ข่าว 10 อันดับล่าสุด || ดูข่าวในระบบเดิม || ดูข่าวทั้งหมด
  วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง
  วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประจำวัน ณ ห้องระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม ศาลากลางจังหวัดระยอง
  วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดระยอง (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 1/2563
  วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ คพรฟ. ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง
  วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประจำวัน ณ ห้องระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม ศาลากลางจังหวัดระยอง
  วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์
  วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประจำวัน ณ ห้องระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม ศาลากลางจังหวัดระยอง
  วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติเฝ้าระวังฯ Covid-19 จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563
  วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติเฝ้าระวังฯ Covid-19 จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563