สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 25.00 x 19.00 เมตร พร้อมราวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 4,030,000 10 ก.ค. 2561-23 ก.ค. 2561 24 ก.ค. 2561-24 ก.ค. 2561 10 ก.ค. 2561 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหนองมะปริง หมู่ที่ 2 ต.แม่น้ำคู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 600,000 16 ก.ค. 2561-23 ก.ค. 2561 24 ก.ค. 2561-24 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ไฟล์ประกาศ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายซอย 2 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 908,000 16 ก.ค. 2561-23 ก.ค. 2561 24 ก.ค. 2561-24 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ไฟล์ประกาศ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตาทัย (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 บ้านชากมันเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 930,000 16 ก.ค. 2561-23 ก.ค. 2561 24 ก.ค. 2561-24 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ไฟล์ประกาศ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายซอย 1 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 892,000 16 ก.ค. 2561-23 ก.ค. 2561 24 ก.ค. 2561-24 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ไฟล์ประกาศ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายน้ำลน หมู่ที่ 7 ต.แม่น้ำคู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 689,000 16 ก.ค. 2561-23 ก.ค. 2561 24 ก.ค. 2561-24 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ไฟล์ประกาศ