ข่าว 10 อันดับล่าสุด || ดูข่าวในระบบเดิม || ดูข่าวทั้งหมด
  วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดระยอง (ทุเรียนระยอง) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์
  วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
  วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์
  วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเมือง ในคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562
  วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดระยอง ประจำปี 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง
  วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ณ ห้องโถง ชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดระยอง
  วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
  วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ 62 ปี สภานายิกา สภากาชาดไทย
  วันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 05.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย.พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จเข้าร่วมการแข่งขัน “Run to Changes 2019"
  วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.00น.นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานส่งมอบและเปิดอาคารเรียน 3 ชั้นโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต