ลำดับ  เรื่อง
1. วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมในสถานศึกษา จังหวัดระยอง ณ มหาวิทยาลัยพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
2. วันเสาร์ที่ 20 ม.ค. 61 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการในคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เรื่อง ความต้องการแรงงานรองรับการพัฒนาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
3. วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
4. วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการจัดเก็บและพัฒนาข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการท่องเที่ยว ระยอง 4.0 ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
5. วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดตัว Application เกษตรกินเที่ยว Version 4.0 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ IRPC อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
6. วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดเก็บและพัฒนาข้อมูลผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ระยอง 4.0 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
7. วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการแถลงข่าว การจัดงานเปิดประตูวัฒนธรรมสัญจรมุ่งสู่อาเซียน จังหวัดระยอง สานศิลป์ วิถีถิ่นอาเซียน ASEAN original cultureณ ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
8. วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
9. วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดระยอง และขับเคลื่อนการดำเนินงานการกำกับติดตามผล ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
10. วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ณ ห้องประชุม 310 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
11. วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย” หลักสูตรการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ประจำปี 2561 ณ หอประชุมบุญศิริฯ โรงเรียนระยองวิทยาคม อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
12. วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ประธานการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
13. วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
14. วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" จังหวัดระยอง ณ ตลาดผลไม้วังจันทร์ ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
15. วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กทม.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
16. วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการการจังหวัดระยอง ประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานข้อมูลในการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
17. วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
18. วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด “จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม” จังหวัดระยอง ณ บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้า PASSION SHOPPING DESTINATION อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
19. วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
20. วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อเมืองระยองผาสุก ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
21. วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานมอบป้ายของขวัญปีใหม่ บ้านพอเพียง ประจำปี 2561 จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
22. วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในงานวันครูครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
23. วันอังคารที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดระยองปี 2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
24. วันอังคารที่ 15 ม.ค.2561 เวลา 08.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการ จ.ระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “ถอดรหัสการพัฒนาระยองอย่างยั่งยืน (๔DNA)” ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
25. วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต้อนรับและร่วมรับฟังแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 3 และ 9 (นายคมสัน จำรูญพงษ์) ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
26. วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 1 / 2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
27. วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานเปิดงานโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่อ “เดือนแห่งการมีงานทำน้อมนำศาสตร์พระราชา” ประจำปีงบประมาณ2561 ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
28. วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานบริการการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
29. วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดและสังเกตุการณ์การอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
30. วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
31. วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 14.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ต้อนรับ พล.ต.กฤตภาส สมิทธิอาภรณ์ รอง ผอ.ศปป..3 กอ.รมน.และคณะในการเดินทางมาประสานงานการแก้ไขปัญหาด้านการทำประมงผิดกฎหมาย การแก้ไขปัญหาด้าน IUU ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
32. วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานนำข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดระยองทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบวงสรวงรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ มณฑลพิธีสนามสวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
33. วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นเรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาอาชีพรายสาขาเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
34. วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 มอบเกียรติคุณบัตร ให้โอวาทอ่านสาส์นวันเด็กแห่งชาติ และมอบของขวัญที่ระลึก ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
35. วันพุธที่10 มกราคม 2561 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแก่สถานประกอบการท่องเที่ยวที่ผ่านการรองรับการพัฒนาภาพลักษณ์สินค้าทางการท่องเที่ยว ณ โรงแรมสตาร์ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
36. วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
37. วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง1 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมฯ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
38. วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินโครงการเปิดประตูวัฒธรรมสัญจรมุ่งสู่อาเซียน จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
39. วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังและให้ความคิดเห็นต่อโครงการศึกษาเมืองการบินภาคตะวันออกและจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์การพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก ณ ศาลากลางจัหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
40. วันอังคารที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่1/2561 ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
41. วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 14.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีส่งมอบน้ำปลาให้กับผู้แทนกองทัพเรือตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ณ สมาคมประมงจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
42. วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เยี่ยมชมและรับฟังรายงานความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยอง (แปลงเป็นเขื้อเพลิง RDF) ณ บริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยองจำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
43. วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 15.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
44. วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 10.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
45. วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผอ.รมน.จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม กอ.รมน.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
46. วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพผลไม้ จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
47. วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 14.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมหารือจัดพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและเชิญถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
48. วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังการประชุมตรวจติดตามจุดตรวจทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
49. วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 10.00น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบตำแหน่งประธานและคณะกรรมการสมาคมแต้จิ๋ว สาขาระยอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนกวงฮััว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
50. วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561-2564 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2562) ครั้งที่ 2 ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
51. วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานใน พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ สตาร์ ไอที เซ็นเตอร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
52. วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง รับมอบรถจักรยาน จำนวน 4 คัน จากชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดระยอง เพื่อใช้ในภารกิจของเหล่ากาชาด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
53. วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณร จำนวน 99 รูป ณ สวนศรีเมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
54. วันอาทิตย์ที่ 31 ธ.ค. 2560 เวลา 17.00 - 24.00 น. นายสุรศักดิ์ - นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมออกร้านกาชาด ##คืนที่ 4 งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2560  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
55. วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 22.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ ร้อยดวงใจไทยด้วยแสงธรรม ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีฯ ณ วัดเนินพระ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
56. วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 - 23.00 น. นายสุรศักดิ์ - นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมออกร้านกาชาด ##คืนที่ 3 งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2560  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
57. วันเสาร์ที่ 30 ธค.60 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมจุดบริการทานำ จุดตรวจสี่แยกทับมา และจุดตรวจหลักบ้านค่าย จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
58. วันเสาร์ที่ 30 ธค 2560เวลา 10.00 น นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานตรวจติดตามศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
59. วันศุกร์ที่ 29ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.ได้ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ณ จุดบริการประชาชน ทต.ปากน้ำประแส/อบต.คลองปูน และ ทต.ทุุ่่งควายกิน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
60. วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 นายสุรศักดิ์ - นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมออกร้านกาชาด ##คืนที่ 2 งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
61. วันศุกร์ที่ 29ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ถนนบ้านเก่าริมน้ำ หมู่ที่ 2 อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
62. วันศุกร์ที่ 29 ธค 2560เวลา 10.00 น นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานตรวจติดตามศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
63. วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. มอบหมายให้นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หน.สนจ.รย. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ครั้งที่ 1/2560 ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
64. วันพฤหัสบดีที่ 28 ธ.ค.60 เวลา 17.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดลุ่ม พระอารามหลวง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
65. วันพฤหัสบดีที่ 28 ธ.ค.60 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
66. วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
67. วันพฤหัสบดีที่ 28 ธค 2560เวลา 10.30 น นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดระยอง ที่ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
68. วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ บริเวณปั้ม ปตท.สมาพันธ์พัฒนา (ตรงข้ามห้างบิ๊กซี) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
69. วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
70. วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
71. วันพุธที่ 27 ธค 2560 เวลา 13.30 น นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดระยอง ครั้งที่ 12/2560 ที่ห้องสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
72. วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
73. วันพุธที่ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 09.30 น นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 10/2560 ที่โรงเรียนวัดเกาะกลอย อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
74. วันพุธที่ 27 ธ.ค.60 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ คลองเหมือง ม.4 ต.น้ำคอก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
75. วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
76. วันอังคารที่ 26 ธค 2560 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางบุตร ประจำปี 2560 และมอบนโยบายขับเคลื่อนกองทุน ที่ศาลาเอนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
77. วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมมารยาทไทย ศาสนพิธี และรณรงค์ยิ้ม ไหว้ สวัสดี จังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
78. วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดระยองประจำปี 2560 ณ ห้องสร้อยเพชร 1-2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
79. วันอาทิตย์ที่ 24 ธค 2560เวลา 20.00 น นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานแสดง แสงสีเสียง"ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยามากรุงธนบุรี 250 ปี ของดีบ้านกระเฉด ที่ลานวัฒนธรรมวัดธงหงษ์ อ.เมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
80. วันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. 2560เวลา 16.00 น นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานตลาดประชารัฐ Modern Tradeณ ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
81. วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 18.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานเทศกาล ตกปลา กินปู ดูวิธีประมงพื้นบ้าน ณ บริเวณกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด หาดแหลมเจริญ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
82. วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
83. วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชาชนสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำถนนสาธารณประโยชน์ ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
84. วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมร่วมกับ พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อแก้ไขปัญหา กรณี ประชาชนร้องเรียนการประกอบกิจการของ บ.วิน โพรเสส จก. ณ อำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
85. วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การขับเคลื่อนกิจการสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับของจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนกำเนิดวิทย์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
86. วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
87. วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิด โครงการ"74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA " ประจำปี 2560 ณ ลานแสดงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ (วิกศรีอุดม) ถนนยมจินดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
88. วันที่ 21 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" ณ วัดถนนกะเพร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
89. วันพฤหัสบดีที่ 21 ธ.ค.60 เวลา 14.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.ระยอง ร่วมบันทึกรายการภาคภาษาอังกฤษ รายการ Thailand Today ในหัวข้อ Rayong development under the EEC project ผู้ดำเนินรายการ โดย นางกุสุมา โยธาสมุทร ณ ห้องทำงาน รอง ผวจ. ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
90. วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการ ก.จ.จ.ระยอง ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
91. วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. เป็นผู้แทน ผวจ.รย. มอบแจกันดอกไม้ในวันคล้ายวันเกิดแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในพิธีการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สหรัฐเม็กซิโก ณ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
92. วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 2 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
93. วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำทีม สคบ.ระยอง และหน่วยงานที่่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่ห้างร้านต่างๆของจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
94. วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุน การดำเนินโครงการ พอ.สธ. ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
95. วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
96. วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดประจำปีพ.ศ 2561 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
97. วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) และคณะ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
98. วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม Amazing Thailand Countdown 2018 ณ ลานกิจกรรมบริเวณท่าเทียบเรือบ้านเพ อ.เมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
99. วันอังคารที่ 19 ธ.ค.60 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรบูรณาการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุในโรงเรียน รุ่นที่ 2 โดยมีนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม 127 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านค่าย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
100. วันจันทร์ที่ 18 ธ.ค. 60 เวลา 15.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมติดตามผลการเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
101. วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข ในโอกาสให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
102. วันจันทร์ที่ 18ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการจังหวัดระยองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
103. วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน STAR CASEMOD 2017 สตาร์ ไอที เซ็นเตอร์ ณ สตาร์ ไอที เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
104. วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาคน ณ ห้องประชุมค่ายฝึกหาดยาว กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
105. วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัดระยอง ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
106. วันศุกร์ที่ 15ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ครั้งที่ 9/2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
107. วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
108. วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
109. วันพฤหัสบดีที่ 14 ธ.ค.60 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประธานการเปิดโครงการศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้านและโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านเนินพยอม อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
110. วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลมาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
111. วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.รือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีรังสีในพื้นที่ EECI ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
112. วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ประกอบการเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว" ณ ห้องสร้อยเพชร 1-2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
113. วันพุุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการ"ธนาคารน้ำมันเครื่องมือสอง" และการส่งมอบโครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดระยอง ณ กลุ่มประมงเรือเล็กสวนสน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
114. วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยองครั้งที่ 11 / 2560 ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
115. วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอำเภอ ศปถ.อำเภอ ณ ห้องประชุมโรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
116. วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลรุ่นที่ 120/330 ณ วัดเภตราสุขารมย์ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
117. วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการแรลลี่การกุศล อปพร. จังหวัดระยอง ครั้งที่10 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
118. วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการแรลลี่การกุศล อปพร. จังหวัดระยอง ครั้งที่10 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
119. วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
120. วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน “ภูมิบุรี ศรีระยอง” ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ลานวัฒนธรรม ถนนยมจินดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
121. วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดระยอง และลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ณ สถานประกอบการกิจการฆ่าสัตว์ ตำบลกองดิน อ.แกลง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
122. วันพฤหัสบดีที่ 8 ธ.ค.60 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
123. วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมโครงการงานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 363 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
124. วันพฤหัสบดีที่ 7 ธ.ค.60 เวลา 14.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ประธานเปิดงาน กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ส่งเต่าคืนบ้าน สานงานพ่อหลวง" ณ เกาะมันใน อ.แกลง จ.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
125. วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน “Rayong Home Expo # 1” ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซนทรัล พลาซ่า ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
126. วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2560 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
127. วันพฤหัสบดีที่ 7 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปออกร้านกาชาด ในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรืองานเทศกาลปีใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
128. วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดระยองให้มีมาตรฐาน กิจกรรมเปิดครัวระยองสู่อาเซียน ณ ห้องสร้อยทอง 3 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
129. วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเมืองและการค้าการลงทุน ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
130. วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด ครั้งที่ 17 ณ บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลเพ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
131. วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรม แสดงและการประกวดต่างๆงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
132. วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 9/2560 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
133. วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 05.00น. ายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการสนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกรณีพิเศษ เพื่อตรวจค้นยาเสพติด โทรศัพท์มือถือและสิ่งของต้องห้ามและตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
134. วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงานการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
135. วันอังคารที่ 5 ธ.ค. 60 เวลา 19.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานในพิธี พระบรมราชานุสรณ์ "วันภูมิพลมหาราชา" ประจำปี 2560 “ครั้งหนึ่ง ...พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมา” ที่อ่างเก็บน้ำดอกกราย ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
136. วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 18.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญ ณ วัดน้ำคอก (ดอนขุดทอง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
137. วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
138. วันที่ 5 ธ.ค.60 เวลา 08.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ ณ สะพานเปี่ยมพงศ์ศานต์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
139. วันอังคารที่ 5 ธ.ค. 60 เวลา 07.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณสวนศรีเมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
140. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานและให้เกียรติเสวนาในงานแถลงข่าว"สมาคมเพื่อนชุมชนก้าวสู่ปีที่ 8" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
141. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีทำขวัญข้าวใหม่ ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
142. วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติงานเปิดโชว์รูมรถ BOSCH และเยี่ยมชมในส่วนการผลิต บริษัท โรเบิร์ต บ๊อซ ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
143. วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30น.-20.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานทีมนักกีฬาโครงการ"ก้าวให้ถึง ก้าวอย่างพอเพียง" ณ ห้างสรรพสินค้าแพชชั่นฯระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
144. วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานปิดค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับแกนนำศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุม บ้านศิลาชล หาดแม่รำพึง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
145. วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดกิจกรรมและปั่นจักรยานบ้านลูกสู่บ้านพ่อในงานวันพระบรมราชานุสรณ์"วันภูมิพลมหาราชา" ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
146. วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานการบรรยายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพิธี มอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตนชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดป่าประดู่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
147. วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาสนับสนุนโครงการโรงเรียน กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม Auditoeium อาคารอำนวยการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
148. วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
149. วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวแสดงความยินดีในพิธีพิธีเปิดอาคารมัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
150. วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมตามแผนปฏิบัติการ กฟภ.ปี 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
151. วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับแกนนำศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุม บ้านศิลาชล หาดแม่รำพึง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
152. วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย.60 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
153. วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย.60 เวลา 10.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
154. วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
155. วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
156. วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์โอท็อป เทศบาลตำบลสุทรภู่ อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
157. วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
158. วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
159. วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยองครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
160. วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม ก.ท.จ.ระยอง ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
161. วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับพลเรือตรี Yan Zhengming และคณะทหารเรือ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
162. วันอังคารที่ 28 พ.ย.2560 เวลา 9.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
163. วันอังคารที่ 28 พ.ย.60 เวลา 16.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ วัดเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
164. วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหาหรือในประเด็นความมั่นคงที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
165. วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
166. วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมโครงการตลาดประชารัฐผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video Conference) ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
167. วันอังคารที่ 28 พ.ย.60 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง” ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
168. วันอังคารที่ 28 พ.ย.60 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
169. วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 60 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
170. วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
171. วันจันทร์ที่ 27 พ.ย.60 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ตรั้งที่ 11/2560 ประจำเดือนพ.ย.60 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
172. วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานงานมหกรรมรวมทุนคลังกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดระยอง "ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานแม่" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
173. วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2560 เวลา 19.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ณ สนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ แพลนเทชั่น พัทยา จังหวัดชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
174. วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการกลางองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดระยอง (ก.อบต.) ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
175. วันศุกร์ที่ 24พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ 162” ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
176. วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 3 ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
177. วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย.60 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน พระบรมราชานุสรณ์ “วันภูมิพลมหาราชา” ระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ (อ่างเก็บน้ำดอกกราย) ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
178. วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย.60 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2560ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
179. วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมท้องถิ่นจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
180. วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดศาลใหม่และเบิกเนตรองค์ไท่ส่วยเอี๊ย ณ ศาลเจ้ามาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
181. วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
182. วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาชะอ่างคร่อมคลอง วัดถ้ำวัฒนมงคล - ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 5 บ้านตะขบ อำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
