ลำดับ  เรื่อง
1. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิด"โครงการ พม.ร่วมใจอาสา พัฒนาวัดโขดหิน"กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ วัดโขดหิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
2. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมรับทราบผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรง งานอาคาร คสล. 3 ชั้น อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
3. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมครั้งที่ 4/2560 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
4. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานจัดกิจกรรมถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฏาคม 2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ อุโบสถวัดเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
5. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
6. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
7. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
8. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับหนังสือร้องเรียนจากชุมชนมาบตาพุด กรณีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดส่งกลิ่นเหม็น และส่งผลระคายเคืองกับผิวหนัง วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ค. 2560 ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
9. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ดาว-อีเอฟพัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จเพื่อเมืองระยองผาสุก วันที่19 กรกฎาคม 2560 เวลา10.30 น ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
10. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมชี้แจงให้นายจ้างและสถานประกอบการได้รับทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา วันที่ 19 ก.ค.60  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
11. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30น.ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
12. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมการประชุมคณะกรรมการ บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
13. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในจังหวัดระยอง วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.15 น.ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
14. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
15. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจดหมายเหตุเรื่อง งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30น ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
16. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ที่จัดระหว่าง 24-31ก.ค.60 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
17. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
18. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดูแลสุขภาพฟันเด็ก ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
19. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเบิกเนตร องค์เทพเจ้ากวนอู วันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น.ณ ศาลเจ้าหลวงเตี่ย อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
20. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง บัญชาการเหตุการณ์มีผู้ประสบเหตุจมน้ำ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ ชายหาดPmy เทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
21. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดการประชุมประชาพิจารณ์ร่าง "ระยองโมเดล"เพื่อหารูปแบบการสนับสนุนราษฎรท้องถิ่นดูแลรักษาป่า ณ โรงแรมระยองซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
22. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและคณะกรรมการฝ่ายจัดชุดการแสดงวัฒนธรรมไทยพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
23. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
24. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังและเสนอแนะการนำเสนอผลงานการวางแผนและการพัฒนาจังหวัดด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของแต่ละจังหวัด EEC(ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
25. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE วันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น.ณ Hall 9 ศูนย์การค้า Impact Forum เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
26. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำเสนอผลงานการประกวด To Be Number One วันที่14 กรกฎาคม 2560 เวลา14.30น ณ ศูนย์การค้าอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
27. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์สองทวีปใน "ศึกยอดมวยสะท้านโลก-วันหมอเส้ง" วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ เวทีมวยชั่วคราวตลาดผลไม้ตะพง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
28. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อ่างเก็บน้ำดอกกรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
29. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. กล่าวต้อนรับ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดระยอง ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
30. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)กับแผนพัฒนาจังหวัด วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
31. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)กับแผนพัฒนาจังหวัด วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
32. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการภายในศูนย์ราชการจังหวัดระยอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ราชการ สำนักงานภายในศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
33. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมหารือในการจัดสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายในพื้นที่จังหวัดระยอง ของราชนาวี บริเวณอ่างเก็บน้ำบางไผ่ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
34. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัดระยอง วันที่13 กรกฎาคม 2560 เวลา13.30น ณ ห้องศรีสมุทรโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
35. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเมืองใหม่ฉะเชิงเทรา พัทยา ระยองครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม 1201 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระราม 9  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
36. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ ชาวระยองรวมใจ ดูแลผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.30 น.ณ โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
37. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
38. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. บรรยายพิเศษเรื่องการบริหารราชการส่วนภูมิภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาสังคมของจังหวัดระยองให้แก่นักพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 11  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
39. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 น.ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
40. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ สังกัดกองพันสารวัตรทหารเรือที่ 2 ซึ่งเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ณ กอร.พัน ร.7  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
41. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30น.ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
42. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายงาน โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา11.30 น. ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
43. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้น เพื่อใช้สำหรับปูในพื้นให้แก่โรงพยาบาลวังจันทร์ จ.ระยอง วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.45น.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
44. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
45. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง บรรยายสรุปหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด" และ "โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก" ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
46. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ การพัฒนาด้านนวัตกรรมในประเทศไทย thailand innovation district วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานคร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
47. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนและฟังธรรมเทศนาจากพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจังหวัดระยอง ณ อุโบสถวัดเนินพระ อำเภอเมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
48. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานค่ายสานสัมพันธ์คริสเตียนแห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อว่า "ลุกขึ้นส่องสว่าง (Arise and Shine) วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น.ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
49. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจังหวัดระยอง วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น.ณ วัดเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
50. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในการแถลงข่าวและรับมอบธงประจำการแข่งขัน ในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 "หม่าม๊าหมุดเกมส์" เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
51. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนถวายเทียนพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.ณ พระอุโบสถ วัดไพรสณฑ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
52. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาวิชาการหัวข้อ EEC กับอนาคตใหม่ของระยอง วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเกาะแก้ว โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
53. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดระยอง วันที่ 7 กรกฎาคม 2560เวลา 09.30น.ณ ห้องประชุม อบจ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
54. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30น.ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
55. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย-มาบข่า เพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย-มาบข่า จังหวัดระยอง วันที่ 6 ก.ค.60 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
56. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
57. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา เมียนมาร์ และ สปป.ลาว จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
58. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบาย การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
59. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดระยอง วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
60. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการแถลงข่าวงาน football coaching clinic with michael bridges วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
61. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานฯและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
62. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศลจังหวัดระยอง วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30น. ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
63. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดประชุมเตรียมความพร้อมสถานประกอบการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30น.ณ โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
64. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
65. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดอบรม "ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและกองทุนสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00น.ณ โรงแรมระยองซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
66. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ อุโบสถวัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
67. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร. จังหวัดระยอง) วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
68. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการ โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำหริ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมประชาสัมพันธ์จังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
69. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการจำหน่ายข้าวในสต๊อกของรัฐเข้า อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ บริษัท นิรันดร์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
70. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดตั้งสหกรณ์ โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตาม พระราชดำหริ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
71. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย พญ.ดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ออกตรวจการจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก วันที่ 3 ก.ค. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
72. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะทำงานกำหนดตราสัญลักษ์และมาตรฐานสินค้าศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำหริ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
73. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศของหน่วยงานราชการจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
74. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับจังหวัดและอำเภอ (Video Conference) วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00น.ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
75. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานปล่อยแถวนักกีฬาจักรยานทางเลียบริมทะเลภาคตะวันออกโดยมีนักปั่นเข้าร่วมการแข่งขัน อย่างคับคั่ง วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00น. ณ สวนพฤกศาสตร์ระยอง อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
76. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเทพวราภรณ์ (ประจวบ นนฺทปญฺโญ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง (ธ) วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ วัดตรีรัตนาราม ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
77. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธี"ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือจังหวัดระยอง"เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
78. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย.ประธานในพิธีเปิดงานการจัดงานแข่งขันจักรยานทางเรียบริมทะเลตะวันออกภายใต้กิจกรรมทางการตลาด celebrity marketing วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
79. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดงาน "STAR TECH FAIR"ก้าวทะลุเทคโนโลยี ณ ชั้น 1 สตาร์ไอที อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
80. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2560 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสร้อยเพขร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
81. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเวทีระดมความคิดเห็นการพิจารณาให้ความเห็นประกอบโครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ (ส่วนขยายครั้งที่3)ของบริษัทพีทีที โกลบอล เคมีคอลส์ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา09.00น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
82. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
83. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"การศึกษารังสรรค์ศิลป์ วัฒนธรรมถิ่นเมืองระยอง วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา18.00น.ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
84. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้โอวาทเนื่องในโอกาส องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา วันที่ 29 มิ.ย.2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
85. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดชลบุรี ระยอง วันที่ 28มิถุนายน 2560 เวลา13.00น.-15.30น.ณ ห้องประชุมรัฐสภา 2  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
86. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
87. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในระดับภาคภายใต้โครงการทุนการศึกษา 4 จังหวัด ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด วันที่ 28มิถุนายน 2560 เวลา10.00น. ณ ห้องประชุมศึกษาธิการภาค จ.ชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
88. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมซักซ้อมเตรียมการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ 25561 ชั้นกรรมาธิการ วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
89. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
90. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างชีวิต พัฒนาความคิดแบบบุคลาธิษฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
91. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดระยองทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีอัญเชิญถวายสังฆทานพระราชทานถวายแด่พระครูโสภิตปัญญากร เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.60 ณ วัดป่าประดู่ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
92. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ คุณสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ในพิธีเปิดงานส่งเสริมการขาย trade meet วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 20.00 น.ณ ห้องเกาะแก้ว โรงแรมคลาสสิค คามิโอ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
93. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในการแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันจักรยานทางเรียบริมทะเลตะวันออกภายใต้กิจกรรม ทางการตลาด celebrity marketing วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา17.00น ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
94. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมเมืองระยองศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
95. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดระยอง วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา09.30น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
96. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับเครื่องสังฆทานพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ อาคารกองกิจการในพระองค์ 904 (อาคาร 2) พระที่นั่งอัมพรสถาน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
97. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัดระยอง วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา15.00น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
98. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.60 ณ อาคารศูนย์กลางการเกษตร อบต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
99. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระยองครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
100. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีบวงสรวงและวางกระเช้าดอกไม้สักการะท่านสุนทรภู่ งาน วันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 48 ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณอนุเสาวรีย์สุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
101. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปิด "ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดระยอง" รุ่นที่ 5/2560 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
102. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการซ้อมแผนและบูรณาการข่ายวิทยุสื่อสารในสถานการฌ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.ณ โรงแรมแคนตารี เบย์ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
103. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิดงาน สุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยองครั้งที่ 48 ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
104. นายธีรวัฒน์ สุดสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะฯ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพอากาศ สถานีรายงานบ้านเพ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
105. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
106. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดระยอง วันที่ 22มิถุนายน2560 เวลา09.00น. ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
107. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ก.จ.จ.ระยอง) ครั้งที่ 6/2560 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
108. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเพื่อเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
109. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
110. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น.ณ ห้องประชุมสรรพากรพื้นที่ระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
111. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
112. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนสายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3 (สี่แยก P.M.Y.) - ถนนเรียบทะเลระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ณ โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
113. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมตืดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดระยอง วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
114. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการชุมชน วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง .  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
115. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "กฎหมายเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 1  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
116. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมบูรณาการจัดการขยะในจังหวัด EEC ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น.ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
117. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "ลมหายใจนี้เพื่อเธอ" เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 19.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
118. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและรังวัดพื้นที่บนเกาะเสม็ด วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
119. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมในพิธีเปิดโครงการ"รับฟังความคิดเห็นเพื่อการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน" วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา09.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
120. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมผู้ประกอบการหอพัก โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2560"วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 นณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ อำเภอ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
121. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็กเยาวชน สตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
122. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมการตรวจผลการปฏิบัติงานตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชรประจำปี พ. ศ. 2560 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
123. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขยายผลอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมร้านอาหารตำนานป่า ตำเพ อำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
124. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียน วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา4.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองสะพาน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
125. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี น้ำท่วมเกาะเสม็ด วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
126. นายธีรวัฒน์ สุดสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมตรวจสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 19 มิถุนายน 25 60 เวลา10.00น.ณ โรงเรียนกวงฮั้ว อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
127. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดระยอง วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
128. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขยายผลอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท อำเภอเมืองระยอง วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา09.00น. ณ ห้องประชุมร้านอาหารตำนานป่า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
129. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 ครั้งที่ 7/2560 (ครั้งที่ 36) ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
130. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) พร้อมทั้ง กล่าวรายงานโครงการบูรณาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนปากน้ำประแส (มหกรรมอาหารพื้นบ้านและของดีประแส) ณ อนุสรณ์เรือรบประแส อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
131. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) และร่วมพิธีผูกผ้าและเปิดป้ายต้นไม้ทรงคุณค่า วันที่ 17 มิ.ย.2560 เวลา 15.30 น.ณ วัดตะเคียนงาม อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
132. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอาคารเรียนและห้องน้ำให้แก่โรงเรียนวัดตาขัน วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนวัดตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
133. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "โครงการแว่นแก้ว" (ครั้งที่ 421) วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุวัดแลง ตำบลบ้านแลง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
134. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกล่าวเปิดงานโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวจังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนสู่ทิศทางสู่ทิศทางการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ เคียงทะเลรีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
135. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. ประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว Consumer Fair / Trade Show ในประเทศ ในงานมหกรรมพาลูกเที่ยวดะ ตอน "พาลูกตะลุยเที่ยว เก็บเกี่ยวประสบการณ์" ณ สยามพารากอน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
136. นายธีรวัฒ์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และแนวทางการสงเคราะห์ ภายหลังปล่อยในกลุ่มผู้ต้องขังหญิง ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
137. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการ "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดระยอง รุ่นที่ 5 " วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
138. นายธีรวัฒ์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. เป็นประธานในการอบรมสัมมนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้ภาคตะวันออกแก่ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มวิสากิจชุมชนในภาคตะวันออก เมื่อวันที่16 มิถุนายน 2560 เวลา09.30น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
139. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการท่องเที่ยวแสวงบุญมิติศาสนา ชุมชนคุณธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น. ณ อบต. ตะพง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
140. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น. ณ โรงยิม 2,500 ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
141. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.ระยอง ร่วมแถลงข่าวเตรียมงานวันคล้ายวันเกิดสุนทรภู่กวีเอกของโลก ครั้งที่ 48 ประจำปี 2560 ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
142. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมการสัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 15 -16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เดอะ รอยัลริเวอร์ เขตบางพลัดกรุงเทพฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
143. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมรับฟังการมอบนโยบาย สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
144. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม กรณี คัดค้านการสร้างโรงงานของ บริษัท มารุเอสคอร์ปอเรชั่น วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
145. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรร่วมเสวนา เรื่อง ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฟส 2 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)รุ่น 59 และคณะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
146. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก "Dengue day เที่ยวระยองปลอดภัย ห่างไกลไข้เลือดออก" เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ กลุ่ม ปตท.วัดมาบตาพุด อ.เมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
147. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมระดมความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
148. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก "เที่ยวระยองปลอดภัย ห่างไกลไข้เลือดออก" วันที่15 มิถุนายน 2560 เวลา09.00น. ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดมาบตาพุด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
149. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ อุทยานสวนป่าไม้ 77 จังหวัด วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
150. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมแก้ไขปัญหาตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและรังวัดพื้นที่บนเกาะเสม็ด ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
151. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์คิมพิวเตอร์ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
152. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดระยอง วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา09.30น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
153. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมือวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น.ณ บริเวณสวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
154. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการคืนประโยชน์ต่อสังคม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
155. นายธีรวัฒน์ สุดสุข ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย(นายวิชิต ชาตไพสิฐ) ในโอกาสตรวจติดตามผลการดำเนินของจังหวัดระยอง วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา09.30น. ณ ห้องภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
156. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
157. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองระยอง จังหวัดระยอง ณ ห้องระยองซิตี้ 1-3 โรงแรมระยองซิตี้ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
158. นายสุรศักดิ์. เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในตำบลกระเฉด วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช วัดธงหงส์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
159. นายสุรศักดิ์. เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ผลไม้ดีวังจันทร์ มหัศจรรย์ระยองฮิ" ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
160. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานตักบาตรผลไม้และร่วมเปิดงานถนนผลไม้ สไตล์ตะพงประจำปี 2560 วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา07.00น.ณ อาคารศูนย์กลางเกษตร อบต.ตะพง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
161. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ วัดเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
162. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน การรณรงค์" สุขภาพดีวิถีระยอง อ่อนหวาน ไม่เค็ม มันพอดี๊ พอดี ปี3" วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา18.00น.ณ โรงเรียนบ้านมาบตาพุต  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
163. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ นายสุจิตรา จงชาญสิทโธ รองผู้ว่าการท่องเที่ยวด้านการตลาดในประเทศ และเป็นประธานร่วมเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองต้องห้ามพลาดพลัส@ระยอง ณ เวทีห้องระยอง Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
164. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบพื้นที่เกาะเสม็ด วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น.ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
165. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา09.00น.ณ ห้องประชุม อบจ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
166. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการและบูรณาการการกำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
167. นายสุรศักด์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันทะเลโลก วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์แหลมเจริญ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
168. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
169. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมหารือกับเกษตรจังหวัดระยองเรื่อง โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
170. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
171. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
172. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง(คทช.จังหวัด) วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา13.30น. ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
173. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม"แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ภาคตะวันออก"โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(หม่อมหลวงปนัดดา ดิฐกุล)เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
174. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธาน การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
175. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อ.จ.ร.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
176. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านสาธารณสุขและคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา09.00น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
177. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเมืองใหม่ ฉะเชิงเทรา-พัทยา-ระยอง ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 2101 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
178. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี โครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 นณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
179. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดระยอง วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
180. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมด้วย นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
181. นายสุรศักดิ์เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการช่วยลดค่าครองชีพแก่ประชาชนและมอบเข็มขัดให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์โลก รุ่นมินิมั่มเวต WBC วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
182. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมาครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 19.00น. ณ ตลาดกอบโชค ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
183. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหานครผลไม้ภาคตะวันออกประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
184. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์(นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)ในการตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ วันที่ 2 มิ.ย.60 ณ ร้านค้าชุมชนประชารัฐตำบลคลองปูน อ.แกลง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
185. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้ และของดีจังหวัดระยอง วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ ตลาดผลไม้สตาร์ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
186. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับแนะนำคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30น.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
187. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงไม้กฤษณาเพื่อนำไปทำดอกไม้จันทร์ใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา07.00น ณ พื้นที่ตำบลบ้านแลง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
188. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านสังคมและคุณภาพชีวิต(ด้านการศึกษา)กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต วันที่ 31พฤษภาคม 2560 เวลา13.30น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
189. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
190. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
191. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมการประชุมภาคส่วนด้านการท่องเที่ยวกับสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อวางแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
192. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา14.30น. ณ ห้องศรีสมุทรโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
193. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และนำร่องการให้การบริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสืบค้นฯลฯ (NGIS Portal) วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
194. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการ Digital ชุมชน ด้าน e commerce จังหวัดระยอง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
195. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ SHOP เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา13.30น. ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
196. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับหนังสือร้องเรียน ขอให้ กฟฝ. งดใช้มาตรการบังคับทางปกครอง กรณี ประกาศเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พาดผ่านพื้นที่ดิน 3 ตำบล (ตำบลตะพง ตำบลบ้านแลง ตำบลนาตาขวัญ)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
197. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.)" โดยมีเยาวชนร่วมอบรม 100 คน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น.ณ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กองพลนาวิกโย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
198. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุม "จาก ESB สู่ EEC Roundtable เชื่อมโลก ให้ไทยแล่น" วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
199. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายดาวเงิน 6 แฉก แกผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
200. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนพัฒนา smes ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดระยองครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
201. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานการกุศล "บ้านฉางใจเกิน 100 " ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 06.30 น.ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
202. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร(นายสมชาย ชาญณรงค์กุล) ในงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2560 วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
203. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณตลาดผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
204. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
205. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปิด โครงการ" ศูนย์ขวัญแผนดินจังหวัดระยอง" รุ่นที่ 4 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00น. ณ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน อ.บ้านฉาง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
206. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
207. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (กรศ.) ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
208. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สํานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Industrial and commercial Bank of China Thai (ICBC) และสมาคมธนาคารไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
209. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง วันที่ 25พฤษภาคม 2560 เวลา13.30น.ณ สนง.เทศบาลมาบตาพุต  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
210. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมภักดีสงครามชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
211. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย "สวนรมณีย์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม รักษาศีล โดยมีผู้บริหารและพนักงานบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี ร่วมงาน วันที่ 25พ.ค. 60 เวลา 08.00 น.ณ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
212. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย พญ.ดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ อำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทอำเภอเมืองระยอง ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2560 วันที่ 25 พ.ค.60  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
213. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมบันทึกเทปประชาสัมพันธ์การดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ให้กับพี่น้องประขาชนในพื้นที่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560ณ บริเวณชายหาดแหลมเจริญ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
214. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดระยอง วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
215. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ส.กับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ วันที่ 24พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิพแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
216. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว บ้านหนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจีจำกัด ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
217. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมลคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ วัดเนินพระ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
218. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง เป็น ประธานเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดระยอง วันที่ 23 พ.ค 2560 เวลา 15.00 น ณ วัดเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
219. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์กรเครือข่ายระดับจังหวัดระยอง วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
220. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรบรรยายสรุปในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยองปัญหาและข้อขัดข้อง" แก่คณะผู้ศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุ่น 51 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมระ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
221. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการแถลข่าว "เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองประจำปี 2560" วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนลุงทองใบ ตำบลตะพง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
222. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเทศการผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30น. ณ ห้องศรีสมุทรโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
223. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 พ.ค. 2560 เวลา8.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
224. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ปั่น ชิว ชิว ชิม ชม สวนผลไม้ระยอง" วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560เวลา 7.00 น.ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
225. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง บรรยายพิเศษให้กับคณะผู้ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสูงด้านการเมือง วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น.ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ.เมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
226. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานOTOP Midyear 2017 วันศุกร์ที่ 19พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
227. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสมุทรโภคไชย วันที่ 19 พฤษภาคม 2560เวลา13.30 น.ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
228. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนหารือผลกระทบจากการยกเลิกเทศกาลดนตรีเสม็ดอินเลิฟ วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านปากคลองตากวน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
229. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ในงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านปากคลองตาก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
230. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ"จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดระยอง" วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.ณ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
231. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหัศจรรย์งานผลไม้และของดีเมืองแกลงปีที่ 37 ประจำปี 2560 ณ ศูนย์การศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
232. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล(นายก อบต.)ใน ก.อบต.จังหวัดระยอง แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
233. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย(นายวิชิต ชาตไพสิฐ) ในการประชุมตรวจติดตามผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวันที่ 18 พ.ค.2560 เวลา10.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสมุทรโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
234. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมหารือการจัดระเบียบพื้นที่เกาะเสม็ด วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
235. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงานนัดพบแรงงานจังหวัดระยอง วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น ณ บริเวณสนามกีฬา นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
236. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดระยอง วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
237. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิด และเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการท่าเทียบเรือที่ 4 บริษัท PTT Global Chemical จำกัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน้ำมัน ณ ห้องสร้อยเพชร 1-2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
238. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำดอกไม้จันทร์ เมื่อวันที่17 พฤษภาคม 2560 เวลา15.30นณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
239. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับบริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ในโอการเข้าพบหาและขอความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
240. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดระยอง วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น.ณ ห้องประชุมศรีสมุทรโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
241. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการศูนย์ขวัญพลังแผ่นดินจังหวัดระยอง รุ่นที่4" เมื่อ วันที่17 พฤษภาคม 2560 เวลา13.00น ณ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน อ.บ้านฉาง.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
242. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมศรีสมุทรโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
243. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 นณ ห้องประชุมศรีสมุทโภค  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
244. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมการฝึกร่วมกองทัพไทยประจำปี 2560 ณ ห้องสนง.พัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการฝึกร่วมกองทัพไทยประจำปี 2560 วันที่16พ.ค.60 ณ ห้องสนง.พัฒนาชุมชน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
245. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย.เป็นประธานส่งมอบตู้รับเอกสารประกันสังคมบริการ 24 ชั่วโมงและโปรแกรมการทำงานให้กับ สนง.ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราดและปราจีนบุรี เมื่อวันที่16 พฤษภาคม 2560 เวลา10.00น. ณ สนง.ประกันสังคมจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
246. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด เพื่อพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ของจังหวัดระยอง วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
247. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองวันเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยองครั้งที่1/ 2560 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
248. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา10.30 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
249. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมการดำเนินการตามนโยบายบริหารจัดการข้าว ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
250. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.15 น.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
251. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็น ประธานในพิธีปล่อยขบวนพาเหรด การจัดประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคกลางประจำปี 2560วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณถนนสุขุมวิทด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
252. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในงานแถลงข่าวฟุตบอลลีกเยาวชน จังหวัดระยอง อายุไม่เกิน 15 ปี บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 13.30 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
253. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "Esan Borders Trade Fair 2017"วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 น.ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
254. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน วันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง เมื่อวันที่11 พฤษภาคม 2560 เวลา13.30น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
255. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และคณะผู้บริหารจาก Liuzhou Railway Vocational Technical College วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
256. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหารือการใช้กำลังแรงงานของภาคธุรกิจและการขับเคลื่อน โครงการ EEC วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
257. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์พระนารายณ์ขึ้นประดิษฐานบนแท่นที่จัดสร้างใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.09 น.ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
258. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อสนับสนุนโครงการกำจัดผักตบชวาแบบต่อเนื่องกับ อปท วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
259. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผวจ.รย. ร่วมพิธีเปิดและแถลงข่าวงานเทศกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้และของดีภาคตะวันออกประจำปี 2560 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
260. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง เพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนการดำเนินงานโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่11 พฤษภาคม 2560 เวลา09.00น.ณ ห้องประชุม อบจ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
261. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีเททองหล่อพระประธาน วันที่10 พฤษภาคม 2560 เวลา17.30น. ณ วัดป่าประดู่พระอารามหลวง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
262. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.เป็นประธาน จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2560 และเวียนเทียนรอบอุโบสถ เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.30 นณ วัดเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
263. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.15 น.ณ วัดเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
264. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานส่งเสริม การขาย Road Show ท้าเที่ยวข้ามภาค ตะวันตก อีสาน ตะวันออก เมื่อวันที่ 9 พฤษาคม 2560 ณ โรงแรมสตาร์คอนแวนชั่น อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
265. นายสุรศักดิ์. เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นประดิษฐาน หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
266. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระรยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
267. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน กรณีโครงการก่อสร้างระบบโรงไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
268. นายสุรศักดิ์. เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 สนง.เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
269. นายสุรศักดิ์. เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับมอบเก้าอี้สุขาสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 500 ชุด วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
270. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของร้านค้าสหกรณ์ศูนย์ราชการ ณ ห้องประชุมสนง.สหกรณ์จังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
271. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษาทั้งในราชการและเอกชน วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
272. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบ VCS ไปยังศาลากลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พ.ค.2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
273. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน"บ้าน ธอส.เอ็กซ์โป ระยอง (GH Bank Home For All Expo @ Rayong) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา11.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
274. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
275. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานงาน วันนัดพบผู้ประกอบการร้านโชห่วยไทยก้าวไกล สู่อนาคต ยุค 4.0 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม วันที่ 5 พฤษภาคม 60 เวลา 10.00น. ณ ห้างแมคโครระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
276. นายสุรศักดิ์เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานมาตรการควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ(อ่อน)ออกสู่ตลาดจังหวัดระยอง วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น.ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
277. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานจุดเทียนอายุวัฒนมงคลเททองหล่อพระหลวงปู่ทวด ณ วัดศรีวโนภาส  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
278. นายสุรศักดิ์เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้บันทึกเทปรายการ "ศูนย์ดำรงธรรมคลายทุกข์"ออกอากาศในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ช่วงเวลา 11.30 -12.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟเอ็ม 91.75 MH  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
279. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ กรศ. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาเไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
280. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกระดับจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
281. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหารือการเชื่อมโยงและขยายช่องทางการตลาดผลไม้ เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
282. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมกลุ่มย่อยระดับภาคเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
283. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการจัดงานเทศกาลดนตรี "เสม็ดอินเลิฟ"ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 2 พ.ค.60 ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
284. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมถ่ายทอดสดรายการ "แจ๋ว" เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน "เทศกาลอาหารอร่อยระยอง...ฮิ ครั้งที่ 5" เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
285. นายสุรศักดิ์เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง เมือวันที่ 1 พฤษภาคม 2560  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
286. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เดินทางไปมอบตระกร้าสิ่งของพระราชทานฯ และเยี่ยมบ้านเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมทั้งให้การปรึกษากับครอบครัวของ อส.ทพ.ธนะพงษ์ ทวีประยูร ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 1 พ.ค.60  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
287. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในระดับชั้น ปวช.และระดับชั้น ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระยอง ณ วัดมาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
288. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานแถลงข่าวการจัดงาน "เทศกาลอาหารอร่อยระยอง...ฮิ ครั้งที่ 5" ณ ห้องสร้อยเพชร 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
289. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราขการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ของ กอ.รมน. จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
290. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญกลางเกาะเสม็ด ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
291. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 9 วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล ริมเพ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
292. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
293. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดงานโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ บริเวณหาดสุชาดาหมู่ 4 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
294. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้กับประชาชน ที่ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 19 เม.ย.60 ณ อนุสรณ์เรือรบประแสร์ ม.1 ต.ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
295. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One วันที่19 เมษายน 2560 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
296. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. ร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีวางท่อระบายน้ำรุกล้ำคลองสาธารณะ (คลองกะเฉด) เมื่อวันวันที่ 19 เม.ย. 60 เวลา 13.00 น. ณ อบต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
297. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
298. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
299. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจความปลอดภัยทางถนน เมื่อวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณจุดตรวจสี่แยกเขาน้อย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
300. จังหวัดระยองขอเชิญร่วมงานวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
301. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
302. วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานงานวันที่ระลึก “มหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
303. วันพฤหัสบดีที่ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
304. วันพฤหัสบดีที่ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๑๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ภูเก็ต-อู่ตะเภา สายการบินแอร์เอเชีย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
305. วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง เพื่อกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
306. วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญกลางบ้าน ตอน"ก้าวตามรอยพระบาท มหาราชของแผ่นดิน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์ประแสสินธุ์ถิ่นเมืองแกลง"ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่๑๔  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
307. วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดแผนเร่งด่วนเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลไม้ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
308. วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
309. วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองซิงต่าว และรองอธิบดีจากสำนักงานต่างประเทศมณฑลซานตง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
310. วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมหารือการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
311. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดเทศกาลอาหารญี่ปุ่น ณ โรงแรมคามิโอคลาสสิค  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
312. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
313. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้ออกเยี่ยม นางสาวสายชล จันทัน อายุ ๒๖ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๙/๗ ม.๖ ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง พิการทางการเคลื่อนไหว ถูกทิ้งให้นอนอยู่ในบ้านเพียงลำพัง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
314. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
315. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
316. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
317. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เป็นประธานการสัมมนา "พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
318. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๔๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานงานครบรอบ ๑๐/๒๐ ปี โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
319. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
320. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง ร่วมประชุมและให้การต้อนรับนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
321. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยองเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
322. วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาขิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมเด็กหญิงรินทร์ธิสา ทรัพย์ทองเจริญ อายุ ๑๑ ปี พิการทางการเคลื่อนไหว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
323. วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
324. วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการจังหวัดระยองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
325. วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน SINGHA CHAMPIONSHIP 2017  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
326. วันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการการจัดทำแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
327. วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง (ก.จ.จ.ระยอง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
328. วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและการเชื่อมโยงการขนส่ง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
329. วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
330. วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เดินทางไปเป็นประธานในการจัดงานวันผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
331. วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดที่ดิน ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
332. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ ๖๒ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
333. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
334. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ"พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
335. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ ๑ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
336. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
337. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือประจำจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
338. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
339. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนOSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
340. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้บริษัท บีแอลซีพีเพาเวอร์ จำกัด เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
341. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการเจรจาการค้าข้าวปลอดภัยจังหวัดนครสวรรค์และเป็นสักขีพยานในการลงนาม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
342. วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบหมายให้นางฐิตินันท์ เจริญอาจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือและการแถลงข่าวโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
343. วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
344. วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
345. วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมบรรเทาความเดือดร้อน สร้างความเข้าใจ ประเด็นเอกสารสิทธิ์ ในการถือครองที่ดินทำกิน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
346. วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ ๑ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
347. วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการแถลงข่าวงาน "ประติมากรรมทรายและอาหารถิ่น@แหลมแม่พิมพ์".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
348. วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คฟรฟ.)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
349. วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
350. วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
351. วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง องค์การโทรศัพท์บ้านฉางขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
352. วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ คุณพัชรมน หงษ์พาณิช รองอธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี และ ผอ.มูลนิธิพินกับเพลิน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
353. วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีประกวดบรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ภาค ๑๓ ณ วัดป่าประดู่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
354. วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ประธาน คพรฟ. เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
355. วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
356. วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้ท่านเกษตรจังหวัดระยองเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
357. วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการร่วมหารือ และแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดระยอง กำหนดในภาคส่วนของกลุ่มที่ ๔  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
358. วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในและบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
359. วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๙ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐" .  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
360. วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
361. วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
362. วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการจัดงานเทศกาลดนตรีเสม็ดอินเลิฟ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
363. วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลไม้ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
364. วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการร่วมหารือ และแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดระยอง กำหนดในภาคส่วนของกลุ่มที่ ๓  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
365. วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ" กำจัดผักตบชวาตามนโยบายของรัฐบาล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
366. วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานและกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
367. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติงานครบรอบ ๒๐ ปี บริษัท GUARDIAN GLASS THAILAND  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
368. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับ โรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
369. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดระยอง รุ่นที่ ๓  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
370. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดระยองประชุมการจัดงาน มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ ๖๒ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดระยอง ปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
371. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณกรรมการเทศบาลจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
372. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดที่ดินตามคำสั่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
373. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
374. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม/พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
375. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
376. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๒  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
377. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ" กำจัดผักตบชวาตามนโยบายของรัฐบาล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
378. วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฯ) ร่วมให้สัมภาษณ์รายการเที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
379. วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการร่วมหารือ และแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
380. วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ เนื่องในโอกาส ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อรับทราบสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
381. วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
382. วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๖  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
383. วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานให้โอวาทในการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดระยองสัญจร ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
384. วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีสวนสนามผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
385. วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงแรมสตาร์พลาซ่า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
386. วันอังคารนี้ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๑๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงห้องทรงงานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ปรับปรุงอาคาร สนง.อัยการจว.ฯ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
387. วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมฝ่ายฆราวาส โครงการส่งเสริมขุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
388. วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
389. วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดแสดงเดินแบบผ้าไทยการกุศลในงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ ๖๒ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
390. วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิด "โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานตามกฎหมายด้านการเมืองงานบุคคลภายใต้นโยบายการกระจายอำนาจของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
391. วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานกิจกรรมสภากาแฟสัญจร "เรารักระยอง" ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ เรือนจำกลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
392. วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
393. วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๒๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ก่อสร้างสนามเทนนิส เพื่อถวายพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
394. วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมศึกษาดูงานโรงงานพลาสมา ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
395. วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้คำปรึกษาและแนะนำการจัดโครงการ "ถูกต้อง มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมเข้าสู่ E  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
396. วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
397. วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(กรศ.) ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
398. วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดระยอง(แห่งใหม่)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
399. วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางฐิตินันท์ เจริญอาจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม โครงการรวมพลังสตรีระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
400. วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
401. วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นสักขีพยานในการแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดระยอง กลุ่มที่ ๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
402. วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานเดิน-วิ่ง มาบตาพุด เอสซีจี เคมิคอลส์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๘  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
403. วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
404. วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรือรัง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
405. วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาประชากรแฝงในจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
406. วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและรังวัดพื้นที่เกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
407. วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดระยอง (โต๊ะข่าว)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
408. วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังประชุม VDO Conference ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ภัยแล้ง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
409. วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
410. วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โครงการ ฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
411. วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท หงษา แอสเซท จำกัด สาขา ๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
412. วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคารฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
413. วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๑๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเยี่ยมชมบริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
414. วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "ศูนย์ความร่วมมือฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรมเหมราช".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
415. วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของเหล่ากาชาดจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
416. วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ซื้อ มี ใช้และขนย้ายวัตถุระเบิด ครั้งที่ ๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
417. วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนในการต้อนรับ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
418. วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
419. วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมหารือการปรับปรุงสนามเทนนิส ภายใน พัน ร.๗ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
420. วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานสัมนา "วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand Digital Government Vision 2017-20  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
421. วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๔๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมนำเสนอผลงานและร่วมพิธีประกาศผลการดำเนินงานTO BE NUMBER ONE  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
422. วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
423. วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมหารือการปรับปรุงสนามเทนนิส ภายใน พัน ร.๗ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
424. วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนให้การต้อนรับคณะสำนักงานการต่างประเทศ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
425. วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีโครงข่ายไฟฟ้า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
426. วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการแถลงข่าวจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
427. วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักและสามัคคีปลูกสร้างความปรองดอง จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
428. วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๓๐ น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันชกมวย "ศึกมวยไทย สื่อสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพชีวิต" ณ สนามกีฬาจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
429. วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เปิดตัวรถ The New Isuzu Mu-X Bule Power ณ บริษัท อีซูซุ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
430. วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
431. วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
432. วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด(ก.ช.ภ.จ.ระยอง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
433. วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพผลไม้จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
434. วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเมืองแพร่ (Road show) ณ ศูนย์การค้าแพชชั่น  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
435. วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมหารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีโครงข่ายไฟฟ้า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
436. วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
437. วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมนางอรสา เอกลักขนารัตน์ อายุ ๗๕ ปี ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ และมีฐานะยากจน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
438. วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม "ไออาร์พีซี ๙ ความดี ๑๖ โครงการ พอเพียงเพื่อพ่อ".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
439. วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะและถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลชเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกันเกรา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
440. วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
441. วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดระยอง จัดพิธีถวายราชสักการะและถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ หอประชุมกันเกรา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
442. วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเตรียมการรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในระดับพื้นที่/ส่วนภูมิภาค/จังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
443. วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดระยองด้วยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
444. วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม (ครั้งที่ ๒) รายงานผลการดำเนินการในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
445. วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
446. วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
447. วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจระบบบ่อบำบัดน้ำเสียเกาะเสม็ด ณ เกาะเสม็ด อุทยานเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
448. วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดระเบียบพื้นที่เกาะเสม็ด ครั้งที่ ๗  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
449. วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "กลุ่ม ปตท. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ" ครั้งที่ ๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
450. วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่เข็มทอง แอคะรัจน์ มารดาของนายอำเภอบ้านค่าย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
451. วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายณัฎฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ นายอำเภอเขาชะเมา เป็นผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมคณะฯ มอบที่นอนใยมะพร้าวอัดแน่นขนาด ๖ ฟุต พร้อมผ้าปูที่นอน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
452. วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้มอบผ้าคลุมตัวสำหรับผู้มาบริจาคให้แก่โรงพยาบาลระยอง จำนวน ๓๐ ผืน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
453. วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ ๑๓๔/ รย.๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
454. วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับคณะทำงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กนอ. อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
455. วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
456. วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ราย นายพยนต์ ศิริชล บ้านเลขที่ ๒/๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
457. วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง (อำเภอปลวกแดง) ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
458. วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
459. วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานประชุมหารือและรับฟังความเห็นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
460. วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
461. วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมมอบเตียงและที่นอนให้แก่หน่วยงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง ตามโครงการสงเคราะห์เด็กสตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
462. วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและรังวัดพื้นที่บนเกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
463. วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
464. วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ "ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดระยอง รุ่นที่ ๒".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
465. วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน "กรุงศรี ออโต้ พรีเซ็นต์ ออโต้ โชว์เคส ครั้งที่ ๔".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
466. วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
467. วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจการปรับปรุงห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
468. วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดื์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น hall อาคารบริการ ๑๒ ชั้น  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
469. วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดระยอง ครั้งที่๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
470. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังประชุมเตรียมการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมผ่านระบบ VCS  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
471. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีคัดค้านการก่อสร้างท่าเทียบเรือในตำบลชากพง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
472. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
473. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
474. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดย กฟผ. เข้าพบเพื่อหารือ กรณีราษฎรร้องเรียนสายส่ง ๒๓๐ เควี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
475. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดระยอง(กพร.ปจ.รย.)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
476. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๙ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
477. วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อชุมชน) จำกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
478. วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมอุทยานแหล่งเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
479. วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมอนุกรรมการพิจารณากำหนดและปรับปรุงพนักงานเทศบาล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
480. วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
481. วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมร่วมกับนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต ๙ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
482. วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในการแสดงนาฏศิลป์และกายกรรม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามไทย-จีน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
483. วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีนางสมปอง วิเชียรศิริ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
484. วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติมอบบัตรประชาชน ในโครงการ "จัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
485. วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับ โรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท มิตซุย สยาม คอมโทเนนท์ส จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
486. วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ฮอลลี่ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
487. วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
488. วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
489. วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชน เพื่อร่วมกิจกรรมยุวชาประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
490. วันอังคารนี้ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสันต์ เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง และนายอำเภอ อินทรีย์ เกิดมณี เป็นประธานเปิดงานโครงการแรกของจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
491. วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานรับมอบอาคารอเนกประสงค์ โครงการช่วยเหลือประชาชนคอบร้าโกลด์ ๑๗  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
492. วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
493. วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแนวทางการศึกษาต่อประเทศจีน ณ ห้องประชุมโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
494. วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
495. วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมแนะนำ โรงงานเซ็นจูรี่ไทร์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมหลักชัย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
496. วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับหนังสือร้องเรียนและประชุมหารือปัญหา โครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
497. วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับหนังสือข้อร้องเรียนปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าว พร้อมประชุมหารือข้อร้องเรียน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
498. วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมให้การต้อนรับ เนื่องในโอกาสที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้เดินทางมาประชุม ณ ห้องปทุมวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
499. วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายดิเรก ตนพะยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๓ และเขต ๙ เป็นประธานการตรวจติดตามงาน/โครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
500. วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนให้การต้อนรับนายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต๓ และเขต๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
501. วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนร่วมเป็นเกียรติสังสรรค์ในงาน"ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙" สมาคมป  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
502. วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร "เรารักระยอง" ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
503. วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับหนังสือข้อร้องเรียนปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าว พร้อมประชุมหารือข้อร้องเรียน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
504. วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการดำเนินงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
505. วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง รับมอบเช็คจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
506. วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดระยอง รุ่นที่ ๒".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
507. วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
508. วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดระเบียบขนส่งทางเรือ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
509. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมโกลเด้นซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
510. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "Ease of doing business with India".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
511. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางเตือนใจ แอคะรัจน์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
512. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
513. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
514. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม คชก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
515. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมพิจารณาตรวจสอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
516. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
517. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปละนวัตกรรม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
518. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
519. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
520. วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับในพิธีงานวันการศึกษาเอกชน ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
521. วันพูธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมนายพนัส ผลทวีสุข อายุ ๗๖ ปี ผู้ได้รับบาดเจ็บสุนัขรุมกัดทั่วร่างกาย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
522. วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
523. วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓๓)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
524. วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าชุมชนประชารัฐตำบลคลองปูน ตาม "โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
525. วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ณ เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
526. วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะทำงาน พิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
527. วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะทำงาน พิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคฯ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
528. วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ สมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ ๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
529. วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์โครงการรักได้แต่ให้ปลอดภัยในเทศกาลวันวาเลนไทน์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
530. วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวาเลนไทน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสะพานรักษ์แสม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
531. วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วนเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษ ลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
532. วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาค แผนงาน บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
533. วันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นหัวหน้าคณะนำคณะผู้แทนประชาชนและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ไออาพีซี ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
534. วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธประทานอภัยสามัคคีสีสปาวนารัตน์หน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว ณ วัดป่าประดู่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
535. วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดป่าประดู่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
536. วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ณ วัดเนินพระ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
537. วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานถนนวัฒนธรรม "ประแส สร้างสุข" ชุมชนปากน้ำประแส  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
538. วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ณ วัดเนินพระ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
539. วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ด้านการค้า ณ บริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
540. วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กในครอบครัวยากจน ณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
541. วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ด้านอสังหาริมทรัพย์ ณ โครงการศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
542. วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกองเอกสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
543. วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงนายจ้าง/สถานประกอบการ ณ โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
544. วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ณ โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
545. วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
546. วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด "งานวันคนพิการสากลจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
547. วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงการบังคับใช้กฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
548. วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลไม้จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
549. วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ประธานสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดระยอง ร่วมประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดระยอง และเป็นวิทยากรเสวนา หัวข้อชวนคิด ชวนคุย สถานการณ์สตรีและครอบครัวจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
550. วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภ่พันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
551. วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
552. วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
553. วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการจัดงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเทียว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
554. วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมสำรวจพื้นที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำสะอาด ณ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
555. วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
556. วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
557. วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมโรงงาน และการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ SCG  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
558. วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมประชุมชี้แจงโครงการและสำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาด ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
559. วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับในพิธีประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
560. วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานจัดงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
561. วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมการจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบ VCS  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
562. วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
563. วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง ประธานการประชุม พิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
564. วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
565. วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานประชุมตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคลัง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
566. วันจันทร์ที่ ๖ ก.พ.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย./ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย น.อ.วรพงษ์ ทองเรือง ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย.(ท) เข้าร่วมงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
567. วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีรดน้ำศพนางมณีรัตน์ นุชมาก ปลัดอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ณ วัดไพรสณฑ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
568. วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เยี่ยมชม "โครงการการใช้ความเย็นและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการวิจัยไม้เมืองหนาว ตามโครงการในพระราชดำริ”.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
569. วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
570. วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบรถจักรยานต์ Scoopy ให้แก่ นางสาวบุษรา เกษมสุข ผู้โชคดีถูกสลากรางวัลสมนาคุณ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
571. วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดระยอง(กบร.จังหวัดระยอง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
572. วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
573. วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
574. วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมกล่าวต้อนรับพิธีเปิดกิจกรรม Rode Show  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
575. วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(จรินทร์ จักกะพาก)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
576. วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
577. วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ของ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
578. วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชุมชน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
579. วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและรังวัดที่เกาะเสม็ด ครั้งที่ ๖  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
580. วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
581. วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรยายพิเศษด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติเพื่อความยั่งยืน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
582. วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๙ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
583. วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ เกาะเสม็ด ครั้งที่ ๑๖  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
584. วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายจราจร ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
585. วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด" ครั้งที่ ๑๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
586. วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี Excellence Model School"  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
587. วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า(คพรฟ.) เพื่อจัดทำแผนพัฒนา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
588. วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมต้อนรับคณะกองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์๑๗ กองทัพสหรัฐอเมริกาและคณะฯ เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
589. วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท โรกิ (ประเทศไทย) จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
590. วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านชากมะหาด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
591. วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ประมาณ ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และคณะหัวหน้าส่วนราชการฯ เข้าเยี่ยมชมธุรกิจบริษัทในกลุ่ม เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
592. วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ จากปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ผ่านระบบ VDO Conference  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
593. วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
594. วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
595. วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมเด็กพิการ ในพื้นที่ตำบลเพ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
596. วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม ก.อบต. จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
597. วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการยาเสพติดจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
598. วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับหนังสือข้อร้องเรียนการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบชายหาดสุชาดา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
599. วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบชายหาดสุชาดา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
600. วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดตรวจการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
601. วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดงาน" Chinese New Year ๒๐๑๗ - the great chinese new year".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
602. วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
603. วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ คุณภาพแหล่งน้ำ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
604. วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
605. วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
606. วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกสีมา วัดคลองน้ำดำ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
607. วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง (ก.จ.จ.ระยอง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
608. วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
609. วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
610. วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
611. วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
612. วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ วัดประชุมมิตรบำรุง ชึ่งผู้มีจิตศรัทธาฯ ได้ร่วมสมทบทุนในการก่อสร้าง เพื่อเป็นถาวรวัตถุและประกอบศาสนกุศลของสาธุชน ต่อไป  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
613. วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงาน "เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี ๒๕๖๐" ณ บริเวณเวทีใหญ่ สวนลุมพินี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
614. วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรม "รักษ์แสม ที่เนินฆ้อ" (แต่งงานปู) ในเทศกาลเที่ยวเมืองไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
615. วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
616. วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
617. วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิด "โครงการประชารัฐฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลพื้นที่เกาะสะเก็ดจังหวัดระยองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ที่ทำการประมงเรือเล็กปากคลองตากวน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
618. วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
619. วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
620. วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลในการประชุม ก.ท.จ.ระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
621. วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการจังหวัดระยองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
622. วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
623. วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการสังคมจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
624. วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการฯ เข้าเยี่ยมชมการประกอบกิจการโรงงานและกิจกรรม CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ณ กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
625. วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
626. วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด "โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดระยอง" ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
627. วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
628. วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๙ (นายวิชิต ชาตไพสิฐ)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
629. วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม คณะทำงานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
630. วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
631. วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
632. วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
633. วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
634. วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง(ใหม่)กรณีมีผู้ร้องเรียน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
635. วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานปล่อยขบวนรถ จำนวน 3คัน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ณ บริเวณมุขหน้า ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
636. วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) (พิธีแสดงธรรมเทศนา และพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
637. วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้.. นางเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
638. วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเพื่อขยายผลการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
639. วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน ๙๘ รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล ณ สนามสวนศรีเมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
640. วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ สระน้ำสาธารณะตะกาดหนองยาว หมู่ ๒ ตำบลกองดิน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
641. วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม Open House "เปิดบ้านลีลาวดี ครั้งที่ ๔".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
642. วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมผู้ประสบเหตุไฟไหม้ร่างกาย ณ โรงพยาบาลระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
643. วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่จะเสด็จมาทรงงาน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง ตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
644. วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดระเบียบขนส่งทางเรือ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
645. วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
646. วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมชมท่าเรือเฟอร์รี่ พัทยา - หัวหิน เรือเฟอร์รี่ พัทยา - หัวหิน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
647. วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
648. วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติและเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการควบคุมโรค ณ เทศบาลตำบลทับมา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
649. วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดและเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
650. วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
651. วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Grand Opening และกล่าวแสดงความยินดี บ.ยู มิคอร์ ออโต้แคท จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
652. วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดระยอง ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ จังหวัดระยอง และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง/ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
653. วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้ ณ ตลาด กม.๑๒ นิคมพัฒนา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
654. วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี อุปสมบท พระภิกษุ จำนวน ๘๙ รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพลงช้างเผือก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
655. วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดระยอง (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
656. วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
657. วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานปล่อยขบวนรถ จำนวน ๓ คัน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
658. วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ หอนาฬิกา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
659. วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในงานแถลงข่าว "เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด" ครั้งที่ ๑๖  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
660. วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานปลงผมในพิธีอุปสมบทพระภิกษุ ๘๙ รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพลงช้างเผือก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
661. วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ ศาลาประชาคม อบต.นาตาขวัญ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
662. วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
663. วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์และนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมรับมอบเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
664. วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง) เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
665. วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ หอนาฬิกา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
666. วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ ตลาดหมอสาโรจน์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
667. วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการขนส่งทางเรือ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
668. วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
669. วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุดหนุนเงินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
670. วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง เป็นตัวแทนจังหวัดระยองมอบของบริจาค เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
671. วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง แพทย์หญิงดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคสิ่งของ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
672. วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
673. วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
674. วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
675. วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมโครงการประกวดบรรยายธรรมและโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
676. วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
677. วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
678. วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการซั้งกอและโครงการปลูกป่าชายเลน ณ ศาลาแหลมเทียน ตำบลเพ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
679. วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดระยองรวมน้ำใจ มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
680. วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
681. วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินและสิ่งของที่ได้รับบริจาคเพื่อส่งให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ณ บริเวณมุขหน้า ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
682. วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อให้การต้อนรับ น.อ. กิตติคุณ นาคสุก หัวหน้าคณะ ส่วนบังคับบัญชาของกองร้อยรักษาความสงบ กองทัพเรือที่ ๒ และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
683. วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในชุมชนมุสลิมตำบลมาบตาพุด อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จำนวน ๕๐ ทุน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
684. วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิดที่ถูกทอดทิ้งจำนวน ๒ ราย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
685. วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
686. วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
687. วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
688. วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม IRPC ชี้แจงการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
689. วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ น.อ.วรพงษ์ ทองเรือง ให้การต้อนรับและประชุมคณะ ศปป.๔ กอ.รมน.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
690. วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนผลไม้ ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
691. วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในกิจกรรม สภากาแฟสัญจร "เรารักระยอง" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
692. วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๑๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
693. วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีส่งมอบน้ำปลาให้กับผู้แทนกองทัพเรือ ตาม "โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
694. วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมสรุปผลการนำเสนอโครงการฯ ภายใต้กลไกประชารัฐของจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
695. วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
696. วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
697. วันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
698. วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมเตรียมความพร้อมการตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
699. วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
700. วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมผ่านระบบ VCS คณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
701. วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ถูกรางวัลสลากกาชาด ในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
702. วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจติดตามจุดตรวจศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
703. วันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์. เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน การออกสลากรางวัลกาชาดสมนาคุณ งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
704. วันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ ๒  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
705. วันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ พ.ต.อ.ไตรศูล เนียมทรัพย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจติดตามจุดตรวจศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
706. วันจันทร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ ๒  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
707. วันจันทร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก บริเวณหน้าป้อมตำรวจสี่แยกเขาน้อย หมู่ ๒ ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอแลวกแดง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
708. วันจันทร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมผ่านระบบ VCS คณะทำงานตรวจติดตามจุดตรวจศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
709. วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ๙๙ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ สตาร์ ไอที เซ็นเตอร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
710. วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน ๙๙ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ และกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับผู้ร่วมพิธีฯ ณ บริเวณรอบหอพระพุทธอังคีรสสวนศรีเมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
711. วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๓.๕๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวอวยพรปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ แก่ประชาชนจังหวัดระยอง ในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ณ เวทีกลาง สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
712. วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
713. วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐-๑๓.๓๐ น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำ จุดตรวจหลักทางน้ำ บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเพ จุดตรวจหลักอำเภอเมือง และจุดตรวจหลักอำเภอบ้านค่าย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
714. วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางฐิตินันท์ เจริญอาจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักอำเภอวังจันทร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
715. วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามและสอดส่องผู้ประกอบธุรกิจประเภทให้เช่าที่พักโรงแรม ณ โรงแรมระยอง ซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
716. วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามและสอดส่องผู้ประกอบธุรกิจประเภทให้เช่าที่พักโรงแรม ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
717. วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยองช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
718. วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย พญ.ดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจหนองบอน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
719. วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย พญ.ดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
720. วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมคณะได้ออกมอบของขวัญปีใหม่ และเยี่ยมเยียนพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ ราย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
721. วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริเวณตู้สายตรวจหนองบอน ถนนสาย ๓๖ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (จุดตรวจหลัก)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
722. วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ บริเวณหน้านาถน้ำอพาร์ทเม้น ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (จุดบริการป้องกัน)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
723. วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีปิดโครงการ "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดระยอง รุ่นที่ ๑" เพื่อบำบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
724. วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานตรวจติดตามศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
725. วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมหาแนวทางจัดจำหน่ายรักษาราคาและมาตรฐานผลไม้จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
726. วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมคณะฯ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ้านค่าย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
727. วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง พร้อมคณะฯ ร่วมลงพื้นที่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ นางอรุณ สินศรชัย อายุ ๖๑ ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ไม่สามารถดูแลตนเองได้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
728. วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
729. วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดร้านกาชาด ในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ร้านกาชาด บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
730. วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
731. วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล พิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
732. วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "Big Caleaning Day" ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
733. วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
734. วัันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๒๙ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และวัตถุมงคลรุ่นมหาราช รุ่นมหาบารมี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
735. วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๙ (นายวิชิต ชาตไพสิฐ)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
736. วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
737. วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม ก.อบต.จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
738. วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามในสัญญาการให้เอกชนดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรจังหวัดระยอง (แปลงเป็นเชื้อเพลิง RDF)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
739. วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
740. วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม ก.ท.จ.ระยอง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
741. วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมรับ และส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์ และทอดพระเนตรการฝึกบิน ณ สนามบินอู่ตะเภา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
742. วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมผู้ประสบเหตุอัคคีภัย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
743. วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
744. วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
745. วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.รย.)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
746. วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
747. วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
748. วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
749. วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม อ.ก.พ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
750. นจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ศึกษาธิการภาค ๙ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
751. วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองรับหนังสือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับโบนัสของพนักงาน บจ.นิปปอน สติลแอนด์ซูมิคิน สติล โพรเซสซิ่ง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
752. วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
753. วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการจังหวัดระยองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
754. วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งจำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (กอ.นตผ.) ระดับจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
755. วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก เททองหล่อพระประธานในอุโบสถ ณ วัดสมานมิตร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
756. วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้สัมภาษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานเทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
757. วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมเด็กหญิง ณ ห้องแถว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
758. วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดที่ดินตามคำสั่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
759. วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมชี้แจงชาวบ้านที่บุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์พื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลเพ จำนวน ๘๐ ราย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
760. วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
761. วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
762. วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ ของบริษัท เนชั่นแนว สตาร์ช แอนด์ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
763. วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง(นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์, นายธีรวัฒน์ สุดสุข) ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
764. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
765. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางบุตร ณ อบต.บางบุตร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
766. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
767. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว ระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
768. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะพิจารณาการครอบครองที่ดินราชพัสดุเกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
769. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน STEM WORKFORCE TOWARD THAILAND ๔.๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
770. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งสายส่งไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลวัตต์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
771. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
772. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ เน้นการตรวจโทรศัพท์และสุ่มตรวจปัสสาวะ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
773. วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
774. วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดเทศกาลของขวัญปีใหม่จากใจ OTOP ภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) ณ ศูนย์การค้าแพชชั่น ช็อปปิ้งเดสติเนชั่น (แหลมทองระยอง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
775. วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
776. วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดระยอง".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
777. วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
778. วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมพิจารณาขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
779. วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมและร่วมประชุม เพื่อมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในพื้นที่อำเภอเขาชะเมา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
780. วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
781. วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
782. วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๒.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
783. วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (อนุ ๑๐ ด้าน) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
784. วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
785. วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
786. วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการแถลงข่าว "การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด (ภายใต้รหัสการฝึก Rayong Ex 2017) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
787. วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ประธาน คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)) เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
788. วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
789. วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ" ณ ห้องประชุมโรงแรมระยองซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
790. วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัย "ชาวแกลงรำลึก จุดเทียนศรัทธา ตามรอยพระราชา เสด็จพระราชดำเนินปากน้ำประแส" ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
791. วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๑๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำคณะออกตรวจราคาสินค้า ณ ห้างบิ๊กซี สาขาระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
792. วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๕๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำคณะออกตรวจราคาสินค้า ณ บริษัทสยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
793. วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำคณะออกตรวจราคาสินค้า ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
794. วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำคณะออกตรวจราคาสินค้า ณ เทสโกโลตัส สาขาระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
795. วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓๕)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
796. วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
797. วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมติดตามผลการเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
798. วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาด จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
799. วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเทศกาลของขวัญปีใหม่จากใจ OTOP ภาคตะวันออก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
800. วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง พร้อมนางเบญจมาศ สุดสุข รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
801. วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
802. วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม “เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด” ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
803. วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและรังวัดพื้นที่บนเกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
804. วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
805. วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ พร้อมทั้งร่วมตรวจเยี่ยมโรงงานกลุ่มปิโตรเคมี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
806. วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางอนุชิดา ชินศิรประภา ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
807. วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
808. วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจัดวางปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
809. วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบระดับจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
810. วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรในโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
811. วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดระเบียบขนส่งทางเรือ ณ อุทยานเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
812. วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานและกล่าวเปิดพิธีมอบทุน การศึกษาและทุนสนับสนุนโครงการโรงเรียน กลุ่ม ปตท. ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
813. วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำโครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
814. นพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรมตามรอยพระราชา วิถีแห่งความพอเพียง" ณ หอประชุมอำเภอนิคมพัฒนา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
815. วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
816. วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
817. วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
818. วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
819. วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการของเสียในสถานประกอบการจังหวัดระยองอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
820. วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับในงาน "ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตรกรรมอาชีวศึกษา"  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
821. วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดระเบียบพื้นที่บนเกาะเสม็ด ครั้งที่ ๑๐/๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
822. วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
823. วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการออกร้านของส่วนราชการและภาคเอกชน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
824. วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองโครงการเพื่อการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
825. วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง บริษัท โมโนกราฟ ขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดระยองแบบบูรณาการ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
826. วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดระยองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
827. วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
828. วันจันทร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานพิธีมุทิตาสักการะ พระเทพสิทธิเวที ศรีศาสนกิจ วโรปการ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เจ้าคณะจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
829. วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีมอบรางวัล "การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ" และเป็นผู้แทนรับรางวัลชนะเลิศกองทุนดีเด่นประเภท ข  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
830. วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันรวมน้ำใจ" รับสิ่งของรางวัล และของขวัญเพื่อนำมาเป็นรางวัล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
831. วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการ โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
832. วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
833. วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ VCS  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
834. วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ส่งเต่าคืนบ้าน สานงานพ่อหลวง” ณ เกาะมันใน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
835. วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจักรยาน WTJ Thailand Amateur Series  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
836. วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ประธานคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดระยอง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
837. วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๑๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับและร่วมหารือ นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง ณ ห้องสุนทรพิพิธ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
838. วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ประธานคณะอนุการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดระยอง) เป็นประธานฯ ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ อาคารชุด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
839. วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดระยอง เพื่อร่วมติดตามและรับทราบผลการดำเนินการด้านประกันสังคมของจังหวัดระยอง ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
840. วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
841. วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน เปิดงานสัมมนาเรื่อง "เกษตรกรและภาคเกษตรกรรมไทย ก้าวไกลสู่สากลด้วยนวัตกรรม" ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
842. วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดระยอง) เป็นประธานฯ ร่วมตรวจสอบและประเมินราคาทุนทรัพย์ ห้องชุดอาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
843. วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องสุนทรพิพิธ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
844. วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
845. วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
846. วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมและร่วมประชุม เพื่อมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
847. วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดระเบียบขนส่งทางเรือ ครั้งที่ ๕ (ตามนโยบาย คสช.)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
848. วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมเพื่อมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
849. วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และร่วมประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
850. วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมและร่วมประชุม เพื่อมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในพื้นที่อำเภอปลวกแดง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
851. วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
852. วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมและร่วมประชุม เพื่อมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
853. วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการดำเนินการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
854. วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมและร่วมประชุม เพื่อมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
855. วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. พสกนิกรชาวจังหวัดระยองทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำดอกกราย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
856. วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๕๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
857. วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการ "วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมใจกำจัดผักตบชวา" ณ บริเวณคลองขอนลา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
858. วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๔๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติและร่วมปั่นจักรยานจตุรทิศ ตามโครงการจัดงานพระบรมราชานุสรณ์ "วันภูมิพลมหาราช" ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
859. วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในงานมหากุศล "งานปล่อยสัตว์และชิมอาหารเจ" ครั้งที่ ๑๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
860. วันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมหารือการดำเนินการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
861. วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการจัดงานพระบรมราชานุสรณ์ "วันภูมิพลมหาราชา" ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
862. วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมเพื่อมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในพื้นที่อำเภอวังจันทร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
863. วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมพิจารณากลั่นกรองให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
864. วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
865. วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล ๕๐ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
866. วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการจัดงานพระบรมราชานุสรณ์ “วันภูมิพลมหาราชา” ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
867. วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ พสกนิกรชาวจังหวัดระยองทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญชัยมงคล ย้ำฆ้องกลองระฆังในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
868. วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด "กิจกรรมตามรอยพ่อเสด็จจังหวัดระยอง" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
869. วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ศึกษาธิการภาค ๙ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
870. วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมให้สัมภาษณ์เพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์ "รายการรอบภูมิภาค" เกี่ยวกับกำหนดการจัดโครงการจัดงานพระบรมราชานุสรณ์ "วันภูมิพลมหาราชา".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
871. วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมและร่วมประชุม เพื่อมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในพื้นที่อำเภอแกลง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
872. นพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙๘ รูป เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐ วัน)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
873. วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเครือข่ายคลีนิคโรคจากการทำงานจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
874. วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
875. วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุม สรุปผลการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ส่วนที่ ๒)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
876. วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
877. วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.รย.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
878. วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
879. วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
880. วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
881. วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓๑)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
882. วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
883. วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีอุปสมบท ตามโครงการอุปสมบท จำนวน ๘๙ รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
884. วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม EEC และการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
885. วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม ก.ท.จ.ระยอง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
886. วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
887. วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ก.จ.จ.ระยอง ครั้งที่๑๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
888. วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ไขข้อสงสัย : โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ให้อะไรกับระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
889. วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
890. วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล การชี้แจงการจัดทำแผนแม่บท ระยะ ๒๐ ปี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
891. วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และร่วมเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ "EEC จุดพลุระยอง เมืองใหม่ High speed train".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
892. วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมฯ มาบตาพุด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
893. วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดโครงการสำคัญในรูปแบบห่วงโซ่คุณค่าของจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
894. วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความเห็นชอบเบื้องต้นในการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
895. วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานพระบรมราชานุสรณ์ “วันภูมิพลมหาราชา” ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
896. วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
897. วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์ก่อการร้ายในประเทศ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
898. วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙(วาระพิเศษ) เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
899. วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติ และร่วมต้อนรับ หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ณ หอประชุมใหญ่ นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
900. วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
901. วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๙ เป็นประธานประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
902. วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาบนพื้นที่เกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
903. วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
904. วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานและร่วมแถลงข่าวในพิธีเปิดโครงการ "ฝ่าวิกฤติชาวนาไทย ด้วยน้ำใจชาวระยอง" ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
905. วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการจัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" โครงการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการทำความดี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
906. วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดงานเฉลิมพระเกียรติประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
907. วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
908. วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓๔)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
909. วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างรังวัดพื้นที่เกาะเสม็ดและตรวจติดตามโครงการ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
910. วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
911. วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้บัญชาการทหารเรือ ในพิธีเปิดการแข่งขันการบิน Air Race ๑ แบบ Pre Event  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
912. วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
913. วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการชุมชนตามแผนงานโครงการ ๑๐ ด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
914. วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานงานมอบทุนการศึกษาเพื่อชุมชน ณ อาคาร IRPC Sport Complex  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
915. วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ "อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยชาวนาไทยขายข้าว".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
916. วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเพื่อเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
917. วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดระยอง (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
918. วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
919. วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน”.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
920. วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ประชุมร่วมคณะผู้บริหารสำนักงานการต่างประเทศมณฑลหูเป่ย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
921. วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
922. วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมให้สัมภาษณ์ เพื่อบันทึกเทปสารคดี ชุด "ตามรอยพระบาท" (ออกอากาศทางช่อง ๓ SD)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
923. วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการจัดกิจกรรม Nation Bike Rayong ๒๐๑๖ รวมพลังนักปั่นจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
924. วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมว่าด้วยสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ (ครั้งที่ ๓)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
925. วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
926. วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
927. วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
928. วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการจัดตั้งมูลนิธิอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
929. วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดระยอง (กกร.ระยอง) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
930. วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาเดิน-วิ่ง "PTTGC ระยองมาราธอน 2016" ณ ศาลาแหลมเทียน(กลางน้ำ) สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
931. วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการเกษตร ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
932. วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ เป็นประธานประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัด (จังหวัดระยอง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
933. วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
934. วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม"คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด" เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาราคาข้าว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
935. วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม "สัมมนามอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาจังหวัดระยอง".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
936. วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. กล่าวต้อนรับและประชุมร่วมพลตรี สัจจา สุขสุดเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กอ.รมน.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
937. วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดงานเฉลิมพระเกียรติประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
938. วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
939. วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
940. วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดโครงการ/กิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ หรือถวายเป็นพระราชกุศล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
941. วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข เป็นประธานประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
942. วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
943. วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
944. วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดระเบียบขนส่งทางเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่บนเกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
945. วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
946. วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมผ่านระบบVCS ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
947. วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคม จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
948. วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
949. วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
950. วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
951. วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๑๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยองครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
952. วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
953. วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมทางไกลมอบนโยบาย (Video Conference) โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
954. วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.รย.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
955. วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
956. วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
957. วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีงานมหาบุญจุลกฐิน ถิ่นระยอง ในการทอดผ้าจุลกฐิน ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
958. วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีสมโภชน์องค์กฐิน ในการทอดผ้าจุลกฐิน ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
959. วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ระยองแปรอักษรเป็นรูปหัวใจล้อมรอบเลข ๙ ไทยและข้อความภาษาอังกฤษว่า "KING OF THE KING" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
960. วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
961. วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
962. วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมส่วนราชการ/ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
963. วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ก.อบต.จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
964. วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ก.ท.จ.ระยอง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
965. วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ก.จ.จ.ระยอง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
966. วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) ใน ก.ท.จ.ระยอง และการคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบลฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
967. วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน”จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
968. วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการอบรมหลักสูตร นย.ปส รุ่นที่ ๗  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
969. วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ผ่านระบบ VCS  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
970. วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
971. วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
972. วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
973. วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมผ่านระบบ VCS เรื่องนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการจัดทำแผนในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
974. วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
975. วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
976. วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
977. วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนติดตัวฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
978. นพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ พล.ต.ยุทธชัย เทียรทอง ผบ.มทบ.๑๔ และคณะ ในโอกาสเข้าพบและแนะนำตัวพร้อมทั้งหารือข้อราชการ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
979. วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงานมหาบุญจุลกฐิน ถิ่นเมืองระยอง ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
980. วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานบูรณาการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและความมั่นคงจังหวัดระยอง (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
981. วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓๓)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
982. วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๑๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ในพิธีมอบเงินตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
983. วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในภาคขนส่งภายใต้ "โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
984. วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่นางสาวเกวลิน บุญร่มเย็น ผู้ประสบอุบัติเหตุโทรศัพท์ระเบิดจนทำให้เนื้อบริเวณนิ้วและฝ่ามือตายจึงจำเป็นต้องตัดข้อมือขวา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
985. วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
986. วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี "ตักบาตรเทโวโรหณะ" ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในเทศกาลออกพรรษาของชา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
987. วันอาทิตย์ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรจสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดเนินพระ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
988. วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกชนวนมวลสารและวัตถุมงคล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "รุ่นมหาราช มหาบารมี" ณ วัดละหารไร่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
989. วันเสาร์นี้ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรจสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดเนินพระ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
990. วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ "งานวันกุ้งระยอง ๕๙" และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
991. วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด "โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ และสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำท้องถิ่น" ณ บ้านเนินทราย หมู่ 2 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จัง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
992. วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. จังหวัดระยองจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ ณ วัดเนินพระ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
993. วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดระยอง ร่วมลงนามถวายอาลัยเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
994. วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการเฝ้าระวังการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
995. วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
996. วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
997. วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
998. วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเตรียมงาน “เทศกาลเที่ยวทะเลบ้านเพ-เกาะเสม็ด” ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
999. วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม หารือกรณี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1000. วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา โดยมีผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และคณะให้การต้อนรับ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1001. วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาอุทกภัย ผ่านระบบ VTC  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1002. วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1003. วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองชุมชนสุนทรภู่ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1004. วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมพิจารณาลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อนำเสนอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1005. วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1006. วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1007. วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เดินทางไปวัดเนินพระ เพื่อกราบนมัสการพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและเข้าทำงานที่ศูนย์ราชการจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1008. วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดระยองยินดีต้อนรับนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองคนใหม่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1009. วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนางนิภา สุวรรณสุจริต อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับประชาชนจังหวัดระยอง ที่มารวมตัวกันส่งท่าน ในโอกาสเกษียณอายุราชการ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1010. วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ได้รวมกันส่งมอบดอกไม้ ในโอกาสอำลาตำแหน่งฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1011. วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม ก.อบต.ระยอง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1012. วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเพื่อรับฟังการปฏิบัติราชการที่สำคัญของผู้บังคับบัญชาระดับสูงผ่านระบบ VCS  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1013. วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม ก.ท.จ.ระยอง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1014. วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน "เทศกาลถือศีลกินเจ พระกิ่วอ๋องไต่เต่".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1015. วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๒๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง รับเสด็จและรับประทานของที่ระลึกในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1016. วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมการงานบุญจุลกฐิน ถิ่นเมืองระยอง ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1017. วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1018. วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1019. วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉินด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1020. วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบบ้านโครงการ HMC & Habitat ร่วมใจ "๑๑ ปีแห่งการให้..แต้มยิ้มสดใสสู่ชุมชน" .  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1021. วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดสัญญาจ้างงานออกแบบและการจัดสร้างฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1022. วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการจัดวางปะการังเทียม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1023. วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1024. วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรพงศ์ ทองพันธุ์ อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1025. วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1026. วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียนร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1027. นจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. จังหวัดระยองได้กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1028. วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานแถลงข่าว โครงการอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1029. วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1030. วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.รย.) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1031. วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" แก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1032. วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1033. วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๑๕ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดอาคารศุภนันตฤกษ์ รักษาศีลปฏิบัติธรรม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1034. วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1035. วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมการจัดทำแบรนด์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง (Rayong Branding)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1036. วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง กราบนมัสการพระเทพปริยัติมงคล(หลวงปู่โอภาส โอภาโส)และร่วมในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระประธาน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1037. วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1038. วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล เอสซีจี เคมิคอลส์ เอฟเอคัพ U16 ปี ๒๕๕๙ พร้อมมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล แก่ทีมชนะเลิศ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1039. วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1040. วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๒๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1041. วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้งานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยองฯ.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1042. วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง "ร่วมใจ ร้อยรัก สายสัมพันธ์ มุทิตาจิต&quo  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1043. วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตและเลี้ยงอำลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1044. วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง งานวันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1045. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1046. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ก.จ.จ.ระยอง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1047. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ พลตรี มงคล รอดสวาสดิ์ หน.สล.พมพ.ทภ.๑ ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1048. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๙ เป็นประธานประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1049. วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนระดับจังหวัดฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1050. วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1051. วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบเข็มจิตอาสาพร้อมสมุดทำความดี และถุงยังชีพฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1052. วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานผลไม้จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1053. วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดระยอง (อจร.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1054. วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ”จังหวัดสะอาด” จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1055. วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมสัมมนาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1056. วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1057. วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการจัดตั้งมูลนิธิอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1058. วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดระยอง (กพร ปจ)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1059. วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1060. วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1061. วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมสรุปผลการเตรียมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและหัวหน้าส่วนราชการที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1062. วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหาทุนก่อสร้างเรือนรองปฏิบัติบัติธรรม ณ วัดถ้ำวัฒนมงคล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1063. วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๕.๕๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานปล่อยตัวและมอบรางวัลการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล "๒๐ ปี Run for Kids วิ่งด้วยใจให้ด้วยรัก ครั้งที่ ๑" .  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1064. วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการประชารัฐร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1065. วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1066. วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1067. วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1068. วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1069. วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1070. วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (กอนตผ.) ระดับจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1071. วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง บรรยายพิเศษหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงของจังหวัดระยองในอนาคต" ในการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1072. วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครอบครัวเป้าหมายที่ประสบความเดือดร้อน จากศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1073. วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมรับประทานอาหารกับอธิบดีศาลปกครองระยอง และคณะตุลาการศาลปกครองระยอง โดยศาลปกครองระยองจัดขึ้นในโอกาสแสดงมุทิตาจิต นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเกษียณอายุราชการ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1074. วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง บรรยายให้ความรู้ผู้เข้ารับการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดจังหวัดระยอง เฉลิมพระเกียรติฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1075. วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมจัดตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1076. วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๔๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเทวาภิเษก สวดนพเคราะห์ และบวงสรวงจุดเทียนชัย เทศกาลคเณศจตุรถี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1077. วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ ”การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔” แก่ทุกภาคส่วน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1078. วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ น.อ.สามารถ ปราโมศย์ ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย./ รองประธานคณะอนุกรรมการฯ จังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1079. วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1080. วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานบูรณาการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและความมั่นคงจังหวัดระยอง (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1081. วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาดและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1082. วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ "เด็กย็องรำลึก สำนึกรักบ้านเกิด" .  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1083. วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๑๕ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบรอบวันเกิด พระครูโสภิตปัญญากร เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่พระอารามหลวง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1084. วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ซื้อ มี ใช้และขนย้ายวัตถุระเบิด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1085. วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1086. วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดทำแบรนด์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง (Rayong Branding)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1087. วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้เดินทางไปเยี่ยม Miss Zhao Xia นักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งประสบอุบัติเหตุ จักรยานล้มที่เกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1088. วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา หัวข้อ Trend เศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1089. วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1090. วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานตามโครงการพระราชทานฯ.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1091. วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1092. วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1093. วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินบริจาคจากค่าบัตรผ่านประตูงาน "มหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ครั้งที่ ๖ ทิวลิปบานที่ระยอง ".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1094. วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโอกาสครั้งที่ ๒ ให้โอกาสกับผู้พ้นโทษมิให้กระทำผิดซ้ำโดยการ ส่งเสริมอาชีพเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ถูกต้อง ภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1095. วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมผ่านระบบ VCS ชี้แจงแนวทางการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1096. วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1097. วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพุทธาภิเศกชนวนมวลสารสร้างวัตถุมงคล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาราช มหาบารมี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1098. นอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ Mr.Lu Pengqiong รองประธานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด และคณะ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1099. วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1100. วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมซ่อมเครื่องยนต์เรือประมงพื้นบ้าน และมอบอุปกรณเครื่องมือซ่อมเครื่องยนต์ให้กลุ่มประมงพื้นบ้าน จำนวน ๑๕ ชุมชน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1101. วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1102. วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1103. วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกระดับจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1104. วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังและตรวจติดตามการดำเนินโครงการอำเภอคุณธรรม อำเภอวังจันทร์และอำเภอบ้านค่าย ร่วมกับนายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานกรรมการฯ ตรวจติดติดตาม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1105. วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมพิธียกช่อฟ้าโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดละหารไร่ และพิธีพุทธาภิเษก รูปเหมือนและเหรียญหลวงปู่ทิม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1106. วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชุ่มนำ้บึงสำนักใหญ่(หนองจำรุง) สวนพฤกษศาสตร์ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1107. วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรม "การปั่นจักรยาน..ปั่นพิชิตบึงพันปี ท่องหมุดกวี สุนทรภู่ ".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1108. วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1109. วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงนามบันทึกความเข้าใจในการพัฒนาระบบประปาในพื้นที่จังหวัดระยอง ระหว่างจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และการประปาส่วนภูมิภาค  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1110. วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1111. วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ "อำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1112. วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล " บรรษัทภิบาลดีเด่น" ครั้งที่ ๗ ประ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1113. วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรพงศ์ ทองพันธุ์ อัยการจังหวัดค้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1114. วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางนิตย์ โรจน์รัตน์วาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1115. วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโรงงานบริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีพล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1116. วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับมอบโล่เกียรติยศ ผู้ส่งเสริมโครงการมาร์ชชิ่งความดี ตามโครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ ๓ โดยมี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1117. วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมผ่านระบบ VCS เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1118. วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประวิทย์ เคียงผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1119. วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1120. วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง(ศอ.ปส.จ.รย.) ครั้งที่๘  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1121. วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1122. วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริกุล ปัญญาดิลก ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและการเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นประธานประชุมแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1123. วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1124. วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำฆ้อ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1125. วันเสาว์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ HMC & Habitat ร่วมใจ ๑๑ ปี แห่งการให้...แต้มยิ้มสดใสสู่ชุมชน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1126. วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดระยองประจำปี ๒๕๕๙ กิจกรรมการจัดงานเปิดถนนคนเดินฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1127. วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ เที่ยวระยองเก๋ไก๋สไตส์ ฮิ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1128. วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจรระดับจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1129. วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ก.จ.จ.ระยอง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1130. วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1131. วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารนครฝูโจว มณฑลฝูเจียน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1132. วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1133. วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีให้กับเด็กชุดความรู้ Executive Function ภายใต้โครงการ Rayong EF Happy and Sefe City  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1134. วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการจัดเทศกาลคเณศจตุรถี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1135. วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "อนุรักษ์ฟื้นฟูป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1136. วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ "รวมพลังเครือข่ายพัฒนาชุมชนระยอง (ระยองเอาได้) ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙"  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1137. วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา Super Cluster & EEC กับภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1138. วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. การตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พส ๒๕๕๙ รอบที่ ๒ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๙ (นายนพปฎล เมฆเมฆา )  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1139. วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1140. วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและลดความเสียหายของภาคอุตสาหกรรมกรณีการเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1141. วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของสำนักงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน ๔๖๐ ป้าย และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1142. วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1143. วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำ ในพื้นที่ตื้นเขิน กำจัดขยะวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อรองรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1144. วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1145. วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลโครงการประกวดการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นในโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานประกอบการชายหาดท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1146. วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1147. วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสำรวจสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1148. วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรถวีลแชร์แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหวจำนวน ๑๘๗ คัน จากการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคของสถานีวิทยุ จส.๑๐๐และบริษัท AIS  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1149. วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยองฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1150. วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม ก.อบต.จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1151. วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการบรรยายผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เรื่อง “การยกระดับการพัฒนาระบบการบริหารงานฯ.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1152. วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1153. วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1154. วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1155. วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม ก.ท.จ.