สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ จำนวรน 1 คัน พร้อมภาชนะรองรับขยะมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,300,000 14 ม.ค. 2564-21 ม.ค. 2564 22 ม.ค. 2564-22 ม.ค. 2564 19 ม.ค. 2564 ไฟล์ประกาศ
2 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดอนันต์หรือตลาดวัดลุ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 5,932,103 6 ม.ค. 2564-22 ม.ค. 2564 25 ม.ค. 2564-25 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2564 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