สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง สอบราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง ไม่ระบุ 10 มี.ค. 2560-27 มี.ค. 2560 10 มี.ค. 2560-27 มี.ค. 2560 10 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำขุดสระน้ำในเขตชลประทานบ้านหนองมะปริง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 4 16 มี.ค. 2560-27 มี.ค. 2560 4 เม.ย. 2560-4 เม.ย. 2560 16 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
3 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง สอบราคา โครงการขุดลอกคลองหลังฝายตะขบ(ฝายชลประทาน)หมู่ที่ 5 บ้านตะขบ ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 1,568,000 17 มี.ค. 2560-27 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560-27 มี.ค. 2560 17 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ
4 อบต.มาบยางพร สอบราคา โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน 1,214,000 15 มี.ค. 2560-28 มี.ค. 2560 15 มี.ค. 2560-28 มี.ค. 2560 14 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
5 เทศบาลเมืองมาบตาพุด สอบราคา สอบราคาจ้างพาดสายไฟฟ้าสาธารณะถนนหนองเสือเกือก (สุขุมวิท 30) 884,000 14 มี.ค. 2560-28 มี.ค. 2560 15 มี.ค. 2560-29 มี.ค. 2560 14 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ
6 เทศบาลเมืองมาบตาพุด สอบราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยบิ๊กจอห์น 1,594,000 14 มี.ค. 2560-28 มี.ค. 2560 15 มี.ค. 2560-29 มี.ค. 2560 14 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ
7 เทศบาลเมืองมาบตาพุด สอบราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนข้างสนามฟุตบอลอารีน่าเชื่อมถนนหลังตลาด 1,736,000 14 มี.ค. 2560-28 มี.ค. 2560 15 มี.ค. 2560-29 มี.ค. 2560 14 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็กภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง (ระยะที่ 2) ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 43 17 มี.ค. 2560-28 มี.ค. 2560 10 เม.ย. 2560-10 เม.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
9 เทศบาลตำบลมะขามคู่ (อ.นิคมพัฒนา) สอบราคา สอบราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน 1,198,000 16 มี.ค. 2560-29 มี.ค. 2560 16 มี.ค. 2560-29 มี.ค. 2560 16 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ
10 เทศบาลตำบลมะขามคู่ (อ.นิคมพัฒนา) สอบราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน 896,000 16 มี.ค. 2560-29 มี.ค. 2560 16 มี.ค. 2560-29 มี.ค. 2560 16 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองอ่าง-คลองจำกา หมู่ที่ 6 ตำบลพลงตาเอี่ยม มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 2 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 20 มี.ค. 2560-29 มี.ค. 2560 10 เม.ย. 2560-10 เม.ย. 2560 20 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังจันทร์-เขาหินแท่น หมู่ที่ 5 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 8 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 3 20 มี.ค. 2560-29 มี.ค. 2560 10 เม.ย. 2560-10 เม.ย. 2560 20 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
13 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชากเล็กบน – ห้วยยาง หมู่ที่ 4,11 ตำบลบางบุตร มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 10 9 มี.ค. 2560-30 มี.ค. 2560 10 เม.ย. 2560-10 เม.ย. 2560 9 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สอบราคา โครงการก่อสร้างสนามกีฬาและสวนสาธารณะอำเภอบ้านค่าย (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 747 10 มี.ค. 2560-30 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560-31 มี.ค. 2560 10 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไกรพงษ์ 2 ม.8 ต.ชากโดน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ม.4 ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 2 21 มี.ค. 2560-31 มี.ค. 2560 11 เม.ย. 2560-11 เม.ย. 2560 21 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
16 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.0102 สายบ้านต้นกระบก-บ้านเกษตรศิริ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 51 21 มี.ค. 2560-31 มี.ค. 2560 11 เม.ย. 2560-11 เม.ย. 2560 21 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
17 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลิศลำเลียง – บ้านนา หมู่ที่ 4 ตำบลตาขัน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 17 มี.ค. 2560-3 เม.ย. 2560 12 เม.ย. 2560-12 เม.ย. 2560 17 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
18 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสรีภาพ-วังจันทร์หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 2 17 มี.ค. 2560-3 เม.ย. 2560 12 เม.ย. 2560-12 เม.ย. 2560 17 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนมะม่วง-หนองเสม็ด หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 21 มี.ค. 2560-4 เม.ย. 2560 21 มี.ค. 2560-4 เม.ย. 2560 21 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
20 เทศบาลเมืองมาบตาพุด สอบราคา สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนหัวชากคาเชื่อมเสม็ดแดงและถนนหน้าร้านครัวกลางสวนห้วยโป่ง 1,490,000 22 มี.ค. 2560-4 เม.ย. 2560 22 มี.ค. 2560-4 เม.ย. 2560 22 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ
21 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกหมอเปลี่ยน-หนองแหวน เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 2 16 มี.ค. 2560-5 เม.ย. 2560 19 เม.ย. 2560-19 เม.ย. 2560 16 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
22 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกันการกัดเซาะเลียบแม่น้ำระยอง (บริเวณด้านหลังวัดไผ่ล้อม) (ช่วงที่ 2) เทศบาลตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 2 20 มี.ค. 2560-7 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2560-20 เม.ย. 2560 20 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
23 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเฉลิมบูรพาชลทิศ 5 (เกาะตะแบก) ม.5 ต.กร่ำ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ม.9 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 3 24 มี.ค. 2560-7 เม.ย. 2560 20 เม.ย. 2560-20 เม.ย. 2560 24 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
24 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย.0805 ถนนสายนิคมสร้างตนเอง สาย 9 อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 9 21 มี.ค. 2560-10 เม.ย. 2560 21 เม.ย. 2560-21 เม.ย. 2560 21 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
25 เทศบาลนครระยอง สอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 6 หลัง 108,000 24 มี.ค. 2560-10 เม.ย. 2560 24 มี.ค. 2560-19 เม.ย. 2560 24 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
26 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานสวนดอกไม้ฝายบ้านค่าย ระยะที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 25 24 มี.ค. 2560-10 เม.ย. 2560 25 เม.ย. 2560-25 เม.ย. 2560 24 มี.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)