สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ สายมาบยางพร 14 หมู่ที่ 2 2,890,000 9 พ.ย. 2561-22 พ.ย. 2561 23 พ.ย. 2561-23 พ.ย. 2561 9 พ.ย. 2561 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
2 โรงพยาบาลระยอง ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,635,130 9 พ.ย. 2561-22 พ.ย. 2561 23 พ.ย. 2561-23 พ.ย. 2561 9 พ.ย. 2561 ไฟล์ประกาศ
3 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยศัยจังหวัดระยอง ประกวดราคา ประกวดราคาเช่าเช่ารถบรรทุก 4 ล้อ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 20 พ.ย. 2561-29 พ.ย. 2561 30 พ.ย. 2561-30 พ.ย. 2561 20 พ.ย. 2561 ไฟล์ประกาศ