183. วันพุธที่ 22 พ.ย.60 เวลา 09.00 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านน้ำใส  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
184. วันอังคารที่ 21 พ.ย.60 เวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 22พ.ย.60 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
185. วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมการดำเนินการตามแนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
186. วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
187. วันอังคารที่ 21 พ.ย.60 เวลา 09.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย ปลัดจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรบูรณาการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน และประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
188. วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่ 9 (นายวิชิต ชาติไพสิต) ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
189. วันอังคารที่ 21 พ.ย.60 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประธานเปิดโครงการอบรมประชุมชี้แจ้งการจัดทำระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการและมอบใบประกาศเกียรติคุณและใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
190. วันที่ 20 พ.ย.60 เวลา 17.30 น. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หน.สนจ.รย. นำทีม ออกตรวจเฝ้าระวัง การปลอมแปลง และการจำหน่ายเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกินราคา ณ บริเวณศูนย์การค้าสตาร์สาย 4  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
191. วันจันทร์ที่ 20 พ.ย.60 เวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ร่วมรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในโอกาสรตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษชลบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
192. วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคลองลาวน ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
193. วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย ปลัดจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
194. วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 นเรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกำหนดกิจกรรมปั่นจักรยาน และเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ งานพระบรมราชานุสรณ์"วันภูมิพลมหาราชา"ประจำปี 2560 ณ ห้องประ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
195. วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมพิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจความปลอดภัย ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ.2560 ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
196. วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย ปลัดจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ณ หอประชุมเศรษฐกิจพอเพียง ที่ว่าการอำเภอแกลง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
197. วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"E. T. A. สร้างพลังโลจิสติกส์ เพื่อเส้นทางสู่ความสำเร็จ" ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
198. วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา15.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขัน Air Race 1 World Cup Thailand 2017 การแข่งขันเครื่องบินสูตร 1 ครั้งแรกในเอเชีย ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
199. วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และหาช่องทางการตลาดสับปะรด ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
200. วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับหนังสือและร่วมหารือกับกลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรด ตำบลมะขามคู่ ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
201. วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจร ทางบก (อ.จ.ร.จังหวัดระยอง)ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
202. วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
203. วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่4/2560 ณ ห้องภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
204. วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
205. วันพฤหัสดีที่ 16 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ ผู้บังคับหมู่เรือฝึก นักเรียนนายเรือสาธารณรัฐเกาหลี และนักเรียนนายเรือ สถานทูตสาธารณรัฐเกาหลี ณ บริเวณเรือหลวงประแส ตำบลปากน้ำประแส  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
206. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดงานParadise Birds มหกรรมคนรักนกสุดยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพล่าซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
207. วัันที่ 15 พ.ย.60 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน ณ เทศบาลตำบลแกลงกะ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
208. วันพุธที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2 ครั้งที่ 10/2560 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
209. วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 14.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน กิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
210. วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “Rayong Home Expo #1” ณ ห้องสัมมนา ชั้น 9 โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
211. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมพิจารณายื่นอุธรณ์ในเขตเทศบาลหรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
212. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมหารือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ทางสาธารณะในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
213. วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันพระมหาชนก ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
214. วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
215. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำเขื่อนกันคลื่นป้องกันการกัดเซาะตลอดแนวชายฝั่ง ในจังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
216. วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
217. วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
218. วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
219. วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมหารือกับคณะบริษัท ปตท.จำกัด เกี่ยวกับแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ ศาลากลางจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
220. วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ณ หมู่ที่ 4 ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
221. วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ณ หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
222. วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย.60 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการบรรยายธรรมะเพื่อการกุศล ในหัวข้อ “การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
223. วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในงาน “บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์ คืนรอยยิ้มสู่ทะเล เพื่อสุขที่ยั่งยืน” ณ สวนสาธารณะชายหาดแหลมเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
224. วันเสาร์ที่ 11 พ.ย.60 เวลา 10.30 น. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นประธานและกล่าวสุนทรพจน์ พิธีเปิดการแข่งขันเกมส์กีฬาทางวิชาการ ในรายการ “The 4 ECC Triple-Game Eastern and Central Challenge 2017” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
225. วันที่ 10 พ.ย.60 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามอำนวยความสะดวกการเปิดลงทะเบียนของประชาชนผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมค้าขายกับตลาดประชารัฐ ณ ศาลาประชาคม อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
226. วันที่ 10 พ.ย.60 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมมอบทุนการศึกษาสร้างโอกาสการเรียนรู้ โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อลูกหลานคนในชุมชนโดยรอบเขตประกอบการไออาร์พีซีฯ ณ อาคารคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ หรือ ไออาร์พีซี สปอต คอมเพล็กซ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
227. วันที่10 พฤศจิกายน 2560 เวลา10.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
228. วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ณ ห้องประชุมฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
229. วันที่ 9 พ.ย. 2560 เวลา13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย.ง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำหริ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
230. วันที่ 9 พ.ย.2560 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเปิดโรงงานผลิตก๊อกน้ำ บ.โกรเฮ สัญชาติเยอรมัน ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.บ้านา อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
231. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา13.00น.-17.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมสนทนากลุ่ม "เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดระยองสู่ความยั่งยืน" ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนื  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
232. วันที่ 8 พ.ย.60 เวลา 14.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมแถลงข่าว การจัดแข่งขัน PTTGC ระยองมาราธอน 2017 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
233. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเตรียมการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง "เทศการเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ - เกาะเสม็ด ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
234. วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น.รือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
235. วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการจังหวัดระยองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
236. วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดหาสินค้าและหาตลาดเพื่อจำหน่ายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
237. วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ TOT Young Club ปี 2560 และเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ TOT Young Club บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
238. นที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมการพิจารณาการสั่ง นำเข้าเครื่องกระสุนปืน เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุญาตก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
239. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 8/2560 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
240. วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 5.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานโครงการแข่งขันเดิน - วิ่ง "เทศบาลเนินพระ - วีนิไทย ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 8 ณ ชายหาดแสงจันทร์ - สุชาดา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
241. วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแข่งขันฟุตบอล"เอสซีจี เคมิคอลส์ ลีกเยาวชน U15" และ "เอสซีจี เคมิคอลส์ เอฟเอคัฟ U16" ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
242. วันที่ 4 ต.ค.60 เวลา 11.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. ร่วมต้อนรับ รมช.กระทรวงพาณิชย์(นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ณ ร้านค้าชุมชนประชารัฐ ม.7 อ.บ้านค่าย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
243. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานแสง สี เสียง สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ร้อยกว่าปีประแส ณ บริเวณเรือรบหลวงประแส  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
244. วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.19 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 และมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดกระทง ณ บริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
245. วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 6 ณ สนามกอล์ฟระยองกรีนวัลเลย์ คันทรีคลับ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
246. วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ ประจำปี 2560 ณ บริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
247. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการ"ปล่อยพันธุ์พืชสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร"ปีที่ 15 ณ กลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
248. วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดงาน Thailand Smart Money สัญจรระยอง ครั้งที่ 1 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
249. วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
250. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ สังกัด มท พิจารณาเรื่องร้องเรียนน้ำประปา ณ ห้องประชุม อาคารรัฐสภา กทม.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
251. วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน "สัมมนาเผยแพร่ความรู้โครงการ National e-payment" ในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณ ชั้น 2 โรงแรมสตาร์ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
252. วันที่ 31 ต.ค. 60 เวลา 15.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในด้านการป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและภัยสุขภาพจากบุหรี่บริเวณพื้นที่ชายหาด ณ โรงแรมเซ็นทารา กรุงเทพฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
253. วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
254. วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยองครั้งที่ 10 / 2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
255. วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม ก.อบต. จังหวัดระยอง ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
256. วันจันทร์ที่ 30ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
257. วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
258. วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดหารายได้การเตรียมจัดงานเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
259. ที่ศาลาการเปรียญวัดป่าประดู่ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ในพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
260. วันที่ 26 ต.ค.60 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำพสกนิกรชาวจังหวัดระยองทุกหมู่เหล่า ถวายดอกไม้จันทน์ ณ มณฑลพิธีพระเมรุมาศจำลอง สนามสวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
261. วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบไฟหลวงพระราชทานให้แก่นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ (อำเภอเมืองระยองร่วมกับจังหวัด) ณ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
262. วันที่22 ตุลาคม 2560 เวลา 15.30น.-18.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และจิตกาธานของอำเภอบ้านฉาง/นิคมพัฒนา/ปลวกแดง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
263. วันที่ 22 ตุลาคม 60 เวลา 13.09น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานดล่าวขอบคุณนักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานจตุทิศ 8 อำเภอ พร้อมทั้งตีธงนำปั่นจักรยานจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยองสู่มณฑลพิธีสวนศรีเมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
264. วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 13.09 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีถวายผ้าจุลกฐิน ในงานมหาบุญจุลกฐิน ถิ่นเมืองระยอง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ณ วัดบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
265. วันที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา10.00น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบทุนการศึกษา จำนวน 73 ทุน ในงานบุญจุลกฐิน ณ วัดบ้านค่าย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
266. วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
267. วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 17.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีสมโภชองค์กฐิน ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
268. วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดนิทรรศการภาพพระราชประวัติ/ภาพพระราชกรณียกิจในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในจังหวัดระยอง ณ สนามสวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
269. วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประชุมเตรียมการเกี่ยวกับโรงทานในงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยมีหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม ทวีแสงการเกษตร นายกสมาคมประมงจังหวัด ปลัดเทศบาลนครระยอง เข้าร่วมประชุม ณ เทศบาลนครระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
270. วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการออกประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
271. วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา15.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เป็นประธานในพิธี ปล่อยแถวกำลังพลรักษาความสงบเรียบร้อยในห้วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
272. วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.09น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานปล่อยขบวนแห่ต้นฝ้ายและองค์กฐินจากศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซีไปยังวัดบ้านค่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
273. วันที่ 20 ธันวาคม 60 นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/60 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
274. วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
275. วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโรงทานเทศกาลรักษาศีล กินเจ ทำวัตร สวดมนต์ ฟังบรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม อิ่มบุญอิ่มใจ มหาบุญปี 60 ณ วัดป่าประดู่(พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
276. นพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 15.30 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีรับมอบดอกดาวเรือง และรับมอบน้ำดื่มจำนวน 100,000 ขวด จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
277. วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560เวลา 14.00 น.เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณสถานที่จัดถวายดอกไม้จันทน์พระเมรุมาศจำลองสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
278. วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.45น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
279. วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการป่าไม้ในเมืองจังหวัดระยอง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” ณ ลานพระเจดีย์กลางน้ำ อ.เมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
280. วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
281. วันที่ 18 ต.ค. 60 เวลา 13.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย. กล่าวต้อนรับ นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสมอบจักรยานตามโครงการ " 50 ปี ส.อ.ท.มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก..สู่โรงเรียนขาดแคลน ณ ลานหน้า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
282. วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
283. วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
284. นจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพลงช้างเผือก อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
285. นจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. รือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานมหาบุญจุลกฐิน ถิ่นเมืองระยอง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
286. วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 1 ปี ณ วัดเนินพระ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
287. วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ”ชาวระยอง รวมใจ ถวายอาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ณ โรงพยาบาลระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
288. วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต สวรรคตครบ 1 ปี ณ สนามสวนศรีเมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
289. วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนของจังหวัดและประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
290. วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณร จำนวน 90 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
291. วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามวาระจังหวัดระยอง (ถนนสีขาว) ณ บริเวณชั้น 1 มุขหน้า ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
292. วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานรับมอบดอกไม้จันทน์จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
293. วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 9/2560 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
294. วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการ AUA สาขาระยอง ณ ชั้น 2 สตาร์ ไอที เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
295. วัันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง ณ สวนศรีเมือง อ.เมือง จ. ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
296. วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
297. วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดระยอง ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
298. วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูประศุตศาสนกิจ ณ เมรุวัดปลวกเกตุ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
299. วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมที่ทำการนิคมสหกรณ์ชะแวะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
300. วันที่ 4 ต.ค 60 เวลา 13.30 น นายธีรวัฒน์ สุขสุด รองผู้ว่าราชจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมฝ่ายจัดนิทรรศการภาพพระราชประวัติ/ภาพพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
301. วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมที่ทำการนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
302. วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานและเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group) ณ โรงแรมสตาร์ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
303. วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ออกตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่คลองทับมา บริเวณสะพานข้ามคลองทับมา วัดเขาโบสถ์ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
304. วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 07,30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการสนทนายามเช้า (Morning Meeting) เรื่อง การบริหารจัดการน้ำ ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
305. วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 15.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ณ ห้องประชุมสิงห์บุรารักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
306. วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 นนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดร ณ ห้องภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
307. วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานถวายผ้ากฐิน วัดหนองน้ำขุ่น  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
308. วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
309. วันที่30 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงาน STAR E SPORT 2017 เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการตลาดเทคโนโลยีด้านไอที โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันเกมส์ออนไลน์ ณ สตาร์ ไอที เซนเตอร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
310. วันที่ 30กันยายน 2560 เวลา 14.30น. นายธีรวัฒน์ สุขสุด รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดงานดำนาปลูกข้าว แปลงสาธิตวัดศรีมโนภาสสถิตย์ "โครงการพระราชดำหริเกษตรพอเพียง"โดยชาวบ้านร่วมกันดำนาปลูกข้าว ณ โรงเรียนวัดศรีมโนภาสสถิตย์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
311. วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
312. วันที่29 กันยายน 2560 เวลา 09.30 นนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
313. วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 18.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิด โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
314. วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ในอกาสตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
315. วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
316. วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 14.45 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. ประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับส่วนราชการ จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
317. วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดระยองครั้งที่ 2/2560  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
318. วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
319. วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
320. วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการที่ดินจังหวัดระยอง(คทช.)เพื่อจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
321. วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 18.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์เพื่อสุขภาพจังหวัดระยองประจำปี 2560 ณ โรงยิมส์ 2,500 ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
322. วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 17.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำคณะออกตรวจติดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ตลาดสดบ้านดอน ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
323. วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.45 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ.จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
324. วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (wELFARE CARD) ให้กับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสำนักงานคลังจังหวัดระยอง ณ สำนักงานคลังจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
325. วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการศัลยกรรม ตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด และความพิการจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ น้ำ ร้อนลวก ณ โรงพยาบาลระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
326. วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดระยองประจำปี 2560 ณ ลานอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน สวนศรีเมืองอำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
327. วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
328. วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 15.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเตรียมควสมพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ด้านฝ่ายจัดและตกแต่งสถานที่ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน ณ สำนักงานเทศบาลนครระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
329. วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธาน ในพิธีเปิดการสัมมนา หัวข้อ"ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจธุรกิจร้านอาหาร 4.0 " ณ ห้องประชุม ตำนานป่ารีสอร์ท ตำบลเพ อำเภอระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
330. วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง เพื่อรายงานการปฏิบัติงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อยของหน่วยงานต่างในรอบเดือนกันยายน ณ ห้องภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
331. วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
332. วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
333. วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการ ก.จ.จ. ระยอง ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
334. วันที่25กันยายน 2560 เวลา 14.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุขประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดระยอง เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
335. วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคตะวันออก eec ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
336. วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
337. วันที่25 กันยายน 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จ.ระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
338. วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
339. วันที่25กันยายน 2560 เวลา 10.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวฑูตความดี ณ โรงเรียนอนุบาลระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
340. วันที่25กันยายน 2560 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมโรงแรมสตาร์ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
341. วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 ณ โรงแรมสตา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
342. วันที่24กันยายน2560 เวลา 06.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานและกล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในพิธีเปิดงาน"Rayong Together Run:Mini Maraton I: เดินวิ่งเพื่อการกุศล และการท่องเที่ยว ณ สวนศรีเม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
343. วันที่22กันยายน2560 เวลา 11.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
344. วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญ ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560 ณ ศาลากลางจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
345. วันที่22กันยายน 2560 เวลา 09.45น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการประชุมสัมนา พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ร.ร.แคนทารีเบย์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
346. วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง ครั้งที่6 ณ ห้อประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
347. วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมให้การต้อนรับท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
348. วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานประชุมระดับภูมิภาคเรื่อง "การพัฒนาเมืองอัฉริยะและรัฐบาลดิจิทัล"(Asia-pacific Regional forum on Smart cities and e-Goverment forum) ณ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
349. วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) และคณะ ในโอกาสเปิดศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
350. วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงาน Digital Thailand Big Bang 2017 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
351. วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0) ณ สวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
352. วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 17.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำคณะออกตรวจติดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการ ณ ตลาดสดวัดลุ่ม เทศบาลนครระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
353. วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
354. วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน(ฝ่ายฆราวาส)ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวานตามโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 ณ วัดน้ำใส ต.น้ำเป็น  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
355. วันที่19กันยายน2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง เพื่อติดตามการดำเนินการตามแนวทางเพิ่มมาตราการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
356. วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.30น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง ชั้น 2  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
357. วันที่ 19 กันยายน2560 เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมในการพิจารณาตัดสินทหารกองเกินถูกเข้ากองประจำการร้องขอความเป็นธรรม จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
358. วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม ก.อบต. จังหวัดระยอง ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
359. วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสเปิดบริษัทเอฟไอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ณ บริษัทเอฟไอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
360. วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง อัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดระยองไปยังกระทรวงมหาดไทย ณ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
361. วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ.2560 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
362. วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมผู้ซื้อ ผู้ขายเพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟแวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)ณ โรงแรมแคนทารี่เบย์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
363. วันที่18 กันยายน 2560 เวลา 16.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ โดยมีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจืด ณ บริเวณคลอง 3 ต.ชากโดน อ.แกลง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
364. วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ชั้น 2  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
365. วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น,นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ณ ห้องประชุม VIP ครัวสะตอ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
366. วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เพื่อประกอบพิธีอธิษฐานจิต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ร่วมในพิธี ณ วัดเนินพระ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
367. วันที่18กันยายน2560 เวลา 13.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ สมัยประชุมวิสามัญ เพื่อพิจารณาขอโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเพ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
368. วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี การปล่อยควันดำของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ณ ณ ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
369. วันที่18กันยายน 2560 เวลา 09.45น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ ห้องประชุมสมาธิวัฒน์ ชั้น 4 โรงพบาบาลเฉลิมพระเกียรติ ฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
370. วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
371. วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับและเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
372. วันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 05.45น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัล การแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล"Run for kids" วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง จ.ระ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
373. วันที่ 16 ก.ย.60 เวลา 15.30 - 19.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นกรรมการเพื่อดำเนินการสนทนากลุ่มแบบจำลอง สมการโครงสร้างของงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
374. วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
375. วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 8.30น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลประจำปี 2560 ณ หาดน้ำริน-หาดพยูน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
376. วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 8.20 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกล่าวเปิดงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลประจำปี 2560 ณ หาดแม่รำพึง (ลานหินขาว - ก้นอ่าว) ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
377. วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 8.20 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกล่าวเปิดงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลประจำปี 2560 ณ หาดแม่รำพึง (ลานหินขาว - ก้นอ่าว) ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
378. วันที่15 กันยายน 2560 เวลา 15.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระครูพิศิษฎ์กิจจานุการ(สุข สิริคุตฺโต) ณ วัดป่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
379. วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
380. วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาจีน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกวงฮั้ว อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
381. วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับฟังการชี้แจงโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานอู่ตะเภา ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
382. วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
383. วันที่14 กันยายน 2560เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานรณรงค์สร้างกระแสและประกวดกิจกรรม To Be number One จังหวัดระยอง โดยมีนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมตากสิน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
384. วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมศรีสุนทร 1 โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
385. วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
386. วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา16.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประคณะกรรมการตรวจการจ้างอาคารบำบัด 5 ชั้นโรงพยาบาลระยอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้าง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
387. วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 17.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำคณะออกตรวจติดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ตลาดนัดลานปูน เทศบาลเมืองมาตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
388. วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) พร้อมคณะผู้บริหารนักลงทุนญี่ปุ่น ในการศึกษาดูงานเขต EEC ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
389. วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับหนังสือร้องเรียนการ แก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทหอยทะเลในคลองลาวน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
390. วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ โครงการชาวระยอง รวมใจ ดูแลผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล ณ สนง.สาธารณสุข  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
391. วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย.ประธานการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงและซักซ้อมการปฏิบัติงาน ของคณะอนุกรรมการ ประจำศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดระยองและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
392. วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน(ฝ่ายฆราวาส) ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวานตามโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ. ศ. 2560ณ วัดไพรสณฑ์ อ.ปลวกแดง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
393. วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
394. วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
395. วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
396. วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ณ อาคารศูนย์สามวัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยายดา ตำบลตะพง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
397. วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเขิงเกษตรจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมศรีสุนทร 2 โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
398. วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยองครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
399. วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ณ อาคารศูนย์ 3 วัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านยายดา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
400. วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าระยอง 2 ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมอัมพรพนา ร้านครัวริมคลอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
401. วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
402. วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
403. วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
404. วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมทำบุญมงคล 60 รับ 61 มุทิตาความดีผู้เกษียณอายุราชการ และฉลองโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี 2560 ณ วัดป่าประดู่(พระอารามหลวง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
405. วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเทศบาลตำบลบ้านฉาง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
406. วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธาน เปิดงาน Rayong motor show 2017 @ central plaza rayong ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
407. วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง(โรงเรียนวัดเกาะกลอย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
408. วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. ประธานการประชุม ตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีศูนย์บริการ บริษัท tot จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านฉาง จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
409. วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในการประชุม เชิงปฎิบัติการและทบทวนแผนพัฒนา จังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 -2564 (ทบทวนปี 2562) ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
410. วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 นนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานร่วมในพิธีเปิดงานสัมมนา โครงการการจัดการขยะและของเสียแบบผสมผสาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
411. วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดระยอง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2559 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
412. วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 14.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมหาแนวทางแก้ไขและลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดระเบียบการเพาะเลี้ยงหอยนางลมคลองลาวน ตำบลชากพง อำเภอแกลง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
413. วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 11.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
414. วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
415. วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาในเขตเมืองระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
416. วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 15.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมหาหรือการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุข้าราชการระดับสูงของจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
417. วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำคณะออกตรวจติดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ตลาดหนองโพรง ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
418. วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมกล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรในกิจกรรมเวทีเสวนา "NBT World Forum" ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
419. วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจังหวัดระยอง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
420. วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 11.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
421. วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.45น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
422. วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ"การขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดระยอง" ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
423. วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ติดตามความคืบหน้าการจัดทำโครงการแผนแม่บทขนส่งด้านการจราจร ณ ห้องประชุมคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
424. วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเสวนาโครงการสัมมนาขับเคลื่อนแผนกำลังคนจังหวัดระยอง ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
425. วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น.นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย.เป็นประธานในพิธีเปิดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์"ดอกดารารัตน์" ณ ห้องแสงเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
426. วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการเปิดการประชุมทิศทางสถานการณ์การท่องเที่ยวประจำปี 2561 ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
427. วันอังคารที่ 5 กันยายน ๒๕๖๐ เวลา 09,30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
428. วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
429. วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างเยาวชน (ต้นกล้า) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดระยอง ณ โรงเรียนวัดบ้านดอน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
430. วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดงานเฉลิมพระเกียรติประจำปีและคณะทำงานฝ่ายจัดหางบประมาณ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
431. วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 07.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วัดบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
432. วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและรังวัดพื้นที่เกาะเสม็ด ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
433. วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา (การปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดระยอง) ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
434. วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 18.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานอารยธรรมวิถีไทย ชัยนาท เจ้าพระยาป่าศักดิ์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
435. วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
436. วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อปรับภูมิทัศน์ และมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
437. วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม คณะทำงานการจัดที่ดิน ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง(คทช.จังหวัด)ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
438. วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมสรุปผลโครงการยกระดับคุณภาพผลไม้จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
439. วันที่ 3 กันยายน 2560 เวลา07.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันปั่นจักรยาน "Rayong Together Bicycle" ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
440. วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญสิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ดาว-อพวช." คาราวานวิทยาศาสตร์ปี 4 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
441. วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับคณะภาครัฐเมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
442. วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา11.00น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ UPCYCLING THE OCEANS, THAILAND ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
443. วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายองค์กรประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด(กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน) ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
444. วันที่ 1 ก.ย.60 เวลา 06.29 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประกอบพิธีขอสถานที่ และบวงสรวง วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ สนามสวนศรีเมืองระยอง อ.เมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
445. วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
446. วันที่ 31 ส.ค. 2560 เวลา09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โครงการเปิดบ้านมอบทุนการศึกษา"เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ณ โรงงานพีพี เอชเอ็มซี โปลีเมอร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
447. วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ประจำปี 2560 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
448. วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อการก่อสร้างขนส่งระบบมวลชนเมืองระยอง ณ ห้องประชุมโรงแรมระยองซิตี้ อ.เมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
449. วันที่30 สิงหาคม 2560 เวลา09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมหาหรือเรื่องการจัดสร้างอุทยานเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
450. วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
451. วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับส่วนราชการจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
452. วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
453. วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้างอุทยานเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
454. วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
455. วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
456. วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ณ ห้องบ้านเพแกรนด์ โรงแรมระยองรีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
457. วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็น ประธานพิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
458. วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ"ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) ณ โรงแรมปาล์มมาลี บีช รีสอร์ท  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
459. วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
460. วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 8/2560 ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
461. วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 18.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2560 กิจกรรมการจัดงานสืบสานตำนานเมืองเก่า (ถนนยมจินดา) ครั้งที่2 ณ ลานวัฒนธรรมเมืองเก่ายมจินดา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
462. วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
463. วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
464. วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมประชุมรับฟังแนวทางดำเนินงานจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
465. วันที่ 25 ส.ค.2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.ร่วมรับฟังการปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายละเอียดและความคิดเห็นต่อโครงการงานศึกษาทบทวนและวิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
466. วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา13.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานถวายผ้ากฐินและการจัดเตรียมสถานที่ ณ วัดหนองน้ำขุ่น อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
467. วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
468. วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
469. วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้เงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/ 2560 ณ ห้องสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
470. วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 08.45 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและเผยแพร่ผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำตัวชี้วัด ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว Green GDP ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
471. วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
472. วันที่ 22 ส.ค.60 เวลา 18.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการ จ.ระยอง เป็นประธานประกอบพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ณ วัดป่าประด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
473. วันที่ 23 สิงหาคม 2560เวลา 15:00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ประจำเดือน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
474. วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบพื้นที่เกาะเสม็ด ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
475. วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
476. วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย ณ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อ.บ้านฉาง จ. ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
477. วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเรื่อง "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
478. วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด“โครงการระยอง ซื้อระยอง เพื่อคนระยอง” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
479. วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
480. วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมการรายงานสรุปผลการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง "เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด"ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 ณ ห้อง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
481. วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ณ โรงแรมระยองซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
482. วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อเพื่อพิจารณาผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
483. วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
484. วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวานตามโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 ณ วัดพลา ตำบลพลา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
485. วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมก.อบต.ระยอง ครั้ง8/2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
486. วันที่ 18 เวลา 13.30น.สิงหาคม 2560 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการอบรม โครงการ"ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดระยอง" ณ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กองพลทการปืนใหญ่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
487. วันที่ 18 สิงหาคม 25 60 เวลา 10.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
488. วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินกิจกรรมต่างๆของเทศบาล ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
489. วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ Video Conferenceข้อราชการสำคัญ ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
490. วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
491. วันที่17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00น นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
492. วันที่ 17 ส.ค. 2560 เวลา 9.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ณ เมืองทองธานี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
493. วันที่16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมจังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
494. วันที่16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง :งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมฟาภูมิพลอดุลยเดช:เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำเอกสารจดหมายเหตุ ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
495. วันที่16 สิงหาคม 2560เวลา10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดระเบียบขนส่งทางเรือ และพื้นที่โดยรอบบริเวณท่าเรือครั้งที่11 ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
496. วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
497. วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา08.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
498. วันที่ 16 ส.ค. 2560 เวลา 9.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศระดับพื้นที่ ณ อิมแพคเมืองทองธานี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
499. วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ณ ห้องภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
500. วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
501. วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
502. วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมแจ้งเปลี่ยนแปลงห้วงระยะเวลาการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
503. วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.เป็นประธานเปิดกิจกรรม Rayong Cycling Fest ช่วงวันแม่ในคอนเซปต์ "แม่-ลูก ชวนกันปั่นเพื่อสุขภาพส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว" ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
504. วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 19.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
505. วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
506. วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 86 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวรสนามสวนศรีเมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
507. วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
508. ศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560เวลา 10.00น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดธนาคารเลือดแห่งใหม่ของโรงพยาบาลระยอง ณ งานธนาคารเลือด ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
509. วันที่ 11 สิงหาคม 25 60 เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีมอบบ้านโครงการ"POSCO EMPLOYEE" ณ ม.1 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
510. วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดเครือข่ายธนาคารขยะรีไซเคิลวิถีพอเพียง ณ โรงเรียนวัดมาบชลูด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
511. วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ประจำปี 2560 สนามที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
512. วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา14.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมสหกรณ์ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาการดำเนินงานของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
513. วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
514. วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย.เป็น ผู้แทนกล่าวต้อนรับ คณะมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดระยะ 20 ปี (พ. ศ. 2560 - 2579) ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
515. วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด ต .ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
516. วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ม.5 ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
517. วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีจังหวัดระยองครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
518. วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา10.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภาขับเคลื่อนเพื่อจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับของจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมโรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
519. วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
520. วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
521. วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกครั้งที่ 4 / 2560 ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
522. วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา13.30น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดระยอง ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
523. วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา11.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างอาคารบำบัดและส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพ อาคาร คสล.5 ชั้น ณ ห้องประชุม ร.พ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
524. วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง2 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
525. วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
526. วันอังคารที่ 8 ส.ค. 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม จังหวัดระยอง ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม อ.เมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
527. วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณเรือรบหล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
528. วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
529. วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสุนทร2 โรงแรมสตาร์ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
530. วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.ร่วมพิธีวางพวงมาลาในงานวันรพี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณศาลเยาวชนและครอบครัวฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
531. วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานใน "โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ บริเวณป่าชายเลนประแส-พังราด ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
532. วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก วัยใสใส่ใจทำดี ชีวิตปลอดภัย ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ทุ่งควายกิน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
533. วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.05 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.ระยอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และร่วมเปิดงานตลาดนัดนวัตกรรม (InnoMart) สัญจร จังหวัดระยอง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สนช. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
534. วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.ระยอง เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ นางขนิษฐา บุญราช นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
535. วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา07.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีตักบาตร โครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดพลงช้างเผือก อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
536. วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกล่าวเปิดงานโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
537. วันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดงานWedding Fair 2017 ณ โรงแรม คามิโอ แกรนด์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
538. วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดตัวโครงการ มาตรการองค์กรในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชุมชนเนินพยอม ณ ศาลาชุมชนเนินพยอม เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
539. วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนในการต้อนรับ นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะณ เทศบาลตำบลพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
540. วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับรองอธิบดีกรมขนส่งทางบกในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร "กร" ระยอง ของสำนักงานขนส่งระยอง ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
541. วันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานการดำเนินโครงการ"อบรมเจ้าพนักงานปกครองและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 ณ โรงแรมระยองซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
542. วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 18.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลชนะเลิศโครงการ"MPR Music contest ปี 60 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
543. วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการจัดงานตามรอยพ่อ สืบสานศิลป์ ถิ่นบ้านค่าย ประจำปี 2560 ณ บริเวณถนนเทศบาล 2 (ถนนอาทิตย์ประดิษย์ฐาน) อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
544. วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้อง 219 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
545. วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการระยองซื้อระยองเพื่อคนระยอง ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
546. วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาบตาพุต ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
547. วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยองครั้งที่ 6/2550 ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
548. วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560เวลา 09.30 น นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง ประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง .  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
549. วันที่ 02 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมแถลงผลงานการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
550. วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร) ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
551. วันที่ 2สิงหาคม2560 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมโครงการ"ไม่ตกยุค สร้างสุข 4.0" ณ โรงแรมโกลเด้นระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
552. วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการ "กระทรวงการคลังก้าวไกล...ไปสู่ยุคดิจิทัล" ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
553. วันที่ 2สิงหาคม 2560 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างชีวิต พัฒนาความคิดแบบบุคลาธิษฐานต้านยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษามีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิต  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
554. วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง (กอ.รมน.จังหวัด ร.ย.)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
555. วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ผวจ.ระยอง ให้การต้อนรับหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจสำนักงานข่าวซินหัว และนักธุรกิจประเทศจีน จำนวน 10 ท่าน เพื่อปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลุงทุนในจังหวัดระยองและนำไปเผยแพร่ในประเทศจีน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
556. วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.15 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และนครพนม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
557. วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2560 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
558. วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการและประใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ. ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
559. วันที่ 1 สิงหาคม 25 60 เวลา 09.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดงาน"โครงการวัฒนธรรมสัญจรสู่โรงเรียน เพื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด"ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
560. วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
561. วันที่ 31 ก.ค.60 เวลา 10.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ (วันพระ) ครั้งที่ 2 ปี 2560 ณ วัดพนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
562. วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กิจกรรมงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์โลก (World Ranger Day) ประจำปี 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
563. วันที่30 กรกฎาคม 2560เวลา 13.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในงาน "ครบรอบ 34 ปี อาสาดาวเงิน" ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ พลาซ่า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
564. วันที่30 กรกฎาคม 2560เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดงานโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ ลานอเนกประสงค์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
565. วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 5.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดและมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศในงานวิ่งรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ สนามบ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
566. วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยองปี 2560 กิจกรรมการจัดงานสืบสานตำนานเมืองระยอง "เที่ยวเพลินเดินงานวัด"  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
567. วันที่28กรกฎาคม 2560เวลา 15.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ณ สวนศรีเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
568. วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (เก็บขยะชายหาด) ณ หาดแหลมเจริญ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
569. วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
570. วันที่28 กรกฎาคม 2560เวลา 10.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการเปิดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดแหลมแม่พิมพ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หาดแหลมอม่พิมพ์ อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
571. วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณชายหาดทะเล อำเภอบ้านฉาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ชายหาดพยูน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
572. วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา06.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดระยองทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสามเณรจากวัดต่างๆ ในจังหวัดระยอง ณ สนามสวนศรีเมืองระยอง อ.เมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
573. วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ณ พระอุโบสถ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
574. วันที่27 กรกฎาคม 2560เวลา 15.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเพื่อเสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบฯประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
575. วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
576. วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
577. วันที่27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดและตกแต่งสถานที่งานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
578. วันที่27กรกฎาคม 2560เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน"พระครูสุภัททาจารคุณ(หลวงพ่อสิน) ณ โรงเรียนปทุมวาส อ.บ้านค่าย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
579. วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
580. วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการ"รักษ์ทะเล รักษ์สุขภาพ รวมใจผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด( thai kid spacer ) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเพ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
581. วันที่ 26กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับเจ้าคณะภาค13(พระพรหมกวี) ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดพลงช้างเผือก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
582. วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานจัดที่ดินตามคำสั่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง คทช.ระยอง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
583. วันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาแบบต่อเนื่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณแม่น้ำระยอง อ.เมือง จ. ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
584. วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
585. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับส่วนราชการจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
586. วันที่ 26 กรกฎาคม 25 60 เวลา 09.30น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
587. วันที่ 25 ก.ค.60 เวลา 18.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
588. วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
589. วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานกันกลองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีจังหวัดระยองครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
590. วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา13.00น นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมาธิการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
591. วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงาน เพื่อตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและรังวัดพื้นที่เกาะเสม็ด ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
592. วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
593. วันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ อำเภอเมืองและอำเภอบ้านฉาง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
594. วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติบรรยายสรุป ในหัวข้อ "จังหวัดระยอง กับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก" ให้กับ นปส.รุ่นที่ 21 ณ โรงแรมรอยัล พลา คลิฟ บีช อ.บ้านฉาง จ.ร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
595. วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมคณะ เข้ารับเสื้อยืดโปโลสีดำพระราชทานฯ ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
596. วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.29 น.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณเขาจอมแห หมู่ที่ 7 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
597. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิด"โครงการ พม.ร่วมใจอาสา พัฒนาวัดโขดหิน"กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ วัดโขดหิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
598. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมรับทราบผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรง งานอาคาร คสล. 3 ชั้น อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
599. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมครั้งที่ 4/2560 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
600. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานจัดกิจกรรมถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฏาคม 2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ อุโบสถวัดเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
601. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
602. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
603. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
604. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับหนังสือร้องเรียนจากชุมชนมาบตาพุด กรณีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดส่งกลิ่นเหม็น และส่งผลระคายเคืองกับผิวหนัง วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ค. 2560 ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
605. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ดาว-อีเอฟพัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จเพื่อเมืองระยองผาสุก วันที่19 กรกฎาคม 2560 เวลา10.30 น ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
606. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมชี้แจงให้นายจ้างและสถานประกอบการได้รับทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา วันที่ 19 ก.ค.60  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
607. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30น.ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
608. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมการประชุมคณะกรรมการ บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
609. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในจังหวัดระยอง วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.15 น.ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
610. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
611. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจดหมายเหตุเรื่อง งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30น ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
612. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ที่จัดระหว่าง 24-31ก.ค.60 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
613. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
614. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดูแลสุขภาพฟันเด็ก ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
615. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเบิกเนตร องค์เทพเจ้ากวนอู วันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น.ณ ศาลเจ้าหลวงเตี่ย อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
616. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง บัญชาการเหตุการณ์มีผู้ประสบเหตุจมน้ำ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ ชายหาดPmy เทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
617. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดการประชุมประชาพิจารณ์ร่าง "ระยองโมเดล"เพื่อหารูปแบบการสนับสนุนราษฎรท้องถิ่นดูแลรักษาป่า ณ โรงแรมระยองซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
618. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและคณะกรรมการฝ่ายจัดชุดการแสดงวัฒนธรรมไทยพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
619. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
620. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังและเสนอแนะการนำเสนอผลงานการวางแผนและการพัฒนาจังหวัดด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของแต่ละจังหวัด EEC(ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
621. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE วันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น.ณ Hall 9 ศูนย์การค้า Impact Forum เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
622. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำเสนอผลงานการประกวด To Be Number One วันที่14 กรกฎาคม 2560 เวลา14.30น ณ ศูนย์การค้าอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
623. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์สองทวีปใน "ศึกยอดมวยสะท้านโลก-วันหมอเส้ง" วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ เวทีมวยชั่วคราวตลาดผลไม้ตะพง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
624. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อ่างเก็บน้ำดอกกรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
625. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. กล่าวต้อนรับ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดระยอง ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
626. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)กับแผนพัฒนาจังหวัด วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
627. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)กับแผนพัฒนาจังหวัด วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
628. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการภายในศูนย์ราชการจังหวัดระยอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ราชการ สำนักงานภายในศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
629. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมหารือในการจัดสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายในพื้นที่จังหวัดระยอง ของราชนาวี บริเวณอ่างเก็บน้ำบางไผ่ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
630. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัดระยอง วันที่13 กรกฎาคม 2560 เวลา13.30น ณ ห้องศรีสมุทรโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
631. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเมืองใหม่ฉะเชิงเทรา พัทยา ระยองครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม 1201 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระราม 9  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
632. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ ชาวระยองรวมใจ ดูแลผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.30 น.ณ โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
633. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
634. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. บรรยายพิเศษเรื่องการบริหารราชการส่วนภูมิภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาสังคมของจังหวัดระยองให้แก่นักพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 11  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
635. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 น.ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
636. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ สังกัดกองพันสารวัตรทหารเรือที่ 2 ซึ่งเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ณ กอร.พัน ร.7  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
637. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30น.ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
638. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายงาน โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา11.30 น. ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
639. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้น เพื่อใช้สำหรับปูในพื้นให้แก่โรงพยาบาลวังจันทร์ จ.ระยอง วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.45น.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
640. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
641. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง บรรยายสรุปหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด" และ "โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก" ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
642. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ การพัฒนาด้านนวัตกรรมในประเทศไทย thailand innovation district วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานคร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
643. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนและฟังธรรมเทศนาจากพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจังหวัดระยอง ณ อุโบสถวัดเนินพระ อำเภอเมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
644. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานค่ายสานสัมพันธ์คริสเตียนแห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อว่า "ลุกขึ้นส่องสว่าง (Arise and Shine) วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น.ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
645. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจังหวัดระยอง วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น.ณ วัดเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
646. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในการแถลงข่าวและรับมอบธงประจำการแข่งขัน ในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 "หม่าม๊าหมุดเกมส์" เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
647. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนถวายเทียนพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.ณ พระอุโบสถ วัดไพรสณฑ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
648. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาวิชาการหัวข้อ EEC กับอนาคตใหม่ของระยอง วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเกาะแก้ว โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
649. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดระยอง วันที่ 7 กรกฎาคม 2560เวลา 09.30น.ณ ห้องประชุม อบจ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
650. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30น.ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
651. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย-มาบข่า เพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย-มาบข่า จังหวัดระยอง วันที่ 6 ก.ค.60 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
652. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
653. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา เมียนมาร์ และ สปป.ลาว จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
654. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบาย การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
655. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดระยอง วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
656. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการแถลงข่าวงาน football coaching clinic with michael bridges วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
657. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานฯและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
658. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศลจังหวัดระยอง วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30น. ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
659. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดประชุมเตรียมความพร้อมสถานประกอบการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30น.ณ โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
660. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
661. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดอบรม "ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและกองทุนสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00น.ณ โรงแรมระยองซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
662. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ อุโบสถวัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
663. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร. จังหวัดระยอง) วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
664. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการ โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำหริ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมประชาสัมพันธ์จังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
665. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการจำหน่ายข้าวในสต๊อกของรัฐเข้า อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ บริษัท นิรันดร์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
666. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดตั้งสหกรณ์ โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตาม พระราชดำหริ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
667. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย พญ.ดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ออกตรวจการจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก วันที่ 3 ก.ค. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
668. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะทำงานกำหนดตราสัญลักษ์และมาตรฐานสินค้าศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำหริ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
669. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศของหน่วยงานราชการจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
670. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับจังหวัดและอำเภอ (Video Conference) วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00น.ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
671. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานปล่อยแถวนักกีฬาจักรยานทางเลียบริมทะเลภาคตะวันออกโดยมีนักปั่นเข้าร่วมการแข่งขัน อย่างคับคั่ง วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00น. ณ สวนพฤกศาสตร์ระยอง อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
672. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเทพวราภรณ์ (ประจวบ นนฺทปญฺโญ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง (ธ) วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ วัดตรีรัตนาราม ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
673. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธี"ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือจังหวัดระยอง"เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
674. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย.ประธานในพิธีเปิดงานการจัดงานแข่งขันจักรยานทางเรียบริมทะเลตะวันออกภายใต้กิจกรรมทางการตลาด celebrity marketing วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
675. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดงาน "STAR TECH FAIR"ก้าวทะลุเทคโนโลยี ณ ชั้น 1 สตาร์ไอที อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
676. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2560 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสร้อยเพขร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
677. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเวทีระดมความคิดเห็นการพิจารณาให้ความเห็นประกอบโครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ (ส่วนขยายครั้งที่3)ของบริษัทพีทีที โกลบอล เคมีคอลส์ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา09.00น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
678. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
679. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"การศึกษารังสรรค์ศิลป์ วัฒนธรรมถิ่นเมืองระยอง วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา18.00น.ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
680. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้โอวาทเนื่องในโอกาส องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา วันที่ 29 มิ.ย.2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
681. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดชลบุรี ระยอง วันที่ 28มิถุนายน 2560 เวลา13.00น.-15.30น.ณ ห้องประชุมรัฐสภา 2  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
682. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
683. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในระดับภาคภายใต้โครงการทุนการศึกษา 4 จังหวัด ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด วันที่ 28มิถุนายน 2560 เวลา10.00น. ณ ห้องประชุมศึกษาธิการภาค จ.ชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
684. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมซักซ้อมเตรียมการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ 25561 ชั้นกรรมาธิการ วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
685. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
686. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างชีวิต พัฒนาความคิดแบบบุคลาธิษฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
687. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดระยองทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีอัญเชิญถวายสังฆทานพระราชทานถวายแด่พระครูโสภิตปัญญากร เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.60 ณ วัดป่าประดู่ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
688. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ คุณสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ในพิธีเปิดงานส่งเสริมการขาย trade meet วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 20.00 น.ณ ห้องเกาะแก้ว โรงแรมคลาสสิค คามิโอ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
689. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในการแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันจักรยานทางเรียบริมทะเลตะวันออกภายใต้กิจกรรม ทางการตลาด celebrity marketing วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา17.00น ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
690. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมเมืองระยองศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
691. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดระยอง วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา09.30น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
692. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับเครื่องสังฆทานพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ อาคารกองกิจการในพระองค์ 904 (อาคาร 2) พระที่นั่งอัมพรสถาน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
693. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัดระยอง วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา15.00น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
694. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.60 ณ อาคารศูนย์กลางการเกษตร อบต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
695. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระยองครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
696. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีบวงสรวงและวางกระเช้าดอกไม้สักการะท่านสุนทรภู่ งาน วันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 48 ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณอนุเสาวรีย์สุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
697. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปิด "ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดระยอง" รุ่นที่ 5/2560 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
698. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการซ้อมแผนและบูรณาการข่ายวิทยุสื่อสารในสถานการฌ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.ณ โรงแรมแคนตารี เบย์ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
699. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิดงาน สุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยองครั้งที่ 48 ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
700. นายธีรวัฒน์ สุดสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะฯ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพอากาศ สถานีรายงานบ้านเพ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
701. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
702. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดระยอง วันที่ 22มิถุนายน2560 เวลา09.00น. ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
703. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ก.จ.จ.ระยอง) ครั้งที่ 6/2560 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
704. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเพื่อเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
705. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
706. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น.ณ ห้องประชุมสรรพากรพื้นที่ระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
707. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
708. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนสายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3 (สี่แยก P.M.Y.) - ถนนเรียบทะเลระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ณ โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
709. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมตืดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดระยอง วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
710. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการชุมชน วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง .  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
711. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "กฎหมายเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 1  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
712. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมบูรณาการจัดการขยะในจังหวัด EEC ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น.ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
713. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "ลมหายใจนี้เพื่อเธอ" เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 19.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
714. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและรังวัดพื้นที่บนเกาะเสม็ด วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
715. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมในพิธีเปิดโครงการ"รับฟังความคิดเห็นเพื่อการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน" วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา09.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
716. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมผู้ประกอบการหอพัก โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2560"วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 นณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ อำเภอ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
717. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็กเยาวชน สตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
718. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมการตรวจผลการปฏิบัติงานตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชรประจำปี พ. ศ. 2560 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
719. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขยายผลอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมร้านอาหารตำนานป่า ตำเพ อำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
720. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียน วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา4.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองสะพาน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
721. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี น้ำท่วมเกาะเสม็ด วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
722. นายธีรวัฒน์ สุดสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมตรวจสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 19 มิถุนายน 25 60 เวลา10.00น.ณ โรงเรียนกวงฮั้ว อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
723. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดระยอง วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
724. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขยายผลอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท อำเภอเมืองระยอง วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา09.00น. ณ ห้องประชุมร้านอาหารตำนานป่า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
725. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 ครั้งที่ 7/2560 (ครั้งที่ 36) ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
726. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) พร้อมทั้ง กล่าวรายงานโครงการบูรณาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนปากน้ำประแส (มหกรรมอาหารพื้นบ้านและของดีประแส) ณ อนุสรณ์เรือรบประแส อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
727. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) และร่วมพิธีผูกผ้าและเปิดป้ายต้นไม้ทรงคุณค่า วันที่ 17 มิ.ย.2560 เวลา 15.30 น.ณ วัดตะเคียนงาม อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
728. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอาคารเรียนและห้องน้ำให้แก่โรงเรียนวัดตาขัน วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนวัดตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
729. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "โครงการแว่นแก้ว" (ครั้งที่ 421) วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุวัดแลง ตำบลบ้านแลง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
730. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกล่าวเปิดงานโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวจังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนสู่ทิศทางสู่ทิศทางการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ เคียงทะเลรีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
731. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. ประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว Consumer Fair / Trade Show ในประเทศ ในงานมหกรรมพาลูกเที่ยวดะ ตอน "พาลูกตะลุยเที่ยว เก็บเกี่ยวประสบการณ์" ณ สยามพารากอน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
732. นายธีรวัฒ์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และแนวทางการสงเคราะห์ ภายหลังปล่อยในกลุ่มผู้ต้องขังหญิง ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
733. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการ "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดระยอง รุ่นที่ 5 " วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
734. นายธีรวัฒ์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. เป็นประธานในการอบรมสัมมนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้ภาคตะวันออกแก่ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มวิสากิจชุมชนในภาคตะวันออก เมื่อวันที่16 มิถุนายน 2560 เวลา09.30น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
735. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการท่องเที่ยวแสวงบุญมิติศาสนา ชุมชนคุณธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น. ณ อบต. ตะพง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
736. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น. ณ โรงยิม 2,500 ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
737. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.ระยอง ร่วมแถลงข่าวเตรียมงานวันคล้ายวันเกิดสุนทรภู่กวีเอกของโลก ครั้งที่ 48 ประจำปี 2560 ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
738. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมการสัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 15 -16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เดอะ รอยัลริเวอร์ เขตบางพลัดกรุงเทพฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
739. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมรับฟังการมอบนโยบาย สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
740. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม กรณี คัดค้านการสร้างโรงงานของ บริษัท มารุเอสคอร์ปอเรชั่น วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
741. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรร่วมเสวนา เรื่อง ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฟส 2 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)รุ่น 59 และคณะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
742. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก "Dengue day เที่ยวระยองปลอดภัย ห่างไกลไข้เลือดออก" เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ กลุ่ม ปตท.วัดมาบตาพุด อ.เมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
743. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมระดมความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
744. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก "เที่ยวระยองปลอดภัย ห่างไกลไข้เลือดออก" วันที่15 มิถุนายน 2560 เวลา09.00น. ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดมาบตาพุด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
745. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ อุทยานสวนป่าไม้ 77 จังหวัด วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
746. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมแก้ไขปัญหาตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและรังวัดพื้นที่บนเกาะเสม็ด ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
747. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์คิมพิวเตอร์ โรงแรมสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
748. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดระยอง วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา09.30น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
749. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมือวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น.ณ บริเวณสวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
750. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการคืนประโยชน์ต่อสังคม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
751. นายธีรวัฒน์ สุดสุข ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย(นายวิชิต ชาตไพสิฐ) ในโอกาสตรวจติดตามผลการดำเนินของจังหวัดระยอง วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา09.30น. ณ ห้องภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
752. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
753. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองระยอง จังหวัดระยอง ณ ห้องระยองซิตี้ 1-3 โรงแรมระยองซิตี้ จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
754. นายสุรศักดิ์. เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในตำบลกระเฉด วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช วัดธงหงส์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
755. นายสุรศักดิ์. เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ผลไม้ดีวังจันทร์ มหัศจรรย์ระยองฮิ" ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
756. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานตักบาตรผลไม้และร่วมเปิดงานถนนผลไม้ สไตล์ตะพงประจำปี 2560 วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา07.00น.ณ อาคารศูนย์กลางเกษตร อบต.ตะพง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
757. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ วัดเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
758. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน การรณรงค์" สุขภาพดีวิถีระยอง อ่อนหวาน ไม่เค็ม มันพอดี๊ พอดี ปี3" วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา18.00น.ณ โรงเรียนบ้านมาบตาพุต  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
759. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ นายสุจิตรา จงชาญสิทโธ รองผู้ว่าการท่องเที่ยวด้านการตลาดในประเทศ และเป็นประธานร่วมเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองต้องห้ามพลาดพลัส@ระยอง ณ เวทีห้องระยอง Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
760. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบพื้นที่เกาะเสม็ด วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น.ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
761. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา09.00น.ณ ห้องประชุม อบจ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
762. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการและบูรณาการการกำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
763. นายสุรศักด์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันทะเลโลก วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์แหลมเจริญ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
764. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
765. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมหารือกับเกษตรจังหวัดระยองเรื่อง โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
766. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
767. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
768. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง(คทช.จังหวัด) วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา13.30น. ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
769. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม"แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ภาคตะวันออก"โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(หม่อมหลวงปนัดดา ดิฐกุล)เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
770. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธาน การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
771. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อ.จ.ร.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
772. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านสาธารณสุขและคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา09.00น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
773. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเมืองใหม่ ฉะเชิงเทรา-พัทยา-ระยอง ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 2101 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
774. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี โครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 นณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
775. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดระยอง วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
776. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมด้วย นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
777. นายสุรศักดิ์เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการช่วยลดค่าครองชีพแก่ประชาชนและมอบเข็มขัดให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์โลก รุ่นมินิมั่มเวต WBC วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
778. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมาครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 19.00น. ณ ตลาดกอบโชค ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
779. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหานครผลไม้ภาคตะวันออกประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
780. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์(นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)ในการตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ วันที่ 2 มิ.ย.60 ณ ร้านค้าชุมชนประชารัฐตำบลคลองปูน อ.แกลง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
781. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้ และของดีจังหวัดระยอง วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ ตลาดผลไม้สตาร์ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
782. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับแนะนำคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30น.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
783. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงไม้กฤษณาเพื่อนำไปทำดอกไม้จันทร์ใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา07.00น ณ พื้นที่ตำบลบ้านแลง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
784. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านสังคมและคุณภาพชีวิต(ด้านการศึกษา)กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต วันที่ 31พฤษภาคม 2560 เวลา13.30น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
785. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
786. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
787. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมการประชุมภาคส่วนด้านการท่องเที่ยวกับสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อวางแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
788. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา14.30น. ณ ห้องศรีสมุทรโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
789. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และนำร่องการให้การบริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสืบค้นฯลฯ (NGIS Portal) วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
790. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการ Digital ชุมชน ด้าน e commerce จังหวัดระยอง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
791. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานประชารัฐ สุขใจ SHOP เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา13.30น. ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
792. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับหนังสือร้องเรียน ขอให้ กฟฝ. งดใช้มาตรการบังคับทางปกครอง กรณี ประกาศเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พาดผ่านพื้นที่ดิน 3 ตำบล (ตำบลตะพง ตำบลบ้านแลง ตำบลนาตาขวัญ)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
793. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.)" โดยมีเยาวชนร่วมอบรม 100 คน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น.ณ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กองพลนาวิกโย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
794. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุม "จาก ESB สู่ EEC Roundtable เชื่อมโลก ให้ไทยแล่น" วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
795. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายดาวเงิน 6 แฉก แกผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
796. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนพัฒนา smes ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดระยองครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
797. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานการกุศล "บ้านฉางใจเกิน 100 " ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 06.30 น.ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
798. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร(นายสมชาย ชาญณรงค์กุล) ในงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2560 วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
799. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณตลาดผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
800. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
801. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปิด โครงการ" ศูนย์ขวัญแผนดินจังหวัดระยอง" รุ่นที่ 4 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00น. ณ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน อ.บ้านฉาง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
802. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
803. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (กรศ.) ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
804. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สํานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Industrial and commercial Bank of China Thai (ICBC) และสมาคมธนาคารไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
805. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง วันที่ 25พฤษภาคม 2560 เวลา13.30น.ณ สนง.เทศบาลมาบตาพุต  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
806. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมภักดีสงครามชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
807. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย "สวนรมณีย์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม รักษาศีล โดยมีผู้บริหารและพนักงานบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี ร่วมงาน วันที่ 25พ.ค. 60 เวลา 08.00 น.ณ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
808. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย พญ.ดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ อำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทอำเภอเมืองระยอง ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2560 วันที่ 25 พ.ค.60  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
809. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมบันทึกเทปประชาสัมพันธ์การดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ให้กับพี่น้องประขาชนในพื้นที่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560ณ บริเวณชายหาดแหลมเจริญ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
810. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดระยอง วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
811. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ส.กับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ วันที่ 24พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิพแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
812. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว บ้านหนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจีจำกัด ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
813. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมลคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ วัดเนินพระ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
814. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง เป็น ประธานเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดระยอง วันที่ 23 พ.ค 2560 เวลา 15.00 น ณ วัดเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
815. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์กรเครือข่ายระดับจังหวัดระยอง วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
816. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรบรรยายสรุปในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยองปัญหาและข้อขัดข้อง" แก่คณะผู้ศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุ่น 51 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมระ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
817. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการแถลข่าว "เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองประจำปี 2560" วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนลุงทองใบ ตำบลตะพง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
818. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเทศการผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30น. ณ ห้องศรีสมุทรโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
819. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 พ.ค. 2560 เวลา8.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
820. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ปั่น ชิว ชิว ชิม ชม สวนผลไม้ระยอง" วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560เวลา 7.00 น.ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
821. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง บรรยายพิเศษให้กับคณะผู้ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสูงด้านการเมือง วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น.ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ.เมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
822. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานOTOP Midyear 2017 วันศุกร์ที่ 19พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
823. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสมุทรโภคไชย วันที่ 19 พฤษภาคม 2560เวลา13.30 น.ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
824. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนหารือผลกระทบจากการยกเลิกเทศกาลดนตรีเสม็ดอินเลิฟ วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านปากคลองตากวน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
825. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ในงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านปากคลองตาก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
826. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ"จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดระยอง" วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.ณ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
827. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหัศจรรย์งานผลไม้และของดีเมืองแกลงปีที่ 37 ประจำปี 2560 ณ ศูนย์การศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
828. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล(นายก อบต.)ใน ก.อบต.จังหวัดระยอง แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
829. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย(นายวิชิต ชาตไพสิฐ) ในการประชุมตรวจติดตามผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวันที่ 18 พ.ค.2560 เวลา10.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสมุทรโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
830. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมหารือการจัดระเบียบพื้นที่เกาะเสม็ด วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
831. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงานนัดพบแรงงานจังหวัดระยอง วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น ณ บริเวณสนามกีฬา นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
832. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดระยอง วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
833. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิด และเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการท่าเทียบเรือที่ 4 บริษัท PTT Global Chemical จำกัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน้ำมัน ณ ห้องสร้อยเพชร 1-2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
834. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำดอกไม้จันทร์ เมื่อวันที่17 พฤษภาคม 2560 เวลา15.30นณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
835. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับบริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ในโอการเข้าพบหาและขอความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
836. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดระยอง วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น.ณ ห้องประชุมศรีสมุทรโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
837. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการศูนย์ขวัญพลังแผ่นดินจังหวัดระยอง รุ่นที่4" เมื่อ วันที่17 พฤษภาคม 2560 เวลา13.00น ณ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน อ.บ้านฉาง.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
838. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมศรีสมุทรโภคไชย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
839. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 นณ ห้องประชุมศรีสมุทโภค  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
840. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมการฝึกร่วมกองทัพไทยประจำปี 2560 ณ ห้องสนง.พัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการฝึกร่วมกองทัพไทยประจำปี 2560 วันที่16พ.ค.60 ณ ห้องสนง.พัฒนาชุมชน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
841. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย.เป็นประธานส่งมอบตู้รับเอกสารประกันสังคมบริการ 24 ชั่วโมงและโปรแกรมการทำงานให้กับ สนง.ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราดและปราจีนบุรี เมื่อวันที่16 พฤษภาคม 2560 เวลา10.00น. ณ สนง.ประกันสังคมจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
842. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด เพื่อพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ของจังหวัดระยอง วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
843. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองวันเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยองครั้งที่1/ 2560 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
844. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา10.30 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
845. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมการดำเนินการตามนโยบายบริหารจัดการข้าว ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
846. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์ วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.15 น.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
847. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็น ประธานในพิธีปล่อยขบวนพาเหรด การจัดประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคกลางประจำปี 2560วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณถนนสุขุมวิทด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
848. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในงานแถลงข่าวฟุตบอลลีกเยาวชน จังหวัดระยอง อายุไม่เกิน 15 ปี บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 13.30 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
849. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "Esan Borders Trade Fair 2017"วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 น.ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
850. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน วันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง เมื่อวันที่11 พฤษภาคม 2560 เวลา13.30น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
851. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และคณะผู้บริหารจาก Liuzhou Railway Vocational Technical College วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
852. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหารือการใช้กำลังแรงงานของภาคธุรกิจและการขับเคลื่อน โครงการ EEC วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
853. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์พระนารายณ์ขึ้นประดิษฐานบนแท่นที่จัดสร้างใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.09 น.ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
854. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อสนับสนุนโครงการกำจัดผักตบชวาแบบต่อเนื่องกับ อปท วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
855. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผวจ.รย. ร่วมพิธีเปิดและแถลงข่าวงานเทศกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้และของดีภาคตะวันออกประจำปี 2560 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
856. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง เพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนการดำเนินงานโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่11 พฤษภาคม 2560 เวลา09.00น.ณ ห้องประชุม อบจ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
857. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีเททองหล่อพระประธาน วันที่10 พฤษภาคม 2560 เวลา17.30น. ณ วัดป่าประดู่พระอารามหลวง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
858. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.เป็นประธาน จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2560 และเวียนเทียนรอบอุโบสถ เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.30 นณ วัดเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
859. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.15 น.ณ วัดเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
860. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานส่งเสริม การขาย Road Show ท้าเที่ยวข้ามภาค ตะวันตก อีสาน ตะวันออก เมื่อวันที่ 9 พฤษาคม 2560 ณ โรงแรมสตาร์คอนแวนชั่น อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
861. นายสุรศักดิ์. เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นประดิษฐาน หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
862. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระรยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
863. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน กรณีโครงการก่อสร้างระบบโรงไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
864. นายสุรศักดิ์. เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 สนง.เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
865. นายสุรศักดิ์. เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับมอบเก้าอี้สุขาสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 500 ชุด วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
866. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของร้านค้าสหกรณ์ศูนย์ราชการ ณ ห้องประชุมสนง.สหกรณ์จังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
867. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษาทั้งในราชการและเอกชน วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
868. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบ VCS ไปยังศาลากลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พ.ค.2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
869. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน"บ้าน ธอส.เอ็กซ์โป ระยอง (GH Bank Home For All Expo @ Rayong) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา11.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
870. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
871. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานงาน วันนัดพบผู้ประกอบการร้านโชห่วยไทยก้าวไกล สู่อนาคต ยุค 4.0 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม วันที่ 5 พฤษภาคม 60 เวลา 10.00น. ณ ห้างแมคโครระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
872. นายสุรศักดิ์เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานมาตรการควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ(อ่อน)ออกสู่ตลาดจังหวัดระยอง วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น.ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
873. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานจุดเทียนอายุวัฒนมงคลเททองหล่อพระหลวงปู่ทวด ณ วัดศรีวโนภาส  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
874. นายสุรศักดิ์เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้บันทึกเทปรายการ "ศูนย์ดำรงธรรมคลายทุกข์"ออกอากาศในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ช่วงเวลา 11.30 -12.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟเอ็ม 91.75 MH  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
875. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ กรศ. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาเไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
876. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกระดับจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
877. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหารือการเชื่อมโยงและขยายช่องทางการตลาดผลไม้ เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
878. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมกลุ่มย่อยระดับภาคเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
879. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการจัดงานเทศกาลดนตรี "เสม็ดอินเลิฟ"ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 2 พ.ค.60 ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
880. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมถ่ายทอดสดรายการ "แจ๋ว" เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน "เทศกาลอาหารอร่อยระยอง...ฮิ ครั้งที่ 5" เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
881. นายสุรศักดิ์เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง เมือวันที่ 1 พฤษภาคม 2560  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
882. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เดินทางไปมอบตระกร้าสิ่งของพระราชทานฯ และเยี่ยมบ้านเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมทั้งให้การปรึกษากับครอบครัวของ อส.ทพ.ธนะพงษ์ ทวีประยูร ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 1 พ.ค.60  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
883. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในระดับชั้น ปวช.และระดับชั้น ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระยอง ณ วัดมาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
884. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานแถลงข่าวการจัดงาน "เทศกาลอาหารอร่อยระยอง...ฮิ ครั้งที่ 5" ณ ห้องสร้อยเพชร 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
885. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราขการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ของ กอ.รมน. จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
886. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญกลางเกาะเสม็ด ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
887. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 9 วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล ริมเพ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
888. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
889. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดงานโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ บริเวณหาดสุชาดาหมู่ 4 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
890. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้กับประชาชน ที่ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 19 เม.ย.60 ณ อนุสรณ์เรือรบประแสร์ ม.1 ต.ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
891. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One วันที่19 เมษายน 2560 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
892. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.รย. ร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีวางท่อระบายน้ำรุกล้ำคลองสาธารณะ (คลองกะเฉด) เมื่อวันวันที่ 19 เม.ย. 60 เวลา 13.00 น. ณ อบต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
893. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
894. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
895. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจความปลอดภัยทางถนน เมื่อวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณจุดตรวจสี่แยกเขาน้อย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
896.  จังหวัดระยองขอเชิญร่วมงานวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
897. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
898. วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานงานวันที่ระลึก “มหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
899. วันพฤหัสบดีที่ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
900. วันพฤหัสบดีที่ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๑๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ภูเก็ต-อู่ตะเภา สายการบินแอร์เอเชีย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
901. วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง เพื่อกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
902. วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญกลางบ้าน ตอน"ก้าวตามรอยพระบาท มหาราชของแผ่นดิน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์ประแสสินธุ์ถิ่นเมืองแกลง"ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่๑๔  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
903. วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดแผนเร่งด่วนเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลไม้ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
904. วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
905. วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองซิงต่าว และรองอธิบดีจากสำนักงานต่างประเทศมณฑลซานตง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
906. วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมหารือการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
907. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดเทศกาลอาหารญี่ปุ่น ณ โรงแรมคามิโอคลาสสิค  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
908. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
909. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้ออกเยี่ยม นางสาวสายชล จันทัน อายุ ๒๖ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๙/๗ ม.๖ ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง พิการทางการเคลื่อนไหว ถูกทิ้งให้นอนอยู่ในบ้านเพียงลำพัง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
910. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
911. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
912. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
913. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เป็นประธานการสัมมนา "พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
914. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๔๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานงานครบรอบ ๑๐/๒๐ ปี โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
915. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
916. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง ร่วมประชุมและให้การต้อนรับนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
917. วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยองเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
918. วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาขิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมเด็กหญิงรินทร์ธิสา ทรัพย์ทองเจริญ อายุ ๑๑ ปี พิการทางการเคลื่อนไหว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
919. วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
920. วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการจังหวัดระยองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
921. วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน SINGHA CHAMPIONSHIP 2017  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
922. วันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการการจัดทำแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
923. วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง (ก.จ.จ.ระยอง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
924. วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและการเชื่อมโยงการขนส่ง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
925. วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
926. วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เดินทางไปเป็นประธานในการจัดงานวันผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
927. วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดที่ดิน ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
928. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ ๖๒ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
929. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
930. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ"พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
931. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ ๑ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
932. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
933. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือประจำจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
934. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
935. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนOSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
936. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้บริษัท บีแอลซีพีเพาเวอร์ จำกัด เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
937. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการเจรจาการค้าข้าวปลอดภัยจังหวัดนครสวรรค์และเป็นสักขีพยานในการลงนาม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
938. วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบหมายให้นางฐิตินันท์ เจริญอาจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือและการแถลงข่าวโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
939. วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
940. วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
941. วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมบรรเทาความเดือดร้อน สร้างความเข้าใจ ประเด็นเอกสารสิทธิ์ ในการถือครองที่ดินทำกิน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
942. วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ ๑ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
943. วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการแถลงข่าวงาน "ประติมากรรมทรายและอาหารถิ่น@แหลมแม่พิมพ์".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
944. วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คฟรฟ.)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
945. วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
946. วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
947. วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง องค์การโทรศัพท์บ้านฉางขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
948. วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ คุณพัชรมน หงษ์พาณิช รองอธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี และ ผอ.มูลนิธิพินกับเพลิน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
949. วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีประกวดบรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ภาค ๑๓ ณ วัดป่าประดู่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
950. วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ประธาน คพรฟ. เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
951. วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
952. วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้ท่านเกษตรจังหวัดระยองเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
953. วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการร่วมหารือ และแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดระยอง กำหนดในภาคส่วนของกลุ่มที่ ๔  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
954. วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในและบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
955. วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๙ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐" .  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
956. วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
957. วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
958. วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการจัดงานเทศกาลดนตรีเสม็ดอินเลิฟ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
959. วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลไม้ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
960. วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการร่วมหารือ และแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดระยอง กำหนดในภาคส่วนของกลุ่มที่ ๓  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
961. วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ" กำจัดผักตบชวาตามนโยบายของรัฐบาล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
962. วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานและกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
963. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติงานครบรอบ ๒๐ ปี บริษัท GUARDIAN GLASS THAILAND  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
964. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับ โรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
965. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดระยอง รุ่นที่ ๓  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
966. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดระยองประชุมการจัดงาน มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ ๖๒ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดระยอง ปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
967. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณกรรมการเทศบาลจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
968. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดที่ดินตามคำสั่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
969. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
970. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม/พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
971. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
972. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๒  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
973. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ" กำจัดผักตบชวาตามนโยบายของรัฐบาล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
974. วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฯ) ร่วมให้สัมภาษณ์รายการเที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
975. วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการร่วมหารือ และแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
976. วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ เนื่องในโอกาส ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อรับทราบสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
977. วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
978. วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๖  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
979. วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานให้โอวาทในการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดระยองสัญจร ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
980. วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีสวนสนามผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
981. วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงแรมสตาร์พลาซ่า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
982. วันอังคารนี้ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๑๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงห้องทรงงานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ปรับปรุงอาคาร สนง.อัยการจว.ฯ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
983. วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมฝ่ายฆราวาส โครงการส่งเสริมขุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
984. วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
985. วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดแสดงเดินแบบผ้าไทยการกุศลในงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ ๖๒ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
986. วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิด "โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานตามกฎหมายด้านการเมืองงานบุคคลภายใต้นโยบายการกระจายอำนาจของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
987. วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานกิจกรรมสภากาแฟสัญจร "เรารักระยอง" ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ เรือนจำกลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
988. วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
989. วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๒๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ก่อสร้างสนามเทนนิส เพื่อถวายพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
990. วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมศึกษาดูงานโรงงานพลาสมา ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
991. วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้คำปรึกษาและแนะนำการจัดโครงการ "ถูกต้อง มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมเข้าสู่ E  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
992. วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
993. วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(กรศ.) ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
994. วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดระยอง(แห่งใหม่)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
995. วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางฐิตินันท์ เจริญอาจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม โครงการรวมพลังสตรีระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
996. วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
997. วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นสักขีพยานในการแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดระยอง กลุ่มที่ ๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
998. วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานเดิน-วิ่ง มาบตาพุด เอสซีจี เคมิคอลส์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๘  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
999. วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1000. วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรือรัง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1001. วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาประชากรแฝงในจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1002. วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและรังวัดพื้นที่เกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1003. วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดระยอง (โต๊ะข่าว)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1004. วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังประชุม VDO Conference ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ภัยแล้ง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1005. วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1006. วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โครงการ ฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1007. วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท หงษา แอสเซท จำกัด สาขา ๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1008. วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคารฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1009. วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๑๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเยี่ยมชมบริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1010. วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "ศูนย์ความร่วมมือฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรมเหมราช".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1011. วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของเหล่ากาชาดจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1012. วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ซื้อ มี ใช้และขนย้ายวัตถุระเบิด ครั้งที่ ๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1013. วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนในการต้อนรับ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1014. วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1015. วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมหารือการปรับปรุงสนามเทนนิส ภายใน พัน ร.๗ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1016. วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานสัมนา "วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand Digital Government Vision 2017-20  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1017. วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๔๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมนำเสนอผลงานและร่วมพิธีประกาศผลการดำเนินงานTO BE NUMBER ONE  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1018. วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1019. วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมหารือการปรับปรุงสนามเทนนิส ภายใน พัน ร.๗ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1020. วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนให้การต้อนรับคณะสำนักงานการต่างประเทศ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1021. วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีโครงข่ายไฟฟ้า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1022. วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการแถลงข่าวจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1023. วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักและสามัคคีปลูกสร้างความปรองดอง จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1024. วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๓๐ น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันชกมวย "ศึกมวยไทย สื่อสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพชีวิต" ณ สนามกีฬาจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1025. วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เปิดตัวรถ The New Isuzu Mu-X Bule Power ณ บริษัท อีซูซุ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1026. วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1027. วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1028. วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด(ก.ช.ภ.จ.ระยอง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1029. วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพผลไม้จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1030. วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเมืองแพร่ (Road show) ณ ศูนย์การค้าแพชชั่น  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1031. วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมหารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีโครงข่ายไฟฟ้า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1032. วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1033. วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมนางอรสา เอกลักขนารัตน์ อายุ ๗๕ ปี ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ และมีฐานะยากจน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1034. วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม "ไออาร์พีซี ๙ ความดี ๑๖ โครงการ พอเพียงเพื่อพ่อ".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1035. วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะและถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลชเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกันเกรา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1036. วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1037. วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดระยอง จัดพิธีถวายราชสักการะและถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ หอประชุมกันเกรา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1038. วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเตรียมการรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในระดับพื้นที่/ส่วนภูมิภาค/จังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1039. วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดระยองด้วยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1040. วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม (ครั้งที่ ๒) รายงานผลการดำเนินการในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1041. วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1042. วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1043. วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจระบบบ่อบำบัดน้ำเสียเกาะเสม็ด ณ เกาะเสม็ด อุทยานเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1044. วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดระเบียบพื้นที่เกาะเสม็ด ครั้งที่ ๗  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1045. วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "กลุ่ม ปตท. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ" ครั้งที่ ๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1046. วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่เข็มทอง แอคะรัจน์ มารดาของนายอำเภอบ้านค่าย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1047. วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายณัฎฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ นายอำเภอเขาชะเมา เป็นผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมคณะฯ มอบที่นอนใยมะพร้าวอัดแน่นขนาด ๖ ฟุต พร้อมผ้าปูที่นอน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1048. วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้มอบผ้าคลุมตัวสำหรับผู้มาบริจาคให้แก่โรงพยาบาลระยอง จำนวน ๓๐ ผืน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1049. วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ ๑๓๔/ รย.๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1050. วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับคณะทำงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กนอ. อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1051. วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1052. วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ราย นายพยนต์ ศิริชล บ้านเลขที่ ๒/๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับมา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1053. วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง (อำเภอปลวกแดง) ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1054. วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1055. วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานประชุมหารือและรับฟังความเห็นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1056. วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1057. วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมมอบเตียงและที่นอนให้แก่หน่วยงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง ตามโครงการสงเคราะห์เด็กสตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1058. วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและรังวัดพื้นที่บนเกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1059. วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1060. วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ "ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดระยอง รุ่นที่ ๒".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1061. วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน "กรุงศรี ออโต้ พรีเซ็นต์ ออโต้ โชว์เคส ครั้งที่ ๔".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1062. วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1063. วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจการปรับปรุงห้องประชุมภักดีศรีสงคราม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1064. วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดื์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น hall อาคารบริการ ๑๒ ชั้น  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1065. วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดระยอง ครั้งที่๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1066. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังประชุมเตรียมการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมผ่านระบบ VCS  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1067. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีคัดค้านการก่อสร้างท่าเทียบเรือในตำบลชากพง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1068. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1069. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1070. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดย กฟผ. เข้าพบเพื่อหารือ กรณีราษฎรร้องเรียนสายส่ง ๒๓๐ เควี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1071. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดระยอง(กพร.ปจ.รย.)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1072. วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๙ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1073. วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อชุมชน) จำกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1074. วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมอุทยานแหล่งเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1075. วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมอนุกรรมการพิจารณากำหนดและปรับปรุงพนักงานเทศบาล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1076. วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1077. วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมร่วมกับนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต ๙ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1078. วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในการแสดงนาฏศิลป์และกายกรรม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามไทย-จีน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1079. วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีนางสมปอง วิเชียรศิริ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1080. วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติมอบบัตรประชาชน ในโครงการ "จัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1081. วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับ โรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท มิตซุย สยาม คอมโทเนนท์ส จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1082. วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ฮอลลี่ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1083. วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1084. วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1085. วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชน เพื่อร่วมกิจกรรมยุวชาประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1086. วันอังคารนี้ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสันต์ เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง และนายอำเภอ อินทรีย์ เกิดมณี เป็นประธานเปิดงานโครงการแรกของจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1087. วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานรับมอบอาคารอเนกประสงค์ โครงการช่วยเหลือประชาชนคอบร้าโกลด์ ๑๗  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1088. วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1089. วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแนวทางการศึกษาต่อประเทศจีน ณ ห้องประชุมโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1090. วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1091. วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมแนะนำ โรงงานเซ็นจูรี่ไทร์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมหลักชัย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1092. วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับหนังสือร้องเรียนและประชุมหารือปัญหา โครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1093. วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับหนังสือข้อร้องเรียนปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าว พร้อมประชุมหารือข้อร้องเรียน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1094. วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมให้การต้อนรับ เนื่องในโอกาสที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้เดินทางมาประชุม ณ ห้องปทุมวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1095. วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายดิเรก ตนพะยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๓ และเขต ๙ เป็นประธานการตรวจติดตามงาน/โครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1096. วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนให้การต้อนรับนายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต๓ และเขต๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1097. วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนร่วมเป็นเกียรติสังสรรค์ในงาน"ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙" สมาคมป  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1098. วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร "เรารักระยอง" ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1099. วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับหนังสือข้อร้องเรียนปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าว พร้อมประชุมหารือข้อร้องเรียน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1100. วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการดำเนินงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1101. วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง รับมอบเช็คจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1102. วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดระยอง รุ่นที่ ๒".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1103. วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1104. วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดระเบียบขนส่งทางเรือ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1105. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมโกลเด้นซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1106. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "Ease of doing business with India".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1107. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางเตือนใจ แอคะรัจน์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1108. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1109. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1110. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม คชก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1111. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมพิจารณาตรวจสอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1112. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1113. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปละนวัตกรรม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1114. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1115. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1116. วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับในพิธีงานวันการศึกษาเอกชน ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1117. วันพูธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมนายพนัส ผลทวีสุข อายุ ๗๖ ปี ผู้ได้รับบาดเจ็บสุนัขรุมกัดทั่วร่างกาย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1118. วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1119. วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓๓)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1120. วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าชุมชนประชารัฐตำบลคลองปูน ตาม "โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1121. วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ณ เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1122. วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะทำงาน พิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1123. วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะทำงาน พิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคฯ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1124. วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ สมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ ๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1125. วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์โครงการรักได้แต่ให้ปลอดภัยในเทศกาลวันวาเลนไทน์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1126. วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวาเลนไทน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสะพานรักษ์แสม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1127. วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วนเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษ ลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1128. วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาค แผนงาน บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1129. วันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นหัวหน้าคณะนำคณะผู้แทนประชาชนและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ไออาพีซี ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1130. วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธประทานอภัยสามัคคีสีสปาวนารัตน์หน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว ณ วัดป่าประดู่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1131. วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดป่าประดู่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1132. วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ณ วัดเนินพระ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1133. วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานถนนวัฒนธรรม "ประแส สร้างสุข" ชุมชนปากน้ำประแส  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1134. วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ณ วัดเนินพระ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1135. วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ด้านการค้า ณ บริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1136. วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กในครอบครัวยากจน ณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1137. วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ด้านอสังหาริมทรัพย์ ณ โครงการศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1138. วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกองเอกสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1139. วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงนายจ้าง/สถานประกอบการ ณ โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1140. วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ณ โรงแรมสตาร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1141. วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1142. วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด "งานวันคนพิการสากลจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1143. วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงการบังคับใช้กฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1144. วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลไม้จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1145. วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ประธานสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดระยอง ร่วมประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดระยอง และเป็นวิทยากรเสวนา หัวข้อชวนคิด ชวนคุย สถานการณ์สตรีและครอบครัวจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1146. วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภ่พันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1147. วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1148. วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1149. วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการจัดงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเทียว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1150. วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมสำรวจพื้นที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำสะอาด ณ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1151. วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1152. วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1153. วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมโรงงาน และการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ SCG  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1154. วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมประชุมชี้แจงโครงการและสำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาด ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1155. วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับในพิธีประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1156. วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานจัดงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1157. วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมการจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบ VCS  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1158. วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1159. วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง ประธานการประชุม พิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1160. วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1161. วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานประชุมตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคลัง จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1162. วันจันทร์ที่ ๖ ก.พ.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย./ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย น.อ.วรพงษ์ ทองเรือง ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย.(ท) เข้าร่วมงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1163. วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีรดน้ำศพนางมณีรัตน์ นุชมาก ปลัดอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ณ วัดไพรสณฑ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1164. วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เยี่ยมชม "โครงการการใช้ความเย็นและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการวิจัยไม้เมืองหนาว ตามโครงการในพระราชดำริ”.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1165. วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1166. วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบรถจักรยานต์ Scoopy ให้แก่ นางสาวบุษรา เกษมสุข ผู้โชคดีถูกสลากรางวัลสมนาคุณ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1167. วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดระยอง(กบร.จังหวัดระยอง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1168. วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1169. วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1170. วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมกล่าวต้อนรับพิธีเปิดกิจกรรม Rode Show  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1171. วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(จรินทร์ จักกะพาก)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1172. วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1173. วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ของ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1174. วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชุมชน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1175. วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและรังวัดที่เกาะเสม็ด ครั้งที่ ๖  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1176. วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1177. วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรยายพิเศษด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติเพื่อความยั่งยืน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1178. วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๙ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1179. วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ เกาะเสม็ด ครั้งที่ ๑๖  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1180. วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายจราจร ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1181. วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด" ครั้งที่ ๑๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1182. วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี Excellence Model School"  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1183. วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า(คพรฟ.) เพื่อจัดทำแผนพัฒนา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1184. วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมต้อนรับคณะกองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์๑๗ กองทัพสหรัฐอเมริกาและคณะฯ เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1185. วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท โรกิ (ประเทศไทย) จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1186. วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านชากมะหาด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1187. วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ประมาณ ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และคณะหัวหน้าส่วนราชการฯ เข้าเยี่ยมชมธุรกิจบริษัทในกลุ่ม เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1188. วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ จากปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ผ่านระบบ VDO Conference  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1189. วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1190. วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1191. วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมเด็กพิการ ในพื้นที่ตำบลเพ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1192. วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม ก.อบต. จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1193. วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการยาเสพติดจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1194. วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับหนังสือข้อร้องเรียนการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบชายหาดสุชาดา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1195. วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบชายหาดสุชาดา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1196. วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดตรวจการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1197. วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดงาน" Chinese New Year ๒๐๑๗ - the great chinese new year".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1198. วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1199. วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ คุณภาพแหล่งน้ำ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1200. วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1201. วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1202. วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกสีมา วัดคลองน้ำดำ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1203. วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง (ก.จ.จ.ระยอง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1204. วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1205. วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1206. วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1207. วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1208. วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ วัดประชุมมิตรบำรุง ชึ่งผู้มีจิตศรัทธาฯ ได้ร่วมสมทบทุนในการก่อสร้าง เพื่อเป็นถาวรวัตถุและประกอบศาสนกุศลของสาธุชน ต่อไป  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1209. วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงาน "เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี ๒๕๖๐" ณ บริเวณเวทีใหญ่ สวนลุมพินี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1210. วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรม "รักษ์แสม ที่เนินฆ้อ" (แต่งงานปู) ในเทศกาลเที่ยวเมืองไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1211. วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1212. วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1213. วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิด "โครงการประชารัฐฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลพื้นที่เกาะสะเก็ดจังหวัดระยองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ที่ทำการประมงเรือเล็กปากคลองตากวน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1214. วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1215. วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1216. วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลในการประชุม ก.ท.จ.ระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1217. วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการจังหวัดระยองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1218. วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1219. วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการสังคมจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1220. วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการฯ เข้าเยี่ยมชมการประกอบกิจการโรงงานและกิจกรรม CSR ของกลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ณ กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1221. วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1222. วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด "โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดระยอง" ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1223. วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1224. วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๙ (นายวิชิต ชาตไพสิฐ)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1225. วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม คณะทำงานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1226. วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1227. วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1228. วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1229. วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1230. วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง(ใหม่)กรณีมีผู้ร้องเรียน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1231. วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานปล่อยขบวนรถ จำนวน 3คัน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ณ บริเวณมุขหน้า ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1232. วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) (พิธีแสดงธรรมเทศนา และพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1233. วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้.. นางเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1234. วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเพื่อขยายผลการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1235. วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน ๙๘ รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล ณ สนามสวนศรีเมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1236. วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ สระน้ำสาธารณะตะกาดหนองยาว หมู่ ๒ ตำบลกองดิน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1237. วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม Open House "เปิดบ้านลีลาวดี ครั้งที่ ๔".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1238. วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมผู้ประสบเหตุไฟไหม้ร่างกาย ณ โรงพยาบาลระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1239. วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่จะเสด็จมาทรงงาน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง ตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1240. วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดระเบียบขนส่งทางเรือ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1241. วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1242. วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมชมท่าเรือเฟอร์รี่ พัทยา - หัวหิน เรือเฟอร์รี่ พัทยา - หัวหิน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1243. วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1244. วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติและเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการควบคุมโรค ณ เทศบาลตำบลทับมา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1245. วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดและเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1246. วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1247. วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Grand Opening และกล่าวแสดงความยินดี บ.ยู มิคอร์ ออโต้แคท จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1248. วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดระยอง ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ จังหวัดระยอง และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง/ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1249. วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้ ณ ตลาด กม.๑๒ นิคมพัฒนา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1250. วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี อุปสมบท พระภิกษุ จำนวน ๘๙ รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพลงช้างเผือก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1251. วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดระยอง (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1252. วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1253. วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานปล่อยขบวนรถ จำนวน ๓ คัน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1254. วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ หอนาฬิกา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1255. วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในงานแถลงข่าว "เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด" ครั้งที่ ๑๖  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1256. วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานปลงผมในพิธีอุปสมบทพระภิกษุ ๘๙ รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพลงช้างเผือก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1257. วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ ศาลาประชาคม อบต.นาตาขวัญ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1258. วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1259. วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์และนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมรับมอบเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1260. วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง) เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1261. วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ หอนาฬิกา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1262. วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ ตลาดหมอสาโรจน์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1263. วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการขนส่งทางเรือ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1264. วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1265. วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุดหนุนเงินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1266. วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง เป็นตัวแทนจังหวัดระยองมอบของบริจาค เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1267. วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง แพทย์หญิงดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคสิ่งของ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1268. วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1269. วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1270. วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1271. วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมโครงการประกวดบรรยายธรรมและโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1272. วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1273. วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1274. วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการซั้งกอและโครงการปลูกป่าชายเลน ณ ศาลาแหลมเทียน ตำบลเพ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1275. วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดระยองรวมน้ำใจ มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1276. วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1277. วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินและสิ่งของที่ได้รับบริจาคเพื่อส่งให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ณ บริเวณมุขหน้า ศาลากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1278. วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อให้การต้อนรับ น.อ. กิตติคุณ นาคสุก หัวหน้าคณะ ส่วนบังคับบัญชาของกองร้อยรักษาความสงบ กองทัพเรือที่ ๒ และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1279. วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในชุมชนมุสลิมตำบลมาบตาพุด อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จำนวน ๕๐ ทุน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1280. วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิดที่ถูกทอดทิ้งจำนวน ๒ ราย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1281. วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1282. วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1283. วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1284. วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม IRPC ชี้แจงการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1285. วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ น.อ.วรพงษ์ ทองเรือง ให้การต้อนรับและประชุมคณะ ศปป.๔ กอ.รมน.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1286. วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนผลไม้ ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1287. วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในกิจกรรม สภากาแฟสัญจร "เรารักระยอง" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1288. วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๑๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1289. วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีส่งมอบน้ำปลาให้กับผู้แทนกองทัพเรือ ตาม "โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1290. วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมสรุปผลการนำเสนอโครงการฯ ภายใต้กลไกประชารัฐของจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1291. วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1292. วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1293. วันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1294. วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมเตรียมความพร้อมการตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1295. วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1296. วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมผ่านระบบ VCS คณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1297. วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ถูกรางวัลสลากกาชาด ในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1298. วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจติดตามจุดตรวจศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1299. วันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์. เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน การออกสลากรางวัลกาชาดสมนาคุณ งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1300. วันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ ๒  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1301. วันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ พ.ต.อ.ไตรศูล เนียมทรัพย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจติดตามจุดตรวจศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1302. วันจันทร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ ๒  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1303. วันจันทร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก บริเวณหน้าป้อมตำรวจสี่แยกเขาน้อย หมู่ ๒ ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอแลวกแดง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1304. วันจันทร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมผ่านระบบ VCS คณะทำงานตรวจติดตามจุดตรวจศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1305. วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ๙๙ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ สตาร์ ไอที เซ็นเตอร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1306. วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน ๙๙ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ และกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับผู้ร่วมพิธีฯ ณ บริเวณรอบหอพระพุทธอังคีรสสวนศรีเมือง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1307. วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๓.๕๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวอวยพรปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ แก่ประชาชนจังหวัดระยอง ในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ณ เวทีกลาง สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1308. วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1309. วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐-๑๓.๓๐ น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำ จุดตรวจหลักทางน้ำ บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเพ จุดตรวจหลักอำเภอเมือง และจุดตรวจหลักอำเภอบ้านค่าย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1310. วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางฐิตินันท์ เจริญอาจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักอำเภอวังจันทร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1311. วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามและสอดส่องผู้ประกอบธุรกิจประเภทให้เช่าที่พักโรงแรม ณ โรงแรมระยอง ซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1312. วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามและสอดส่องผู้ประกอบธุรกิจประเภทให้เช่าที่พักโรงแรม ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1313. วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยองช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1314. วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย พญ.ดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจหนองบอน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1315. วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย พญ.ดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1316. วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมคณะได้ออกมอบของขวัญปีใหม่ และเยี่ยมเยียนพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ ราย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1317. วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริเวณตู้สายตรวจหนองบอน ถนนสาย ๓๖ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (จุดตรวจหลัก)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1318. วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ บริเวณหน้านาถน้ำอพาร์ทเม้น ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (จุดบริการป้องกัน)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1319. วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีปิดโครงการ "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดระยอง รุ่นที่ ๑" เพื่อบำบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1320. วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานตรวจติดตามศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1321. วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมหาแนวทางจัดจำหน่ายรักษาราคาและมาตรฐานผลไม้จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1322. วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมคณะฯ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ้านค่าย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1323. วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง พร้อมคณะฯ ร่วมลงพื้นที่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ นางอรุณ สินศรชัย อายุ ๖๑ ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ไม่สามารถดูแลตนเองได้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1324. วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1325. วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดร้านกาชาด ในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ร้านกาชาด บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1326. วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1327. วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล พิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1328. วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "Big Caleaning Day" ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1329. วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1330. วัันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๒๙ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และวัตถุมงคลรุ่นมหาราช รุ่นมหาบารมี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1331. วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๙ (นายวิชิต ชาตไพสิฐ)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1332. วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1333. วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม ก.อบต.จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1334. วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามในสัญญาการให้เอกชนดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรจังหวัดระยอง (แปลงเป็นเชื้อเพลิง RDF)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1335. วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1336. วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม ก.ท.จ.ระยอง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1337. วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมรับ และส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์ และทอดพระเนตรการฝึกบิน ณ สนามบินอู่ตะเภา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1338. วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมผู้ประสบเหตุอัคคีภัย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1339. วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1340. วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1341. วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.รย.)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1342. วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1343. วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1344. วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1345. วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม อ.ก.พ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1346. นจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ศึกษาธิการภาค ๙ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1347. วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองรับหนังสือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับโบนัสของพนักงาน บจ.นิปปอน สติลแอนด์ซูมิคิน สติล โพรเซสซิ่ง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1348. วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1349. วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการจังหวัดระยองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1350. วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งจำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (กอ.นตผ.) ระดับจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1351. วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก เททองหล่อพระประธานในอุโบสถ ณ วัดสมานมิตร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1352. วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้สัมภาษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานเทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1353. วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมเด็กหญิง ณ ห้องแถว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1354. วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดที่ดินตามคำสั่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1355. วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมชี้แจงชาวบ้านที่บุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์พื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลเพ จำนวน ๘๐ ราย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1356. วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1357. วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1358. วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ ของบริษัท เนชั่นแนว สตาร์ช แอนด์ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1359. วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง(นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์, นายธีรวัฒน์ สุดสุข) ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1360. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1361. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางบุตร ณ อบต.บางบุตร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1362. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1363. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว ระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1364. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะพิจารณาการครอบครองที่ดินราชพัสดุเกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1365. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน STEM WORKFORCE TOWARD THAILAND ๔.๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1366. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งสายส่งไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลวัตต์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1367. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1368. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ เน้นการตรวจโทรศัพท์และสุ่มตรวจปัสสาวะ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1369. วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1370. วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดเทศกาลของขวัญปีใหม่จากใจ OTOP ภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) ณ ศูนย์การค้าแพชชั่น ช็อปปิ้งเดสติเนชั่น (แหลมทองระยอง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1371. วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1372. วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดระยอง".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1373. วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1374. วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมพิจารณาขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1375. วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมและร่วมประชุม เพื่อมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในพื้นที่อำเภอเขาชะเมา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1376. วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1377. วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1378. วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๒.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1379. วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (อนุ ๑๐ ด้าน) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1380. วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1381. วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1382. วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการแถลงข่าว "การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด (ภายใต้รหัสการฝึก Rayong Ex 2017) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1383. วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ประธาน คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)) เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1384. วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1385. วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ" ณ ห้องประชุมโรงแรมระยองซิตี้  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1386. วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัย "ชาวแกลงรำลึก จุดเทียนศรัทธา ตามรอยพระราชา เสด็จพระราชดำเนินปากน้ำประแส" ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1387. วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๑๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำคณะออกตรวจราคาสินค้า ณ ห้างบิ๊กซี สาขาระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1388. วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๕๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำคณะออกตรวจราคาสินค้า ณ บริษัทสยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1389. วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำคณะออกตรวจราคาสินค้า ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1390. วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำคณะออกตรวจราคาสินค้า ณ เทสโกโลตัส สาขาระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1391. วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓๕)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1392. วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1393. วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมติดตามผลการเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1394. วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาด จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1395. วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเทศกาลของขวัญปีใหม่จากใจ OTOP ภาคตะวันออก  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1396. วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง พร้อมนางเบญจมาศ สุดสุข รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1397. วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1398. วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม “เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด” ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1399. วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและรังวัดพื้นที่บนเกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1400. วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1401. วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ พร้อมทั้งร่วมตรวจเยี่ยมโรงงานกลุ่มปิโตรเคมี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1402. วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางอนุชิดา ชินศิรประภา ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1403. วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1404. วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจัดวางปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1405. วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบระดับจังหวัด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1406. วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรในโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1407. วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดระเบียบขนส่งทางเรือ ณ อุทยานเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1408. วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานและกล่าวเปิดพิธีมอบทุน การศึกษาและทุนสนับสนุนโครงการโรงเรียน กลุ่ม ปตท. ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1409. วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำโครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1410. นพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรมตามรอยพระราชา วิถีแห่งความพอเพียง" ณ หอประชุมอำเภอนิคมพัฒนา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1411. วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1412. วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1413. วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1414. วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1415. วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการของเสียในสถานประกอบการจังหวัดระยองอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1416. วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับในงาน "ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตรกรรมอาชีวศึกษา"  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1417. วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดระเบียบพื้นที่บนเกาะเสม็ด ครั้งที่ ๑๐/๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1418. วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1419. วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการออกร้านของส่วนราชการและภาคเอกชน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1420. วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองโครงการเพื่อการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1421. วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง บริษัท โมโนกราฟ ขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดระยองแบบบูรณาการ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1422. วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดระยองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1423. วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1424. วันจันทร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานพิธีมุทิตาสักการะ พระเทพสิทธิเวที ศรีศาสนกิจ วโรปการ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เจ้าคณะจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1425. วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีมอบรางวัล "การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ" และเป็นผู้แทนรับรางวัลชนะเลิศกองทุนดีเด่นประเภท ข  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1426. วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันรวมน้ำใจ" รับสิ่งของรางวัล และของขวัญเพื่อนำมาเป็นรางวัล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1427. วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการ โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1428. วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1429. วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ VCS  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1430. วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ส่งเต่าคืนบ้าน สานงานพ่อหลวง” ณ เกาะมันใน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1431. วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจักรยาน WTJ Thailand Amateur Series  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1432. วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ประธานคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดระยอง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1433. วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๑๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับและร่วมหารือ นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง ณ ห้องสุนทรพิพิธ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1434. วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ประธานคณะอนุการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดระยอง) เป็นประธานฯ ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ อาคารชุด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1435. วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดระยอง เพื่อร่วมติดตามและรับทราบผลการดำเนินการด้านประกันสังคมของจังหวัดระยอง ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1436. วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1437. วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน เปิดงานสัมมนาเรื่อง "เกษตรกรและภาคเกษตรกรรมไทย ก้าวไกลสู่สากลด้วยนวัตกรรม" ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1438. วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดระยอง) เป็นประธานฯ ร่วมตรวจสอบและประเมินราคาทุนทรัพย์ ห้องชุดอาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1439. วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องสุนทรพิพิธ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1440. วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1441. วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1442. วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมและร่วมประชุม เพื่อมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1443. วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดระเบียบขนส่งทางเรือ ครั้งที่ ๕ (ตามนโยบาย คสช.)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1444. วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมเพื่อมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1445. วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และร่วมประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียน  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1446. วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมและร่วมประชุม เพื่อมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในพื้นที่อำเภอปลวกแดง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1447. วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1448. วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมและร่วมประชุม เพื่อมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1449. วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการดำเนินการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1450. วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมและร่วมประชุม เพื่อมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1451. วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. พสกนิกรชาวจังหวัดระยองทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำดอกกราย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1452. วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๕๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1453. วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการ "วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมใจกำจัดผักตบชวา" ณ บริเวณคลองขอนลา  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1454. วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๔๕ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติและร่วมปั่นจักรยานจตุรทิศ ตามโครงการจัดงานพระบรมราชานุสรณ์ "วันภูมิพลมหาราช" ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1455. วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในงานมหากุศล "งานปล่อยสัตว์และชิมอาหารเจ" ครั้งที่ ๑๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1456. วันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมหารือการดำเนินการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1457. วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการจัดงานพระบรมราชานุสรณ์ "วันภูมิพลมหาราชา" ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1458. วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมเพื่อมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในพื้นที่อำเภอวังจันทร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1459. วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมพิจารณากลั่นกรองให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1460. วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1461. วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล ๕๐ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1462. วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการจัดงานพระบรมราชานุสรณ์ “วันภูมิพลมหาราชา” ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1463. วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ พสกนิกรชาวจังหวัดระยองทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญชัยมงคล ย้ำฆ้องกลองระฆังในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1464. วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด "กิจกรรมตามรอยพ่อเสด็จจังหวัดระยอง" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1465. วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ศึกษาธิการภาค ๙ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1466. วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมให้สัมภาษณ์เพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์ "รายการรอบภูมิภาค" เกี่ยวกับกำหนดการจัดโครงการจัดงานพระบรมราชานุสรณ์ "วันภูมิพลมหาราชา".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1467. วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมและร่วมประชุม เพื่อมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในพื้นที่อำเภอแกลง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1468. นพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙๘ รูป เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐ วัน)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1469. วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเครือข่ายคลีนิคโรคจากการทำงานจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1470. วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1471. วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุม สรุปผลการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ส่วนที่ ๒)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1472. วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1473. วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.รย.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1474. วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1475. วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1476. วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุม นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1477. วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓๑)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1478. วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1479. วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีอุปสมบท ตามโครงการอุปสมบท จำนวน ๘๙ รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1480. วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม EEC และการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1481. วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม ก.ท.จ.ระยอง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1482. วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1483. วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ก.จ.จ.ระยอง ครั้งที่๑๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1484. วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ไขข้อสงสัย : โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ให้อะไรกับระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1485. วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1486. วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล การชี้แจงการจัดทำแผนแม่บท ระยะ ๒๐ ปี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1487. วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และร่วมเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ "EEC จุดพลุระยอง เมืองใหม่ High speed train".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1488. วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมฯ มาบตาพุด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1489. วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดโครงการสำคัญในรูปแบบห่วงโซ่คุณค่าของจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1490. วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความเห็นชอบเบื้องต้นในการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1491. วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานพระบรมราชานุสรณ์ “วันภูมิพลมหาราชา” ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1492. วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1493. วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์ก่อการร้ายในประเทศ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1494. วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙(วาระพิเศษ) เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1495. วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติ และร่วมต้อนรับ หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ณ หอประชุมใหญ่ นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1496. วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1497. วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๙ เป็นประธานประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1498. วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาบนพื้นที่เกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1499. วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานรับฟังการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1500. วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานและร่วมแถลงข่าวในพิธีเปิดโครงการ "ฝ่าวิกฤติชาวนาไทย ด้วยน้ำใจชาวระยอง" ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1501. วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการจัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" โครงการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการทำความดี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1502. วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดงานเฉลิมพระเกียรติประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1503. วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1504. วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓๔)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1505. วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างรังวัดพื้นที่เกาะเสม็ดและตรวจติดตามโครงการ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1506. วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1507. วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้บัญชาการทหารเรือ ในพิธีเปิดการแข่งขันการบิน Air Race ๑ แบบ Pre Event  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1508. วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1509. วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการชุมชนตามแผนงานโครงการ ๑๐ ด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1510. วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานงานมอบทุนการศึกษาเพื่อชุมชน ณ อาคาร IRPC Sport Complex  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1511. วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ "อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยชาวนาไทยขายข้าว".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1512. วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเพื่อเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1513. วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดระยอง (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1514. วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1515. วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน”.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1516. วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ประชุมร่วมคณะผู้บริหารสำนักงานการต่างประเทศมณฑลหูเป่ย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1517. วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1518. วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมให้สัมภาษณ์ เพื่อบันทึกเทปสารคดี ชุด "ตามรอยพระบาท" (ออกอากาศทางช่อง ๓ SD)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1519. วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการจัดกิจกรรม Nation Bike Rayong ๒๐๑๖ รวมพลังนักปั่นจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1520. วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมว่าด้วยสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ (ครั้งที่ ๓)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1521. วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1522. วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1523. วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1524. วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมการจัดตั้งมูลนิธิอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1525. วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดระยอง (กกร.ระยอง) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1526. วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาเดิน-วิ่ง "PTTGC ระยองมาราธอน 2016" ณ ศาลาแหลมเทียน(กลางน้ำ) สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1527. วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการเกษตร ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1528. วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ เป็นประธานประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัด (จังหวัดระยอง)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1529. วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1530. วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม"คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด" เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาราคาข้าว  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1531. วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม "สัมมนามอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาจังหวัดระยอง".  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1532. วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. กล่าวต้อนรับและประชุมร่วมพลตรี สัจจา สุขสุดเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กอ.รมน.  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1533. วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดงานเฉลิมพระเกียรติประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1534. วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1535. วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1536. วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดโครงการ/กิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ หรือถวายเป็นพระราชกุศล  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1537. วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข เป็นประธานประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1538. วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1539. วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1540. วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดระเบียบขนส่งทางเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่บนเกาะเสม็ด  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1541. วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1542. วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมผ่านระบบVCS ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1543. วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคม จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ( สำนักงานจังหวัดระยอง )
1544.