ข่าว 10 อันดับล่าสุด || ดูข่าวในระบบเดิม || ดูข่าวทั้งหมด
  วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
  วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 23/2563 ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง
  วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ชั้น 3
  วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังการหารือแนวทางการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายครั้งที่ 1)
  วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง บรรยายสรุปในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง” ให้แก่คณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
  วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง
  วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
  วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดระยอง (ก.ท.จ.ระยอง) ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
  วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)ครั้งที่ 1/2563
  วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ก.จ.จ.ระยอง) ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง