สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา ประกวด ราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยภู่หล่ำ หมูที่ 6 1,380,000 12 ม.ค. 2561-22 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561-23 ม.ค. 2561 12 ม.ค. 2561 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
2 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ บริเวณโรงฆ่าสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,199,000 15 ม.ค. 2561-23 ม.ค. 2561 24 ม.ค. 2561-24 ม.ค. 2561 15 ม.ค. 2561 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
3 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 1,499,400 19 ม.ค. 2561-25 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561-26 ม.ค. 2561 18 ม.ค. 2561 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
4 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,076,000 18 ม.ค. 2561-26 ม.ค. 2561 29 ม.ค. 2561-29 ม.ค. 2561 18 ม.ค. 2561 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประกวดราคา จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย 7,837,090 15 ม.ค. 2561-22 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 15 ม.ค. 2561 ไฟล์ประกาศ