ข่าว 10 อันดับล่าสุด || ดูข่าวในระบบเดิม || ดูข่าวทั้งหมด
  วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ก่อสร้างอุทยานเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
  วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์
  วันอังคารที่ 17 ก.ค.61 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการชุมชน (งบประมาณสูงกว่า 300,000บาท ต่อโครงการ) ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 16.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ปี 2535 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์
  วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดระยอง ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์
  วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
  วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดสัมมนาการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม “ถูกต้อง มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมสู่ EEC” ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ อ.เมืองฯ จ.ระยอง
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัดและอำเภอ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม
  วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก จังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดระยอง