย์ที่ 31 ธ.ค. 2560 เวลา 17.00 - 24.00 น. นายสุรศักดิ์ - นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมออกร้านกาชาด ##คืนที่ 4 งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2560  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1153. วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 22.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ ร้อยดวงใจไทยด้วยแสงธรรม ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีฯ ณ วัดเนินพระ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1154. วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 - 23.00 น. นายสุรศักดิ์ - นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมออกร้านกาชาด ##คืนที่ 3 งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2560  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1155. วันเสาร์ที่ 30 ธค.60 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมจุดบริการทานำ จุดตรวจสี่แยกทับมา และจุดตรวจหลักบ้านค่าย จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1156. วันเสาร์ที่ 30 ธค 2560เวลา 10.00 น นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานตรวจติดตามศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1157. วันศุกร์ที่ 29ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.ได้ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ณ จุดบริการประชาชน ทต.ปากน้ำประแส/อบต.คลองปูน และ ทต.ทุุ่่งควายกิน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1158. วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 นายสุรศักดิ์ - นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมออกร้านกาชาด ##คืนที่ 2 งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1159. วันศุกร์ที่ 29ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ถนนบ้านเก่าริมน้ำ หมู่ที่ 2 อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1160. วันศุกร์ที่ 29 ธค 2560เวลา 10.00 น นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานตรวจติดตามศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1161. วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. มอบหมายให้นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หน.สนจ.รย. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ครั้งที่ 1/2560 ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1162. วันพฤหัสบดีที่ 28 ธ.ค.60 เวลา 17.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดลุ่ม พระอารามหลวง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1163. วันพฤหัสบดีที่ 28 ธ.ค.60 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1164. วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1165. วันพฤหัสบดีที่ 28 ธค 2560เวลา 10.30 น นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดระยอง ที่ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1166. วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ บริเวณปั้ม ปตท.สมาพันธ์พัฒนา (ตรงข้ามห้างบิ๊กซี) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1167. วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1168. วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1169. วันพุธที่ 27 ธค 2560 เวลา 13.30 น นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดระยอง ครั้งที่ 12/2560 ที่ห้องสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1170. วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1171. วันพุธที่ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 09.30 น นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 10/2560 ที่โรงเรียนวัดเกาะกลอย อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1172. วันพุธที่ 27 ธ.ค.60 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ คลองเหมือง ม.4 ต.น้ำคอก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1173. วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1174. วันอังคารที่ 26 ธค 2560 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางบุตร ประจำปี 2560 และมอบนโยบายขับเคลื่อนกองทุน ที่ศาลาเอนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1175. วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมมารยาทไทย ศาสนพิธี และรณรงค์ยิ้ม ไหว้ สวัสดี จังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1176. วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดระยองประจำปี 2560 ณ ห้องสร้อยเพชร 1-2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1177. วันอาทิตย์ที่ 24 ธค 2560เวลา 20.00 น นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานแสดง แสงสีเสียง"ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยามากรุงธนบุรี 250 ปี ของดีบ้านกระเฉด ที่ลานวัฒนธรรมวัดธงหงษ์ อ.เมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1178. วันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. 2560เวลา 16.00 น นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานตลาดประชารัฐ Modern Tradeณ ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1179. วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 18.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานเทศกาล ตกปลา กินปู ดูวิธีประมงพื้นบ้าน ณ บริเวณกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด หาดแหลมเจริญ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1180. วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1181. วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชาชนสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำถนนสาธารณประโยชน์ ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1182. วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมร่วมกับ พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อแก้ไขปัญหา กรณี ประชาชนร้องเรียนการประกอบกิจการของ บ.วิน โพรเสส จก. ณ อำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1183. วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การขับเคลื่อนกิจการสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับของจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนกำเนิดวิทย์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1184. วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1185. วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิด โครงการ"74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA " ประจำปี 2560 ณ ลานแสดงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ (วิกศรีอุดม) ถนนยมจินดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1186. วันที่ 21 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" ณ วัดถนนกะเพร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1187. วันพฤหัสบดีที่ 21 ธ.ค.60 เวลา 14.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.ระยอง ร่วมบันทึกรายการภาคภาษาอังกฤษ รายการ Thailand Today ในหัวข้อ Rayong development under the EEC project ผู้ดำเนินรายการ โดย นางกุสุมา โยธาสมุทร ณ ห้องทำงาน รอง ผวจ. ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1188. วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการ ก.จ.จ.ระยอง ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1189. วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. เป็นผู้แทน ผวจ.รย. มอบแจกันดอกไม้ในวันคล้ายวันเกิดแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในพิธีการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโก ณ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1190. วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 2 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1191. วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำทีม สคบ.ระยอง และหน่วยงานที่่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่ห้างร้านต่างๆของจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1192. วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุน การดำเนินโครงการ พอ.สธ. ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1193. วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1194. วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดประจำปีพ.ศ 2561 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1195. วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) และคณะ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1196. วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม Amazing Thailand Countdown 2018 ณ ลานกิจกรรมบริเวณท่าเทียบเรือบ้านเพ อ.เมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1197. วันอังคารที่ 19 ธ.ค.60 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรบูรณาการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุในโรงเรียน รุ่นที่ 2 โดยมีนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม 127 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านค่าย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1198. วันจันทร์ที่ 18 ธ.ค. 60 เวลา 15.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมติดตามผลการเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1199. วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข ในโอกาสให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1200. วันจันทร์ที่ 18ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการจังหวัดระยองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1201. วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน STAR CASEMOD 2017 สตาร์ ไอที เซ็นเตอร์ ณ สตาร์ ไอที เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1202. วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาคน ณ ห้องประชุมค่ายฝึกหาดยาว กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1203. วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัดระยอง ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1204. วันศุกร์ที่ 15ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ครั้งที่ 9/2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1205. วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1206. วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1207. วันพฤหัสบดีที่ 14 ธ.ค.60 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประธานการเปิดโครงการศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้านและโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านเนินพยอม อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1208. วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลมาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1209. วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.รือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีรังสีในพื้นที่ EECI ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1210. วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ประกอบการเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว" ณ ห้องสร้อยเพชร 1-2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1211. วันพุุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการ"ธนาคารน้ำมันเครื่องมือสอง" และการส่งมอบโครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดระยอง ณ กลุ่มประมงเรือเล็กสวนสน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1212. วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยองครั้งที่ 11 / 2560 ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1213. วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอำเภอ ศปถ.อำเภอ ณ ห้องประชุมโรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1214. วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลรุ่นที่ 120/330 ณ วัดเภตราสุขารมย์ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1215. วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการแรลลี่การกุศล อปพร. จังหวัดระยอง ครั้งที่10 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1216. วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการแรลลี่การกุศล อปพร. จังหวัดระยอง ครั้งที่10 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1217. วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1218. วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน “ภูมิบุรี ศรีระยอง” ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ลานวัฒนธรรม ถนนยมจินดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1219. วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดระยอง และลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ณ สถานประกอบการกิจการฆ่าสัตว์ ตำบลกองดิน อ.แกลง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1220. วันพฤหัสบดีที่ 8 ธ.ค.60 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1221. วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมโครงการงานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 363 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1222. วันพฤหัสบดีที่ 7 ธ.ค.60 เวลา 14.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ประธานเปิดงาน กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ส่งเต่าคืนบ้าน สานงานพ่อหลวง" ณ เกาะมันใน อ.แกลง จ.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1223. วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน “Rayong Home Expo # 1” ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซนทรัล พลาซ่า ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1224. วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2560 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1225. วันพฤหัสบดีที่ 7 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปออกร้านกาชาด ในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรืองานเทศกาลปีใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1226. วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดระยองให้มีมาตรฐาน กิจกรรมเปิดครัวระยองสู่อาเซียน ณ ห้องสร้อยทอง 3 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1227. วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเมืองและการค้าการลงทุน ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1228. วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด ครั้งที่ 17 ณ บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลเพ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1229. วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรม แสดงและการประกวดต่างๆงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1230. วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 9/2560 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1231. วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 05.00น. ายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการสนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกรณีพิเศษ เพื่อตรวจค้นยาเสพติด โทรศัพท์มือถือและสิ่งของต้องห้ามและตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1232. วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงานการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1233. วันอังคารที่ 5 ธ.ค. 60 เวลา 19.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานในพิธี พระบรมราชานุสรณ์ "วันภูมิพลมหาราชา" ประจำปี 2560 “ครั้งหนึ่ง ...พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมา” ที่อ่างเก็บน้ำดอกกราย ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1234. วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 18.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญ ณ วัดน้ำคอก (ดอนขุดทอง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1235. วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1236. วันที่ 5 ธ.ค.60 เวลา 08.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ ณ สะพานเปี่ยมพงศ์ศานต์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1237. วันอังคารที่ 5 ธ.ค. 60 เวลา 07.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณสวนศรีเมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1238. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานและให้เกียรติเสวนาในงานแถลงข่าว"สมาคมเพื่อนชุมชนก้าวสู่ปีที่ 8" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1239. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีทำขวัญข้าวใหม่ ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1240. วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติงานเปิดโชว์รูมรถ BOSCH และเยี่ยมชมในส่วนการผลิต บริษัท โรเบิร์ต บ๊อซ ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1241. วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30น.-20.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานทีมนักกีฬาโครงการ"ก้าวให้ถึง ก้าวอย่างพอเพียง" ณ ห้างสรรพสินค้าแพชชั่นฯระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1242. วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานปิดค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับแกนนำศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุม บ้านศิลาชล หาดแม่รำพึง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1243. วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดกิจกรรมและปั่นจักรยานบ้านลูกสู่บ้านพ่อในงานวันพระบรมราชานุสรณ์"วันภูมิพลมหาราชา" ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1244. วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานการบรรยายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพิธี มอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตนชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดป่าประดู่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1245. วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาสนับสนุนโครงการโรงเรียน กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม Auditoeium อาคารอำนวยการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1246. วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1247. วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวแสดงความยินดีในพิธีพิธีเปิดอาคารมัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1248. วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมตามแผนปฏิบัติการ กฟภ.ปี 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1249. วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับแกนนำศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุม บ้านศิลาชล หาดแม่รำพึง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1250. วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย.60 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1251. วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย.60 เวลา 10.