ระยอง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1156. วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงาน“เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด” ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1157. วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าเตรียมการจัดงานแสดงมุทิตาจิต ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) และหัวหน้าส่วนราชการฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1158. วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1159. วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานประมูลรังนก ของสมาคมการค้าผู้ผลิตและค้ารังนกแอ่นไทยร่วมกับชมรมอนุรักษ์นกแอ่นแกลง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1160. วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๑๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมนำชุดธารน้ำใจ และผ้าอ้อมสำหรับเด็ก(แพมเพิส)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1161. วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1162. วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเสวนาหัวข้อ "Industry - Society Collaboration : CSR Execute for Thailand 4.0" ในงานสัมมนา CSR - DIW Network Forum ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1163. วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างกระแสการจัดประกวด TO BE NUMBER ONE จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1164. วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมค่าย "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง" อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1165. วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิฐานรากตามแนวทางประชารัฐฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1166. วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำร่างประกาศจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1167. วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1168. วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมเยียนให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ตามโครงการ รักระยอง ช่วยระยอง คืนความสุขให้คนระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1169. วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1170. วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับนายศานิตย์ นาคสุขศรี กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1171. วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนประชารัฐฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1172. วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1173. วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบทิ้งกากของเสียและสารเคมีฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1174. วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1175. วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1176. วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1177. วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไืทยฯ ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1178. วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดระเบียบขนส่งทางเรือ (เกาะเสม็ด)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1179. วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีปล่อยแถวขบวนชุดรักษาความสงบเรียบร้อยของจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1180. วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๑๙ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1181. วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำวัตถุมงคลและสิ่งของที่ระลึก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1182. วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1183. วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1184. วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1185. วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม"วันแม่แห่งชาติและสัปดาห์เนื่องในวันสตรีไทย " ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1186. วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ พล.ต.สันต์ จิตรประสงค์ ผช.ศปป.กอ.รมน. ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในพื้นที่ฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1187. วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิํธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสายใยซั้งเชือก PTTGC สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1188. วันพฤหัสบดี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานประชุมการคัดเลือกครูหรือเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่สมควรได้รับรางวัล“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1189. วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.จังหวัดระยองร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยองจัดพิธีมอบบ้านกาชาดฯจำนวน ๑๒๐ หลังให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคมที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพือเฉลิมพระเกียรติฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1190. วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1191. วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1192. วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่เวรบริการประชาชนให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1193. วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานสภากาแฟสัญจร "เรารักระยอง" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๘  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1194. วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคมที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1195. วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ ๙ เป็นประธานประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ รอบที่ ๒  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1196. วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอำนวยการพัฒนาสาธารณสุขชายทะเลและพื้นที่เกาะจังหวัดระยอง รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายทะเลฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1197. วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนพปฎล เมฆเมฆา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๙ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง (ก.ธ.จ.ระยอง) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1198. วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง อำเภอเขาชะเมา เพื่อนำเสนอพระราชกรณีกิจของพระมหากษัตริย์ไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1199. วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างสรรค์ สามัคคี ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปี ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1200. วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ (รอบที่ ๒)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1201. วันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหน่วยการออกเสียงประชามติ สถานการณ์ทั่วไปปกติ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1202. วันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจความเรียบร้อยการออกเสียงประชามติ ณ หน่วยออกเสียงประชามติในพื้นที่ อ.เมืองระยอง และ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1203. วันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด โครงการ "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดระยอง"  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1204. วันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจความเรียบร้อยหน่วยออกเสียงประชามติ และใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ณ หน่วยออกเสียงที่ ๓๗ เทศบาลนครระยอง สถานที่ออกเสียง ประจำศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1205. วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวังภัยพิบัติจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1206. วันศุกร์ที่ ๕ ส.ค.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1207. วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาเกาะสะเก็ดโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลบริเวณเกาะสะเก็ด ครั้งที่ ๖-๒  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1208. วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจิดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)ฯ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1209. วันศุกร์ที่ ๕ ส.ค.๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๔๕ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีงานวันรพี ปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1210. วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมาตรการโรงเรียนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1211. วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการเตรียมการรักษาความสงบเรียบร้อยในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1212. วันพฤหัสบดีที่ ๔ ส.ค.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อรับประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1213. วันพฤหัสบดี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานนำประชาชนชาวจังหวัดระยองกว่า ๕,๐๐๐ คน ร่วมเดินรณรงค์ให้ประชาชนมาออกเสียงประชามติ พร้อมร่วมกล่าวคำปฏิญาณมุ่งมั่นในการรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1214. วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการตลาดไม้ผลจังหวัดระยอง ปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1215. วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ศึกษาธิการภาค ๙ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1216. วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมชี้แจงนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1217. วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะและน้ำเสียบนพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1218. วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองเป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้ครอบครัวที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1219. วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯสายใยซั้งเชือก PTTGC สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1220. วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสมศักดิ์ สุวรรณจริต ผวจ.ระยอง/ผอ.รมน.จว.ร.ย. มอบหมายให้ น.อ.ธัชธรรม์ ณ สงขลา หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด ร.ย. เข้าร่วมประชุมบูรณาการด้านความมั่นคงและการข่าว ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1221. วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดเวทีเพื่อให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติม" จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1222. วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดระยอง ร่วมถวายการต้อนรับและถวายภัตตาหารเพล แด่สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดีเทพวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายมหานิกายแห่งราชราชอาณาจักรกัมพูชา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1223. วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม การจัดเวทีเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติม ของจังหวัดระยอง”  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1224. วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ. ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1225. วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนและเหรัญญิก โครงการจัดทำอุทยานการเรียนรู้ฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1226. วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการป้องกันปราบปราม และการจัดระเบียบสังคม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1227. วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมแนวทางการชี้แจงผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ผ่านระบบ VCS  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1228. วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. จังหวัดระยองปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1229. วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธินฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1230. วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน STAR TECH FAIR 2016 เพือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมเทคโนโลยี ทีมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจในโลกยุคปัจจุบัน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1231. วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับนายโจงเหลียง รองเลขาธิการสำนักงานรัฐบาลเมืองหลิ่วโจวพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานการต่างประเทศเมืองหลิ่วโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนและร่วมหารือฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1232. วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมชมนิทรรศการ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ในโอกาสครบรอบ ๒ ปี การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองตามนโยบาย คสช.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1233. วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการเตรียมการรักษาความสงบเรียบร้อยในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1234. วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1235. วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1236. วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏฺบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๗  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1237. วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดระยองจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๔ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1238. วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาทบทวนเป้าหมาย ตัวชี้วัดฯ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1239. วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. พสกนิกรชาวจังหวัดระยอง พร้อมใจตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๖๕ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณสนามสวนศรีเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1240. วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปธรรมาภิบาลฯ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1241. วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1242. วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม ก.อบต.จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1243. วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร เพื่อการบูรณาการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1244. วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1245. วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมการพัฒนางานศูนย์ดำรงธรรมด้านระบบการรายงาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1246. วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการพิจารณาตรวจสอบโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1247. วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1248. วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ และนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงานแสดงมุทิตาจิต ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1249. วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1250. วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดและตกแต่งสถานที่ และคณะกรรมการฝ่ายจัดตั้งแถวเทิดพระเกียรติฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1251. วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง(ศอ.ปส.จ.รย.) ครั้งที่๗  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1252. วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1253. วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1254. วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมชี้แจงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่พักอาศัยและเขตเศรษฐกิจในตัวเมืองระยอง (คลองทับมา)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1255. วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1256. วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับการพัฒนาสนามบินนานาชาติฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1257. วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๙ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1258. วันพฤหัสบดี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ ดาว - อพวช. คาราวานวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1259. วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ ๖๕ ล้าน บานสะพรั่งประจำจังหวัดระยองครั้งที่ ๓  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1260. วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมหารือการดำเนินงานนำขยะคืนฝั่ง (Keep Samed Clean)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1261. วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เรื่องชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1262. วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมหารือร่วมกับ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการลงทุนแห่งนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคชีโป๋ว คณะผู้บริหาร และนักธุรกิจ เมืองซีโ๋ป๋ว มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1263. วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำอุทยานแหล่งเรียนรู้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1264. วันพฤหัสบดี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผบ.ทัพเรือภาคที่ ๑ ในโอกาสมาเป็นประธานเปิดโครงการ "ค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทย ปี ๒๕๕๙"  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1265. วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1266. วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1267. วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1268. วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๔๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม "สานสัมพันธ์ท่องเที่ยวระยอง" ในค่ายสานสัมพันธ์ (โปรแกรม CSR)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1269. วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม "เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ และปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ..."  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1270. วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1271. วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1272. วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานส่งมอบขาเทียมให้กับผู้พิการ จำนวน ๒๒๐ คน ณ สโมสรสปอร์ตคอมเพล็กซ์ บ.ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1273. วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ซื้อ มี ใช้และขนย้ายวัตถุระเบิด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1274. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลในงาน "วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชาครั้งหนึ่ง..พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมา (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๓)"  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1275. วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิออกเสียงในวันที่ ๗ ส.ค.๕๙ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์และแจกแผ่นพับรณรงค์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1276. วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1277. วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เยี่ยมให้กำลังใจการนำเสนอผลงานของชมรม TO BE NUMBER ONE สถานประกอบการขนาดใหญ่ ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประกวด ณ ศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1278. วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1279. วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมค่าย "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง" อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1280. วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบของช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตามโครงการ "รักระยอง ช่วยระยอง คืนความสุขให้คนระยอง"  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1281. วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เปิดงาน "วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชาครั้งหนึ่ง....พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมา (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๓) " ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1282. วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานบูรณาการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและความมั่นคงจังหวัดระยอง(โต๊ะข่าว) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1283. วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานสภากาแฟสัญจร "เรารักระยอง" ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๗  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1284. วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1285. วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฎิบัติงานของคณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยทำขาเทียมพระราชทาน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1286. วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleaning Day หาดสุชาดา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1287. วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานเครือข่ายคลีนิคโรคจากการทำงานจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1288. วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1289. วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรพงศ์ ทองพันธุ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1290. วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. มอบหมายให้ น.อ.สามารถ ปราโมศย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. เป็นผู้แทนจังหวัดระยองประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื้อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (ระดับผู้บริหาร) ครั้งที่๒  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1291. วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1292. วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1293. วันจันทร์ที่ ๑๑ ก.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1294. วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฎิบัติงานของคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่หน่วยทำขาเทียมพระราชทาน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1295. วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต้อนรับพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานทำขาเทียมพระราชทาน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1296. วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต้อนรับ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1297. วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต้อนรับพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนกำเนิดวิทย์-สถาบันวิทยสิริเมธี อ.วังจันทร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1298. วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสุนทร ทรงฤกษ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมแสดงความยินดี ณ ศาลอุทธรณ์ภาค ๒  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1299. วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม Big Day เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญใน วันอาทิตย์ที่ ๗ ส.ค.๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1300. วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมหารือการจัดกิจกรรมเดิน–วิ่ง เพื่อสุขภาพ และ ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1301. วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1302. วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมสรรหาธรรมาภิบาลจังหวัดระยองกรณีดำรงตำแหน่งครบวาระ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1303. วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง สวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1304. วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1305. วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเรื่องแนวทางการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1306. วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1307. วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม AirAsia Fly Fun Run  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1308. วันพุธที่ ๖ ก.ค.๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เฉลิมพระเกียรติฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1309. วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1310. วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดพื้นที่ “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา” ตามมติคณะรัฐมนตรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1311. วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1312. วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรพงศ์ ทองพันธุ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1313. วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1314. วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1315. วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1316. วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อรายงานฯ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1317. วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โครงการตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1318. วัันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1319. วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงาน วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชาฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1320. วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยง "คืนสู่เหย้าชาวนิด้าภาคตะวันออก และรับโล่ห์เชิดชูเกียรติ..."  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1321. วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน Rayong miracle fruit 2016  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1322. วันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เหตุเกิดบริเวณ หมู่บ้านเซนสิริ ต.มะขามคู่ อ. นิคมพัฒนา จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1323. วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1324. วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและรับเสื้อตราสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงอำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1325. วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าวต้อนรับและร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1326. วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการและหารือข้อราชการ รับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1327. วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมงานเลี้ยงฉลอง ๒๔๐ ปี การประกาศเอกราชของประเทศสหรัฐอเมริกา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1328. วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมออกหน่วยคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1329. วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1330. วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมจัดทำแบรนด์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง (Rayong Branding)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1331. วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.รย.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1332. วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1333. วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ขอขอบคุณท่านนายณัฐพงศ์(นายอำเภอเขาชะเมา)และผู้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการปฎิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ที่ได้เป็นกำลังสำคัญร่วมกับกำลังพลทหารจาก มทบ.๑๔ ในการค้นหา ฮ.ลำเลียงของ ทอ.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1334. วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1335. วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1336. วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม ก.อบต.จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1337. วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่ว ๑:๔๐๐๐ (One Map)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1338. วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง /คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1339. วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม ก.ท.จ.ระยอง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1340. วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. มอบหมายให้ น.อ.สามารถ ปราโมศย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. ร่วมประชุมวางแผนการค้นหา ฮ.ทอ. ที่ตกบริเวนอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1341. วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน"ครูกัง"  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1342. วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. มอบหมายให้ น.อ.สามารถ ปราโมศย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าบริเวณพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1343. วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมติดตามผลการเตรียมการจัดงาน “วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง..พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมา (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๓)” ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1344. วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน"เทิดทูนธงไทย หัวใจภักดี สดุดีองค์ราชัน"  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1345. วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1346. วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ และมอบนโยบายแนวทางในการศึกษาจังหวัดให้กับหน่วยงานทางการศึกษา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1347. วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำข้าราชการ ประชาชน ประกอบพิธีทำบุญบวงสรวง วางกระเช้าดอกไม้สด และคล้องพวงมาลัยรูปปั้นอนุสาวรีย์สุนทรภู่ เพื่อน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของสุทรภู่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1348. วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับในงานกิจกรรม " ปั่น Slow Life 12 เมือง ต้องห้ามพลาด Plus  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1349. วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานเดินตามรอยสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1350. วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต้อนรับ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริและคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (สวนบ้านเรา)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1351. วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันว่ายน้ำ Aditya Birla Open Swimming Championship  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1352. วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานสุนทรภู่ กวีโลก สืบสานตำนานไทย จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1353. วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือโครงการก่อสร้างศูนย์ตรวจสภาพรถบรรทุกขนาดใหญ่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1354. วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็น ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษจังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1355. วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ น.อ.สามารถ ปราโมศย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย.(ท) ร่วมพิธีวางหรีดที่ระลึก สงครามเกาหลี ณ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ค่ายนวมินทราชินี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1356. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมทหารกองเกินถูกเข้ากองประจำการร้องขอความเป็นธรรม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1357. วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๔๕ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปพบปะประชาชนที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลบ้านฉาง และตรวจเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (แนวกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็ก) บริเวณหาดพยูน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1358. วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่จังหวัดระยอง โดยนายกรัฐมนตรีได้ประชุมรับทราบการใช้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1359. วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ ๖๕ ล้าน บานสะพรั่ง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1360. วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ก.จ.จ. ระยอง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1361. วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1362. วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานส่งมอบความสำเร็จโครงการสมาคมเพื่อนชุมชนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ เขตพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ รูปแบบ"ธรรมศาสตร์โมเดล"  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1363. วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลวลต์เชิง-จุดเชื่อมระบบโครงข่ายไฟฟ้าฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1364. วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมหารือการดำเนินโครงการส่งเสริมท่องเที่ยววิถีไทย จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1365. วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินการเข้าสู่ความเป็น MICE City ของจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๔  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1366. วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสมลักษณ์ แก้วชิงดวง พัฒนาการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1367. วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการคอนโดมิเนียมร่วมทุนระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1368. วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพดีมาตรการควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ(อ่อน) ออกสู่ตลาด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1369. วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานปั่นจักรยาน Irpc Eco- Bike  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1370. วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติพร้อมทั้งร่วมกิจกรรม ในพิธีเปิด "สถานีรักษ์น้ำ เขายายดา"  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1371. วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา "เปิดเขาเล่าเรื่อง เมืองชะเมา" ครั้งที่ ๘  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1372. วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน "สุนทรภู่ กวีโลก สืบสาน ตำนานไทย " จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1373. วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ศึกษาธิการภาค ๙ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1374. วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีสักการะและเปลี่ยนผ้ารูปปั้นผีเสื้อสมุทร และประชาสัมพันธ์ตราสินค้าการท่องเที่ยวจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1375. วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมวางแผนดำเนินโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1376. วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เปิดการประชุมสัมนาเรื่อง การเชื่อมโยงการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1377. วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุม Video Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำและเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๔ ปี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1378. วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการฯ ในโอกาสเดินทางมาสัมมนาฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1379. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น. จังหวัดระยองเปิดตัวแบรนด์ท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อเป็นภาพจำติดตานักท่องเที่ยว พร้อมกับเปิดตัวมาสค็อต “หมะม้าหมุด”นางยักษ์ในวรรณคดีสุนทรภู่ เปลี่ยนภาพเป็นนางยักษ์ ให้มีแต่ความสดใส ประทับใจนักท่องเที่ยว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1380. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้การต้อนรับคณะทูตานุทูตจาก ๓๐ ประเทศทั่วโลกและร่วมเยี่ยมชมสวนละไม สวนผลไม้ในจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1381. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1382. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัด นำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด เข้าเยี่ยมแสดงความยินดี กับ อธิบดีศาลปกครองระยอง ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1383. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมในการเดินลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดระยอง ของนายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๑๕–๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1384. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรผลไม้พระ ๙๖ รูป (ครบรอบ ๙๖ ปีวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ทิม อิสโก)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1385. วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(mou) การรับซื้อนำ้ยางพาราโดยตรงจากเครือข่ายสหกรณ์ผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดระยองตามแนวทางประชารัฐ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1386. วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวแสดงความยินดีและร่วมวางศิลาฤกษ์ ศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์โรงงานผลิตโพลีออลคุณสมบัติพิเศษ กลุ่มบริษัทดาว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1387. วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำคณะออกตรวจการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า ค่าบริการ และความสะอาด ณ ตลาดแม่แดง, ตลาดสดสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1388. วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) ในโอกาสการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1389. วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1390. วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมพนักงานขับรถโรงเรียนและรถรับส่งเด็กนักเรียน ตามโครงการร่วมในสร้างความปลอดภัยให้รถโรงเรียนในเขตจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1391. วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการเตรียมการรักษาความสงบเรียบร้อยในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1392. วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายทรงวิทย์ นิภาสุวรรณ กงสุลใหญ่ ณ.เมืองชิงต่าว มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำคณะผู้แทนภาครัฐจากสำนักงานต่างประเทศในมณฑลชานตงเข้าพบนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1393. วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์พลังงาน และแผนปฏิบัติการด้านพลังงานจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1394. วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกิดจากโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1395. วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) เตรียมความพร้อมการลงพื้นที่จังหวัดระยองของนายกรัฐมนตรีและคณะ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1396. วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ ฯพณฯ มาร์ค มิคเคลเซ่น เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาทำพิธีมอบหมวกกันน๊อคให้แก่โรงเรียนวัดตากวน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1397. วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นต่อแผนงานการดำเนินการสำหรับประเทศไทย"โครงการต่อยอดดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1398. วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีปฏิญาณตนและมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ชมรมคนรักในหลวงให้แก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1399. วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานเทศการถนนผลไม้อำเภอวังจันทร์ ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1400. วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพัฒนาบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1401. วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดระยองร่วมประชุมหารือสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออกร่วมกับภาครัฐ เอกชนฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1402. วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน สุขภาพดีวิถีระยอง อ่อนหวาน ไม่เค็ม มันพอดี๊พอดี ปี ๒  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1403. วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ซึ่งได้นำคณะสำนักงานการต่างประเทศจากเมืองต่างๆในมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน หารือประเด็นความร่วมมือฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1404. วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต้อนรับนายประวิทย์ เคียงผล ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด To Be Number One พร้อมคณะ และนำเสนอผลงาน โครงการ To Be Number One จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1405. วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1406. วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1407. วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยประชาชนนักท่องเที่ยว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1408. วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกระดับจังหวัดระยองครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำชี้แจงความคืบหน้า(ร่าง)พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1409. วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลตวนอู่ (เทศกาลไหว้บะจ่าง) ณ หอประชุมโรงเรียนกวงฮั้ว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1410. วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๑๕ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1411. วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมหารือกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาขยะและปัญหาอื่นๆ ตามแนวชายฝั่งทะเล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1412. วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการจัดทำแบรนด์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง (Rayong Branding) โดย Brand ของจังหวัดระยอง คือ Surprise Rayong และ Mascot เป็นรูปนางยักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1413. วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ ก.ค.๕๙ ณ สโมสร ไออาร์พีซีฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1414. วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1415. วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานสภากาแฟสัญจร “เรารักระยอง” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1416. วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต้อนรับ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ ในการเดินทางมาศึกษาดูงานฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1417. วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุตลอดทั้งปี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1418. วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ซีทีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1419. วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1420. วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมแถลงข่าวการจัดงานรณรงค์ด้านการใช้ยาที่ถูกต้องและสัปดาห์เภสัชกรรม ปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1421. วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณธทำงานจัดงานกิจกรรม “เทิดทูนธงไท หัวใจภักดี สดุดีองค์ราชันย์” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1422. วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ร่วมกับพลตรีสิงห์ทอง หมีทอง ผบ.มทบ.๑๔ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองและคณะฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1423. วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและมอบนโยบายวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1424. วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยองเป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ครั้งที๔  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1425. วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมมอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1426. วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความคืบหน้าแผนงาน/ โครงการ ตามแผนการตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1427. วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1428. วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางเกิดศิริ เศวตมาลานนท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการเอกชนและรัฐวิสาหกิจฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1429. วันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1430. วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานเบ็นดิกซ์เฟสที่ ๒ ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1431. วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีประชาชนสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำถนนฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1432. วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชาฯ”  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1433. วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมร่วมกับอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1434. วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมการรวมอุปกรณ์เพื่อเตรียมการฝึกซ้อม การฝึกป้องกันสาธารณภัยในสถานการณ์เกิดภัย ภายใต้รหัส Rayong EX 2016 ซึ่ง ผบ.ทร. มีกำหนดเดินทางมาเป็นประธานเยี่ยมชมการฝึก ณ เกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1435. วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1436. วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1437. วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมการรวมอุปกรณ์เพื่อเตรียมการฝึกซ้อม การฝึกป้องกันสาธารณภัยในสถานการณ์เกิดภัยต่างๆ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1438. วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1439. วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1440. วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อโพธิ์และของดีอำเภอปลวกแดง(สับปะรดหวาน)ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1441. วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานฉลองครบรอบ ๑ ปี GSP C&D และการเดินแบบการกุศลสมทบทุนเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1442. วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีปฏิญาณตนและมอบเสื้อตราสัญญาลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1443. วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมการให้บริการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร(สวนผลไม้) สวนยายดา ป้าบุญชื่น  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1444. โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๗๗๐ รูปทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1445. วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับคณะผู้พิพากษาศาลสมทบในศาลแรงงานทั่วประเทศ จำนวน ๔๒๑ คน ณ ตำนานป่ารีสอร์ท  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1446. วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพธีฉลองครบรอบ ๑ ปี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1447. วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับคณะ วปอ.๔๘ ในการเดินทางมาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1448.  ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดระยอง พ.ศ....  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1449. วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการอบรมวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) ตามโครงการสัมมนาฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1450. วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1451. วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ระดับจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1452. วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบนโยบายและเปิดงาน “เปิดกล่องฉลองชัยปีการศึกษาใหม่ ด้วย STEAM”  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1453. วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1454. วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเข้าร่วมแข่งขัน “อีซูซุโรโรแมนไตรกีฬา ๒๐๑๖” ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1455. วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองภายใต้รหัส Rayong EX ๒๐๑๖  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1456. วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับและร่วมประชุมกับ พล.อ.วสันต์ สุริยะมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำกองทัพไทย รองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1457. วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1458. วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1459. วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานบริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล พื้นที่อ่าวระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1460. พิธีบรรพชาสามเณร ๑๐๙ รูป ”ฉลอง ๒๐ ปี วันสถาปนาร่วมบรรพชาบำเพ็ญบุญกตัญญูรู้คุณ ร่วมทุกรุ่น สว.รย.” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระชนมายุ ๘๙ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1461. วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1462. วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1463. วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๙ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1464. วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1465. วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม ก.อบต.จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1466. วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมทุกระดับ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1467. วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) เรื่อง การขับเคลื่อนและการปฏิรูปฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1468. นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และอาจารย์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัคราชทูตประจำประเทศไทยและคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนประจำประเทศไทย ตรวจเยี่ยมชมตลาดผลไม้ตะพงและตำนานป่ารีสอร์ท ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1469. นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และอาจารย์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัคราชทูตประจำประเทศไทยและคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนประจำประเทศไทย ตรวจเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวฯ ณ บริเวณเกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1470. คณะนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และอาจารย์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัคราชทูตประจำประเทศไทยและคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสวนผลไม้ในพื้นที่จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1471. วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ณ วัดเนินพระ และพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1472. วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานวัดนัดพบผู้ประกอบการร้านโชห่วย 2559 ณ ห้างแม็คโครระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1473. วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ณ วัดเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1474. วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง กาชาด ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1475. วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1476. วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบของช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามโครงการ “รักระยอง ช่วยระยอง คืนความสุขให้คนระยอง”  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1477. วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1478. วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1479. วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เปิดโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ณ สมาคมชาวสวนยางกะเฉด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1480. วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนพปฎล เมฆเมฆา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๙ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1481. วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยองและเปิดสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1482. วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1483. วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๙ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธียกฉัตรพระบรมรูปองค์พระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรในการยกฉัตรฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1484. วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1485. วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1486. วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงาน “วันสุนทรภู่ กวีโลก สืบสานตำนานไทย” จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1487. วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1488. วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1489. วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1490. วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมวางแผนกิจกรรม เนื่องในงาน “สุนทรภู่ กวีโลก สืบสานตำนานไทย” จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1491. วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการจัดทำตราสินค้าด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง (Rayong Branding)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1492. วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรังนักบริหารระดับสูงฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1493. วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบป้ายคุณภาพมาตรฐาน (ป้ายหนูณิชย์...พาชิม) พร้อมวัสดุอุปกรณ์ให้ร้านข้าวขาหมูระยอง และร้านครัวคุณนาย ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1494. วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนไทย เพื่อสร้างสำนึกให้เป็นคนดี มีคุณธรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1495. วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานสภากาแฟสัญจร “เรารักระยอง” ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1496. วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่บนเกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1497. วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1498. วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือวิชาการและการตลาดโครงการ ๑ หอการค้า ๑ สหกรณ์การเกษตร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1499. วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยทางเรือ ISPS Code ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ภายใต้รหัสการฝึก INEX 16 (IRPC Naval Exercise 2016)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1500. วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนฯ การจัดงาน “วันสุนทรภู่ กวีโลก สืบสานตำนานไทย”  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1501. วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1502. วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1503. นอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมการให้บริการนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1504. วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองเป็นประธานพิธีปฏิญาณตนและรับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ให้กับสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1505. วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมอาหารและของดีเมืองประแส ภายใต้โครงการถนนสายวัฒนธรรมประแส สร้างสุข”  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1506. วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมแถลงข่าว การจับกุมยาเสพติด (ยาบ้า) จำนวน ๑๐๐,๒๑๗ เม็ด ได้ตัวผู้ต้องหา ๕ คน พร้อมของกลางฯ ณ สภ.มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1507. วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เปิดกิจกรรมการท่องเที่ยว “นิราศราย็อง”  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1508. วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธี ถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1509. วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมแถลงข่าวฤดูเที่ยวสวนผลไม้และของดีภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคตะวันออกฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1510. วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1511. วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1512. วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียนในระดับพื้นที่ฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1513. วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางอัจฉนา มุลิและนางธนาภา กปิดถัยได้รับความเดือดร้อนจากถนนเข้าโครงการหมู่บ้านจัดสรรแสงสุภา วิลล่า ชำรุดเสียหาย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1514. วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความรู้ข้อคิดเห็นการทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดฯ กับ รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา และคณะผู้วิจัย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1515. วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1516. วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1517. วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตอำเภอบ้านฉางแบบบูรณาการ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1518. วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1519. วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1520. วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ ประธานแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัดระยอง ออกตรวจเยี่ยและให้กำลังใจเกษตรกร ณ สวนยายดา (ป้าชื่น)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1521. วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1522. วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ ประธานแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัดระยอง ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชาวสวนผลไม้อำเภอเมืองระยอง และอำเภอบ้านค่าย และเป็นประธานการประชุมจัดตลาดผลไม้ฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1523. วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ประธานแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัดระยอง ออกตรวจเยี่ยมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1524. วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนการสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1525. วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1526. วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1527. วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1528. วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.รย.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1529. วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระยอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1530. วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมชี้แจงการเตรียมการจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ และการสนับสนุนการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1531. วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสำรวจสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1532. วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการร้านอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1533. วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคมประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1534. วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๙ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1535. วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๕๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมหารือข้อราชการในการดำเนินการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติร่วมกับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1536. วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1537. วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เปิดโครงการรถจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1538. วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1539. วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม ก.ท.จ. ระยอง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1540. โครงการรถจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1541. วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาในจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )