สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการ่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,057,220 14 ก.ย. 2561-21 ก.ย. 2561 24 ก.ย. 2561-24 ก.ย. 2561 14 ก.ย. 2561 ไฟล์ประกาศ
2 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จัดซื้อรถยนต์กู้ภัย ไฟฟ้าส่องสว่าง แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,500,000 11 ก.ย. 2561-2 ต.ค. 2561 3 ต.ค. 2561-3 ต.ค. 2561 11 ก.ย. 2561 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)