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1252. วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1253. วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1254. วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์โอท็อป เทศบาลตำบลสุทรภู่ อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1255. วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1256. วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1257. วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยองครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1258. วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม ก.ท.จ.ระยอง ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1259. วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับพลเรือตรี Yan Zhengming และคณะทหารเรือ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1260. วันอังคารที่ 28 พ.ย.2560 เวลา 9.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1261. วันอังคารที่ 28 พ.ย.60 เวลา 16.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ วัดเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1262. วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหาหรือในประเด็นความมั่นคงที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1263. วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1264. วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมโครงการตลาดประชารัฐผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video Conference) ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1265. วันอังคารที่ 28 พ.ย.60 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง” ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1266. วันอังคารที่ 28 พ.ย.60 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1267. วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 60 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1268. วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1269. วันจันทร์ที่ 27 พ.ย.60 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ตรั้งที่ 11/2560 ประจำเดือนพ.ย.60 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1270. วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานงานมหกรรมรวมทุนคลังกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดระยอง "ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานแม่" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1271. วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2560 เวลา 19.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ณ สนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ แพลนเทชั่น พัทยา จังหวัดชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1272. วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการกลางองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดระยอง (ก.อบต.) ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1273. วันศุกร์ที่ 24พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ 162” ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1274. วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 3 ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1275. วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย.60 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน พระบรมราชานุสรณ์ “วันภูมิพลมหาราชา” ระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ (อ่างเก็บน้ำดอกกราย) ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1276. วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย.60 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2560ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1277. วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมท้องถิ่นจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1278. วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดศาลใหม่และเบิกเนตรองค์ไท่ส่วยเอี๊ย ณ ศาลเจ้ามาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1279. วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1280. วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาชะอ่างคร่อมคลอง วัดถ้ำวัฒนมงคล - ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 5 บ้านตะขบ อำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1281. วันพุธที่ 22 พ.ย.60 เวลา 09.00 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านน้ำใส  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1282. วันอังคารที่ 21 พ.ย.60 เวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 22พ.ย.60 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1283. วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมการดำเนินการตามแนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1284. วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1285. วันอังคารที่ 21 พ.ย.60 เวลา 09.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย ปลัดจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรบูรณาการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน และประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1286. วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่ 9 (นายวิชิต ชาติไพสิต) ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1287. วันอังคารที่ 21 พ.ย.60 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประธานเปิดโครงการอบรมประชุมชี้แจ้งการจัดทำระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการและมอบใบประกาศเกียรติคุณและใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1288. วันที่ 20 พ.ย.60 เวลา 17.30 น. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หน.สนจ.รย. นำทีม ออกตรวจเฝ้าระวัง การปลอมแปลง และการจำหน่ายเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกินราคา ณ บริเวณศูนย์การค้าสตาร์สาย 4  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1289. วันจันทร์ที่ 20 พ.ย.60 เวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ร่วมรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในโอกาสรตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษชลบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1290. วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคลองลาวน ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1291. วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย ปลัดจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1292. วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 นเรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกำหนดกิจกรรมปั่นจักรยาน และเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ งานพระบรมราชานุสรณ์"วันภูมิพลมหาราชา"ประจำปี 2560 ณ ห้องประ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1293. วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมพิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจความปลอดภัย ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ.2560 ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1294. วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย ปลัดจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ณ หอประชุมเศรษฐกิจพอเพียง ที่ว่าการอำเภอแกลง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1295. วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"E. T. A. สร้างพลังโลจิสติกส์ เพื่อเส้นทางสู่ความสำเร็จ" ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1296. วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา15.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขัน Air Race 1 World Cup Thailand 2017 การแข่งขันเครื่องบินสูตร 1 ครั้งแรกในเอเชีย ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1297. วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และหาช่องทางการตลาดสับปะรด ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1298. วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับหนังสือและร่วมหารือกับกลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรด ตำบลมะขามคู่ ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1299. วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจร ทางบก (อ.จ.ร.จังหวัดระยอง)ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1300. วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1301. วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่4/2560 ณ ห้องภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1302. วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1303. วันพฤหัสดีที่ 16 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ ผู้บังคับหมู่เรือฝึก นักเรียนนายเรือสาธารณรัฐเกาหลี และนักเรียนนายเรือ สถานทูตสาธารณรัฐเกาหลี ณ บริเวณเรือหลวงประแส ตำบลปากน้ำประแส  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1304. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดงานParadise Birds มหกรรมคนรักนกสุดยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพล่าซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1305. วัันที่ 15 พ.