สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 อำเภอแกลง ประกวดราคา โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอแกลง ประจำปี 2562 กิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไทรรัง - ท่าตาเทือง หมู่ที่ 2 ตำบลวังหว้า มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 7,300,000 8 ม.ค. 2562-22 ม.ค. 2562 23 ม.ค. 2562-23 ม.ค. 2562 8 ม.ค. 2562 ไฟล์ประกาศ
2 อำเภอแกลง ประกวดราคา โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กิจกรรม วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสาย จำรุง - ชากโดน หมู่ที่ 7 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 9,245,000 8 ม.ค. 2562-22 ม.ค. 2562 23 ม.ค. 2562-23 ม.ค. 2562 8 ม.ค. 2562 ไฟล์ประกาศ
3 อำเภอแกลง ประกวดราคา โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอแกลง ประจำปี 2562 กิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบพุทธมณฑล หมู่ที่ 5 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 5,507,000 8 ม.ค. 2562-22 ม.ค. 2562 23 ม.ค. 2562-23 ม.ค. 2562 8 ม.ค. 2562 ไฟล์ประกาศ
4 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อทดแทนคันเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่ระบุ 22 ม.ค. 2562-22 ม.ค. 2562 22 ม.ค. 2562-22 ม.ค. 2562 22 ม.ค. 2562 ไฟล์ประกาศ
5 อำเภอบ้านค่าย ประกวดราคา โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอบ้านค่าย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท้ายหนอง-บางบุตร หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 2,677,000 21 ม.ค. 2562-28 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562-29 ม.ค. 2562 21 ม.ค. 2562 ไฟล์ประกาศ
6 อำเภอบ้านค่าย ประกวดราคา โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอบ้านค่าย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชากทองหลาง-ชากน้ำลึก หมู่ที่ 9 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 3,331,000 21 ม.ค. 2562-28 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562-29 ม.ค. 2562 21 ม.ค. 2562 ไฟล์ประกาศ
7 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ประกวดราคา ก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ค.ส.ล.๒ ชั้น พร้อมงานภายนอก 18,727,000 15 ม.ค. 2562-1 ก.พ. 2562 4 ก.พ. 2562-4 ก.พ. 2562 15 ม.ค. 2562 ไฟล์ประกาศ