ข่าว 10 อันดับล่าสุด || ดูข่าวในระบบเดิม || ดูข่าวทั้งหมด
  วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2561 ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง
  วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดระยอง ประจำปี 2561 สนามกีฬานิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ระยอง
  วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมตามโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ณ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
  วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานเทศกาลถนนผลไม้และของดีอำเภอวังจันทร์ โดยงานจัดขึ้นวันที่ 24 - 29 พ.ค.2561 ณ ตลาดผลไม้พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์
  วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ(กบร.จังหวัดระยอง) ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัด
  วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมหาหรือการเข้าร่วมการแสดงสินค้าจีนเอเชียใต้ งานคุนหมิงแฟร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดระยอง
  วันที่ 24 พ.ค.61 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.กล่าวต้อนรับ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) และคณะ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ “โครงการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง&
  วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง
  วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค.61 เวลา 13.30 น.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รอง ผวจ.รย.ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง (ด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
  วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค.61 เวลา 09.00น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.รย. ประธานการประชุมคณะทำงานการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ด้านอุทกภัยสารเคมี วัตถุอันตราย อัคคีภัยและการอพยพประชาชน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมบริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอร์ จก