ย.60 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน ณ เทศบาลตำบลแกลงกะ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1306. วันพุธที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2 ครั้งที่ 10/2560 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1307. วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 14.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน กิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1308. วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “Rayong Home Expo #1” ณ ห้องสัมมนา ชั้น 9 โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1309. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมพิจารณายื่นอุธรณ์ในเขตเทศบาลหรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1310. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมหารือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ทางสาธารณะในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1311. วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันพระมหาชนก ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1312. วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1313. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำเขื่อนกันคลื่นป้องกันการกัดเซาะตลอดแนวชายฝั่ง ในจังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1314. วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1315. วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1316. วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1317. วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมหารือกับคณะบริษัท ปตท.จำกัด เกี่ยวกับแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ ศาลากลางจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1318. วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ณ หมู่ที่ 4 ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1319. วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ณ หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1320. วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย.60 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการบรรยายธรรมะเพื่อการกุศล ในหัวข้อ “การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1321. วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในงาน “บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์ คืนรอยยิ้มสู่ทะเล เพื่อสุขที่ยั่งยืน” ณ สวนสาธารณะชายหาดแหลมเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1322. วันเสาร์ที่ 11 พ.ย.60 เวลา 10.30 น. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นประธานและกล่าวสุนทรพจน์ พิธีเปิดการแข่งขันเกมส์กีฬาทางวิชาการ ในรายการ “The 4 ECC Triple-Game Eastern and Central Challenge 2017” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1323. วันที่ 10 พ.ย.60 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามอำนวยความสะดวกการเปิดลงทะเบียนของประชาชนผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมค้าขายกับตลาดประชารัฐ ณ ศาลาประชาคม อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1324. วันที่ 10 พ.ย.60 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมมอบทุนการศึกษาสร้างโอกาสการเรียนรู้ โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อลูกหลานคนในชุมชนโดยรอบเขตประกอบการไออาร์พีซีฯ ณ อาคารคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ หรือ ไออาร์พีซี สปอต คอมเพล็กซ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1325. วันที่10 พฤศจิกายน 2560 เวลา10.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1326. วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ณ ห้องประชุมฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1327. วันที่ 9 พ.ย. 2560 เวลา13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย.ง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำหริ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1328. วันที่ 9 พ.ย.2560 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเปิดโรงงานผลิตก๊อกน้ำ บ.โกรเฮ สัญชาติเยอรมัน ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.บ้านา อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1329. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา13.00น.-17.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมสนทนากลุ่ม "เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดระยองสู่ความยั่งยืน" ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนื  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1330. วันที่ 8 พ.ย.60 เวลา 14.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมแถลงข่าว การจัดแข่งขัน PTTGC ระยองมาราธอน 2017 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1331. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเตรียมการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง "เทศการเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ - เกาะเสม็ด ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1332. วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น.รือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1333. วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการจังหวัดระยองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1334. วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดหาสินค้าและหาตลาดเพื่อจำหน่ายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1335. วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ TOT Young Club ปี 2560 และเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ TOT Young Club บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1336. นที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมการพิจารณาการสั่ง นำเข้าเครื่องกระสุนปืน เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุญาตก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1337. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 8/2560 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1338. วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 5.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานโครงการแข่งขันเดิน - วิ่ง "เทศบาลเนินพระ - วีนิไทย ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 8 ณ ชายหาดแสงจันทร์ - สุชาดา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1339. วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแข่งขันฟุตบอล"เอสซีจี เคมิคอลส์ ลีกเยาวชน U15" และ "เอสซีจี เคมิคอลส์ เอฟเอคัฟ U16" ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1340. วันที่ 4 ต.ค.60 เวลา 11.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ร่วมต้อนรับ รมช.กระทรวงพาณิชย์(นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ณ ร้านค้าชุมชนประชารัฐ ม.7 อ.บ้านค่าย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1341. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานแสง สี เสียง สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ร้อยกว่าปีประแส ณ บริเวณเรือรบหลวงประแส  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1342. วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.19 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 และมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดกระทง ณ บริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1343. วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 6 ณ สนามกอล์ฟระยองกรีนวัลเลย์ คันทรีคลับ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1344. วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ ประจำปี 2560 ณ บริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1345. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการ"ปล่อยพันธุ์พืชสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร"ปีที่ 15 ณ กลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1346. วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดงาน Thailand Smart Money สัญจรระยอง ครั้งที่ 1 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1347. วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1348. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ สังกัด มท พิจารณาเรื่องร้องเรียนน้ำประปา ณ ห้องประชุม อาคารรัฐสภา กทม.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1349. วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน "สัมมนาเผยแพร่ความรู้โครงการ National e-payment" ในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณ ชั้น 2 โรงแรมสตาร์ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1350. วันที่ 31 ต.ค. 60 เวลา 15.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในด้านการป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและภัยสุขภาพจากบุหรี่บริเวณพื้นที่ชายหาด ณ โรงแรมเซ็นทารา กรุงเทพฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1351. วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1352. วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยองครั้งที่ 10 / 2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1353. วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม ก.อบต. จังหวัดระยอง ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1354. วันจันทร์ที่ 30ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1355. วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1356. วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดหารายได้การเตรียมจัดงานเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1357. ที่ศาลาการเปรียญวัดป่าประดู่ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ในพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1358. วันที่ 26 ต.ค.60 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำพสกนิกรชาวจังหวัดระยองทุกหมู่เหล่า ถวายดอกไม้จันทน์ ณ มณฑลพิธีพระเมรุมาศจำลอง สนามสวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1359. วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบไฟหลวงพระราชทานให้แก่นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ (อำเภอเมืองระยองร่วมกับจังหวัด) ณ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1360. วันที่22 ตุลาคม 2560 เวลา 15.30น.-18.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และจิตกาธานของอำเภอบ้านฉาง/นิคมพัฒนา/ปลวกแดง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1361. วันที่ 22 ตุลาคม 60 เวลา 13.09น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานดล่าวขอบคุณนักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานจตุทิศ 8 อำเภอ พร้อมทั้งตีธงนำปั่นจักรยานจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยองสู่มณฑลพิธีสวนศรีเมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1362. วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 13.09 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีถวายผ้าจุลกฐิน ในงานมหาบุญจุลกฐิน ถิ่นเมืองระยอง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ณ วัดบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1363. วันที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา10.00น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบทุนการศึกษา จำนวน 73 ทุน ในงานบุญจุลกฐิน ณ วัดบ้านค่าย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1364. วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1365. วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 17.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีสมโภชองค์กฐิน ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1366. วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดนิทรรศการภาพพระราชประวัติ/ภาพพระราชกรณียกิจในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในจังหวัดระยอง ณ สนามสวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1367. วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประชุมเตรียมการเกี่ยวกับโรงทานในงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยมีหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม ทวีแสงการเกษตร นายกสมาคมประมงจังหวัด ปลัดเทศบาลนครระยอง เข้าร่วมประชุม ณ เทศบาลนครระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1368. วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการออกประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1369. วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา15.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เป็นประธานในพิธี ปล่อยแถวกำลังพลรักษาความสงบเรียบร้อยในห้วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1370. วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.09น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานปล่อยขบวนแห่ต้นฝ้ายและองค์กฐินจากศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซีไปยังวัดบ้านค่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1371. วันที่ 20 ธันวาคม 60 นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/60 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1372. วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1373. วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโรงทานเทศกาลรักษาศีล กินเจ ทำวัตร สวดมนต์ ฟังบรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม อิ่มบุญอิ่มใจ มหาบุญปี 60 ณ วัดป่าประดู่(พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1374. นพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 15.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีรับมอบดอกดาวเรือง และรับมอบน้ำดื่มจำนวน 100,000 ขวด จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1375. วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560เวลา 14.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณสถานที่จัดถวายดอกไม้จันทน์พระเมรุมาศจำลองสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1376. วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.45น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1377. วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการป่าไม้ในเมืองจังหวัดระยอง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” ณ ลานพระเจดีย์กลางน้ำ อ.เมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1378. วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1379. วันที่ 18 ต.ค. 60 เวลา 13.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. กล่าวต้อนรับ นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสมอบจักรยานตามโครงการ " 50 ปี ส.อ.ท.มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก..สู่โรงเรียนขาดแคลน ณ ลานหน้า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1380. วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1381. วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1382. นจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพลงช้างเผือก อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1383. นจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. รือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานมหาบุญจุลกฐิน ถิ่นเมืองระยอง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1384. วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 1 ปี ณ วัดเนินพระ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1385. วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ”ชาวระยอง รวมใจ ถวายอาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ณ โรงพยาบาลระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1386. วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต สวรรคตครบ 1 ปี ณ สนามสวนศรีเมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1387. วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนของจังหวัดและประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1388. วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณร จำนวน 90 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1389. วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามวาระจังหวัดระยอง (ถนนสีขาว) ณ บริเวณชั้น 1 มุขหน้า ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1390. วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานรับมอบดอกไม้จันทน์จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1391. วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 9/2560 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1392. วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการ AUA สาขาระยอง ณ ชั้น 2 สตาร์ ไอที เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1393. วัันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง ณ สวนศรีเมือง อ.เมือง จ. ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1394. วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1395. วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดระยอง ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1396. วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูประศุตศาสนกิจ ณ เมรุวัดปลวกเกตุ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1397. วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมที่ทำการนิคมสหกรณ์ชะแวะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1398. วันที่ 4 ต.ค 60 เวลา 13.30 น นายธีรวัฒน์ สุขสุด รองผู้ว่าราชจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมฝ่ายจัดนิทรรศการภาพพระราชประวัติ/ภาพพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1399. วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมที่ทำการนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1400. วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานและเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group) ณ โรงแรมสตาร์ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1401. วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ออกตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่คลองทับมา บริเวณสะพานข้ามคลองทับมา วัดเขาโบสถ์ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1402. วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 07,30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการสนทนายามเช้า (Morning Meeting) เรื่อง การบริหารจัดการน้ำ ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1403. วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 15.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ณ ห้องประชุมสิงห์บุรารักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1404. วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 นนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดร ณ ห้องภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1405. วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานถวายผ้ากฐิน วัดหนองน้ำขุ่น  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1406. วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1407. วันที่30 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงาน STAR E SPORT 2017 เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการตลาดเทคโนโลยีด้านไอที โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันเกมส์ออนไลน์ ณ สตาร์ ไอที เซนเตอร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1408. วันที่ 30กันยายน 2560 เวลา 14.30น. นายธีรวัฒน์ สุขสุด รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดงานดำนาปลูกข้าว แปลงสาธิตวัดศรีมโนภาสสถิตย์ "โครงการพระราชดำหริเกษตรพอเพียง"โดยชาวบ้านร่วมกันดำนาปลูกข้าว ณ โรงเรียนวัดศรีมโนภาสสถิตย์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1409. วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1410. วันที่29 กันยายน 2560 เวลา 09.30 นนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1411. วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 18.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิด โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1412. วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ในอกาสตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1413. วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1414. วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 14.45 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. ประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับส่วนราชการ จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1415. วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดระยองครั้งที่ 2/2560  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1416. วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1417. วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1418. วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการที่ดินจังหวัดระยอง(คทช.)เพื่อจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1419. วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 18.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์เพื่อสุขภาพจังหวัดระยองประจำปี 2560 ณ โรงยิมส์ 2,500 ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1420. วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 17.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำคณะออกตรวจติดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ตลาดสดบ้านดอน ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1421. วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.45 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ.จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1422. วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (wELFARE CARD) ให้กับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสำนักงานคลังจังหวัดระยอง ณ สำนักงานคลังจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1423. วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการศัลยกรรม ตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด และความพิการจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ น้ำ ร้อนลวก ณ โรงพยาบาลระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1424. วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดระยองประจำปี 2560 ณ ลานอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน สวนศรีเมืองอำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1425. วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1426. วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 15.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเตรียมควสมพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ด้านฝ่ายจัดและตกแต่งสถานที่ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน ณ สำนักงานเทศบาลนครระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1427. วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธาน ในพิธีเปิดการสัมมนา หัวข้อ"ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจธุรกิจร้านอาหาร 4.0 " ณ ห้องประชุม ตำนานป่ารีสอร์ท ตำบลเพ อำเภอระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1428. วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง เพื่อรายงานการปฏิบัติงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อยของหน่วยงานต่างในรอบเดือนกันยายน ณ ห้องภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1429. วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1430. วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1431. วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการ ก.จ.จ. ระยอง ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1432. วันที่25กันยายน 2560 เวลา 14.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุขประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดระยอง เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1433. วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคตะวันออก eec ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1434. วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1435. วันที่25 กันยายน 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จ.ระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1436. วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1437. วันที่25กันยายน 2560 เวลา 10.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวฑูตความดี ณ โรงเรียนอนุบาลระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1438. วันที่25กันยายน 2560 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมโรงแรมสตาร์ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1439. วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 ณ โรงแรมสตา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1440. วันที่24กันยายน2560 เวลา 06.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานและกล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในพิธีเปิดงาน"Rayong Together Run:Mini Maraton I: เดินวิ่งเพื่อการกุศล และการท่องเที่ยว ณ สวนศรีเม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1441. วันที่22กันยายน2560 เวลา 11.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1442. วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญ ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560 ณ ศาลากลางจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1443. วันที่22กันยายน 2560 เวลา 09.45น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการประชุมสัมนา พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ร.ร.แคนทารีเบย์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1444. วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง ครั้งที่6 ณ ห้อประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1445. วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมให้การต้อนรับท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1446. วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานประชุมระดับภูมิภาคเรื่อง "การพัฒนาเมืองอัฉริยะและรัฐบาลดิจิทัล"(Asia-pacific Regional forum on Smart cities and e-Goverment forum) ณ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1447. วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) และคณะ ในโอกาสเปิดศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1448. วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงาน Digital Thailand Big Bang 2017 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1449. วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0) ณ สวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1450. วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 17.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำคณะออกตรวจติดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการ ณ ตลาดสดวัดลุ่ม เทศบาลนครระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1451. วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1452. วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน(ฝ่ายฆราวาส)ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวานตามโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 ณ วัดน้ำใส ต.น้ำเป็น  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1453. วันที่19กันยายน2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง เพื่อติดตามการดำเนินการตามแนวทางเพิ่มมาตราการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1454. วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.30น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง ชั้น 2  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1455. วันที่ 19 กันยายน2560 เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมในการพิจารณาตัดสินทหารกองเกินถูกเข้ากองประจำการร้องขอความเป็นธรรม จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1456. วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม ก.อบต. จังหวัดระยอง ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1457. วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสเปิดบริษัทเอฟไอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ณ บริษัทเอฟไอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1458. วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง อัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดระยองไปยังกระทรวงมหาดไทย ณ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1459. วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ.2560 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1460. วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมผู้ซื้อ ผู้ขายเพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟแวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)ณ โรงแรมแคนทารี่เบย์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1461. วันที่18 กันยายน 2560 เวลา 16.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ โดยมีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจืด ณ บริเวณคลอง 3 ต.ชากโดน อ.แกลง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1462. วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ชั้น 2  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1463. วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น,นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ณ ห้องประชุม VIP ครัวสะตอ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1464. วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เพื่อประกอบพิธีอธิษฐานจิต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ร่วมในพิธี ณ วัดเนินพระ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1465. วันที่18กันยายน2560 เวลา 13.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ สมัยประชุมวิสามัญ เพื่อพิจารณาขอโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเพ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1466. วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี การปล่อยควันดำของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ณ ณ ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1467. วันที่18กันยายน 2560 เวลา 09.45น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ ห้องประชุมสมาธิวัฒน์ ชั้น 4 โรงพบาบาลเฉลิมพระเกียรติ ฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1468. วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1469. วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับและเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1470. วันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 05.45น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัล การแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล"Run for kids" วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง จ.ระ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1471. วันที่ 16 ก.ย.60 เวลา 15.30 - 19.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นกรรมการเพื่อดำเนินการสนทนากลุ่มแบบจำลอง สมการโครงสร้างของงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1472. วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1473. วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 8.30น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลประจำปี 2560 ณ หาดน้ำริน-หาดพยูน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1474. วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 8.20 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกล่าวเปิดงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลประจำปี 2560 ณ หาดแม่รำพึง (ลานหินขาว - ก้นอ่าว) ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1475. วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 8.20 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกล่าวเปิดงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลประจำปี 2560 ณ หาดแม่รำพึง (ลานหินขาว - ก้นอ่าว) ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1476. วันที่15 กันยายน 2560 เวลา 15.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระครูพิศิษฎ์กิจจานุการ(สุข สิริคุตฺโต) ณ วัดป่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1477. วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1478. วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาจีน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกวงฮั้ว อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1479. วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับฟังการชี้แจงโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานอู่ตะเภา ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1480. วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1481. วันที่14 กันยายน 2560เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานรณรงค์สร้างกระแสและประกวดกิจกรรม To Be number One จังหวัดระยอง โดยมีนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมตากสิน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1482. วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมศรีสุนทร 1 โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1483. วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1484. วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา16.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประคณะกรรมการตรวจการจ้างอาคารบำบัด 5 ชั้นโรงพยาบาลระยอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้าง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1485. วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 17.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำคณะออกตรวจติดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ตลาดนัดลานปูน เทศบาลเมืองมาตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1486. วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) พร้อมคณะผู้บริหารนักลงทุนญี่ปุ่น ในการศึกษาดูงานเขต EEC ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1487. วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับหนังสือร้องเรียนการ แก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทหอยทะเลในคลองลาวน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1488. วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ โครงการชาวระยอง รวมใจ ดูแลผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล ณ สนง.สาธารณสุข  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1489. วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย.ประธานการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงและซักซ้อมการปฏิบัติงาน ของคณะอนุกรรมการ ประจำศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดระยองและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1490. วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน(ฝ่ายฆราวาส) ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวานตามโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ. ศ. 2560ณ วัดไพรสณฑ์ อ.ปลวกแดง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1491. วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1492. วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1493. วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1494. วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ณ อาคารศูนย์สามวัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยายดา ตำบลตะพง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1495. วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเขิงเกษตรจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมศรีสุนทร 2 โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1496. วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยองครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1497. วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ณ อาคารศูนย์ 3 วัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านยายดา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1498. วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าระยอง 2 ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมอัมพรพนา ร้านครัวริมคลอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1499. วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1500. วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1501. วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1502. วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมทำบุญมงคล 60 รับ 61 มุทิตาความดีผู้เกษียณอายุราชการ และฉลองโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี 2560 ณ วัดป่าประดู่(พระอารามหลวง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1503. วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเทศบาลตำบลบ้านฉาง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1504. วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธาน เปิดงาน Rayong motor show 2017 @ central plaza rayong ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1505. วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง(โรงเรียนวัดเกาะกลอย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1506. วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. ประธานการประชุม ตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีศูนย์บริการ บริษัท tot จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านฉาง จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1507. วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในการประชุม เชิงปฎิบัติการและทบทวนแผนพัฒนา จังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 -2564 (ทบทวนปี 2562) ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1508. วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 นนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานร่วมในพิธีเปิดงานสัมมนา โครงการการจัดการขยะและของเสียแบบผสมผสาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1509. วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดระยอง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2559 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1510. วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 14.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมหาแนวทางแก้ไขและลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดระเบียบการเพาะเลี้ยงหอยนางลมคลองลาวน ตำบลชากพง อำเภอแกลง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1511. วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 11.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1512. วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1513. วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาในเขตเมืองระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1514. วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 15.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมหาหรือการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุข้าราชการระดับสูงของจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1515. วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำคณะออกตรวจติดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ตลาดหนองโพรง ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1516. วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมกล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรในกิจกรรมเวทีเสวนา "NBT World Forum" ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1517. วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจังหวัดระยอง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1518. วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 11.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1519. วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.45น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1520. วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ"การขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดระยอง" ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1521. วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ติดตามความคืบหน้าการจัดทำโครงการแผนแม่บทขนส่งด้านการจราจร ณ ห้องประชุมคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1522. วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเสวนาโครงการสัมมนาขับเคลื่อนแผนกำลังคนจังหวัดระยอง ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1523. วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น.นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย.เป็นประธานในพิธีเปิดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์"ดอกดารารัตน์" ณ ห้องแสงเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1524. วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการเปิดการประชุมทิศทางสถานการณ์การท่องเที่ยวประจำปี 2561 ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1525. วันอังคารที่ 5 กันยายน ๒๕๖๐ เวลา 09,30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1526. วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1527. วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างเยาวชน (ต้นกล้า) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดระยอง ณ โรงเรียนวัดบ้านดอน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1528. วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดงานเฉลิมพระเกียรติประจำปีและคณะทำงานฝ่ายจัดหางบประมาณ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1529. วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 07.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วัดบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1530. วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและรังวัดพื้นที่เกาะเสม็ด ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1531. วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา (การปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดระยอง) ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1532. วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 18.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานอารยธรรมวิถีไทย ชัยนาท เจ้าพระยาป่าศักดิ์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1533. วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1534. วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อปรับภูมิทัศน์ และมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1535. วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม คณะทำงานการจัดที่ดิน ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง(คทช.จังหวัด)ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1536. วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมสรุปผลโครงการยกระดับคุณภาพผลไม้จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1537. วันที่ 3 กันยายน 2560 เวลา07.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันปั่นจักรยาน "Rayong Together Bicycle" ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1538. วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญสิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ดาว-อพวช." คาราวานวิทยาศาสตร์ปี 4 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1539. วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับคณะภาครัฐเมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1540. วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา11.00น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ UPCYCLING THE OCEANS, THAILAND ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1541. วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายองค์กรประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด(กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน) ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1542. วันที่ 1 ก.ย.60 เวลา 06.29 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประกอบพิธีขอสถานที่ และบวงสรวง วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ สนามสวนศรีเมืองระยอง อ.เมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1543. วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1544. วันที่ 31 ส.ค. 2560 เวลา09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โครงการเปิดบ้านมอบทุนการศึกษา"เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ณ โรงงานพีพี เอชเอ็มซี โปลีเมอร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1545. วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ประจำปี 2560 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1546. วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อการก่อสร้างขนส่งระบบมวลชนเมืองระยอง ณ ห้องประชุมโรงแรมระยองซิตี้ อ.เมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1547. วันที่30 สิงหาคม 2560 เวลา09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมหาหรือเรื่องการจัดสร้างอุทยานเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1548. วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1549. วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับส่วนราชการจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1550. วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1551. วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้างอุทยานเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1552. วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1553. วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1554. วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ณ ห้องบ้านเพแกรนด์ โรงแรมระยองรีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1555. วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็น ประธานพิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1556. วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ"ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) ณ โรงแรมปาล์มมาลี บีช รีสอร์ท  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1557. วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1558. วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 8/2560 ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1559. วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 18.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2560 กิจกรรมการจัดงานสืบสานตำนานเมืองเก่า (ถนนยมจินดา) ครั้งที่2 ณ ลานวัฒนธรรมเมืองเก่ายมจินดา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1560. วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1561. วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )