ข่าว 10 อันดับล่าสุด || ดูข่าวในระบบเดิม || ดูข่าวทั้งหมด
  วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562เวลา 11.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ หลักสูตรทีมค้นหาและกู้ภัยทางน้ำ ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ
  วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
  วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานจตุรทิศ 8 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
  วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมการชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar Power Project)
  วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.ว่าที่ ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมขยายผลการบูรณาการแผนและผังแม่บทเมืองเก่าระยอง โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าระยอง
  วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมหารือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Vido Conference System) ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
  วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.ว่าที่ ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดระยองเพื่อเตรียมจัดงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
  วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนให้โอวาท พบปะพูดคุยและแนะแนวทางในการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายองค์กรสตรีสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)
  วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารโครงการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง