สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง สอบราคา สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง ไม่ระบุ 1 ส.ค. 2560-16 ส.ค. 2560 1 ส.ค. 2560-16 ส.ค. 2560 1 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารออกกำลังกาย ที่ทำการ อบต.หนองละลอก ม.4 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 1,864,800 2 ส.ค. 2560-16 ส.ค. 2560 2 ส.ค. 2560-16 ส.ค. 2560 4 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ
3 สำนักงานจังหวัดระยอง สอบราคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโขดกลาง-ห้วยยาง ซอย 1 (ช่วงที่4) ม.8 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 530,000 3 ส.ค. 2560-16 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2560-17 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร สอบราคา สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านช่องลม ม.10 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 800,000 1 ส.ค. 2560-16 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2560-17 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ
5 เทศบาลตำบลทับมา สอบราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำรูปตัวยูฝาปิดรางวี สายหนองมะหาด 15 ชุมชนบ้านหนองมะหาด ม.3 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 1,617,000 3 ส.ค. 2560-17 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2560-17 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ
6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชากดาวเรือง หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 2 7 ส.ค. 2560-18 ส.ค. 2560 28 ส.ค. 2560-28 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาเพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง (ปรับปรุงโรงยิมส์ 2,500 ที่นั่ง และสระว่ายน้ำ) 8 8 ส.ค. 2560-18 ส.ค. 2560 28 ส.ค. 2560-28 ส.ค. 2560 8 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 2 8 ส.ค. 2560-18 ส.ค. 2560 28 ส.ค. 2560-28 ส.ค. 2560 ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สอบราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 24-28 ส.ค.60 และวันที่ 31 ส.ค. - 4 ก.ย.60 1 7 ส.ค. 2560-21 ส.ค. 2560 7 ส.ค. 2560-21 ส.ค. 2560 7 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction ประมูลซ์้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้กับสถานศึกษาในเขตตำบลห้วยโป่ง 2 9 ส.ค. 2560-21 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2560-29 ส.ค. 2560 9 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 7 9 ส.ค. 2560-21 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2560-29 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
12 เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา สอบราคา สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสอด-นายเสมียน ม.4 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 1,544,000 7 ส.ค. 2560-22 ส.ค. 2560 7 ส.ค. 2560-22 ส.ค. 2560 7 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ
13 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction ประมูลจ้างโครงการทาสีอาคารเรียน และอาคารประกอบ ภายในพื้นที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 10 10 ส.ค. 2560-22 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2560-30 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ
14 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง สอบราคา โครงการขุดลอกคลองตาหยวก หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะเคียน ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 671 11 ส.ค. 2560-22 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560-22 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ
15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุศเรน-ท่าราบ หมู่ที่ 1 ตำบลชากพง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 8 ตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 9 8 ส.ค. 2560-24 ส.ค. 2560 1 ก.ย. 2560-1 ก.ย. 2560 8 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
16 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสัมฤทธิ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 6,101,000 9 ส.ค. 2560-24 ส.ค. 2560 8 ก.ย. 2560-8 ก.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
17 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนริมน้ำ ช่วงสะพานดำถึงสำนักงานชลประทานจังหวัดระยอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8,000,000 9 ส.ค. 2560-24 ส.ค. 2560 8 ก.ย. 2560-8 ก.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
18 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction ประมูลจ้างโครงการพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 2) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 140 15 ส.ค. 2560-24 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2560-24 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 4 16 ส.ค. 2560-25 ส.ค. 2560 4 ก.ย. 2560-4 ก.ย. 2560 16 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนระยองวิทยาคม ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 3 16 ส.ค. 2560-25 ส.ค. 2560 4 ก.ย. 2560-4 ก.ย. 2560 16 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
21 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการจ้างเหมาปูผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลด้านทิศตะวันออก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2,3,5 ตำบลปลวกแดง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1,3 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 18 16 ส.ค. 2560-25 ส.ค. 2560 7 ก.ย. 2560-7 ก.ย. 2560 16 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
22 เทศบาลนครระยอง E-Auction ประมูลจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 6,000,000 16 ส.ค. 2560-25 ส.ค. 2560 4 ก.ย. 2560-4 ก.ย. 2560 16 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
23 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรอำเภอบ้านค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลชากบก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง 10 9 ส.ค. 2560-28 ส.ค. 2560 5 ก.ย. 2560-5 ก.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
24 เทศบาลนครระยอง สอบราคา การเช่าและบริหารโครงข่ายระบบเสียงตามสายของเทศบาลนครระยอง 540,000 11 ส.ค. 2560-28 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560-31 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
25 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สอบราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 47 รายการ 1 10 ส.ค. 2560-28 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2560-28 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
26 เทศบาลนครระยอง สอบราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนอำนวยสุข 361,000 11 ส.ค. 2560-28 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560-4 ก.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
27 เทศบาลนครระยอง สอบราคา จ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนบางจาก ซอย 11/1 661,000 11 ส.ค. 2560-28 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560-4 ก.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
28 เทศบาลนครระยอง สอบราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนนครระยอง 60 201,000 11 ส.ค. 2560-28 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560-4 ก.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
29 เทศบาลตำบลมะขามคู่ (อ.นิคมพัฒนา) สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านคุณสมยศ หมู่ที่ 1 429,000 11 ส.ค. 2560-28 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560-28 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
30 เทศบาลตำบลมะขามคู่ (อ.นิคมพัฒนา) สอบราคา โครงการก่อสร้างเรียงหินกันดินบริเวณแนวกั้นรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามคู่ 2 870,000 11 ส.ค. 2560-28 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560-28 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
31 เทศบาลนครระยอง สอบราคา จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 260,000 15 ส.ค. 2560-29 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2560-1 ก.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
32 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สอบราคา สอบราคาโครงการจัดซื้อหินแกรนิตเพื่อบูรณะพันที่อุโบสถวัดมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 973 10 ส.ค. 2560-29 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2560-29 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
33 เทศบาลนครระยอง สอบราคา จ้างเอกชนจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ 2561 359,520 15 ส.ค. 2560-29 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2560-1 ก.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
34 อบต.มาบยางพร สอบราคา โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร สายมาบยางพร 2 (ซอยตรีเพชร) หมู่ที่ 1 1,013,000 16 ส.ค. 2560-29 ส.ค. 2560 16 ส.ค. 2560-29 ส.ค. 2560 16 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
35 เทศบาลนครระยอง สอบราคา จ้างเหมาและเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง 348,000 16 ส.ค. 2560-30 ส.ค. 2560 16 ส.ค. 2560-5 ก.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
36 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ถนนเรือนจำและซอยแยก ซอย 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,900,000 16 ส.ค. 2560-30 ส.ค. 2560 15 ก.ย. 2560-15 ก.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
37 เทศบาลนครระยอง สอบราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 690,000 16 ส.ค. 2560-30 ส.ค. 2560 16 ส.ค. 2560-5 ก.ย. 2560 16 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
38 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครระยอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,158,000 16 ส.ค. 2560-30 ส.ค. 2560 15 ก.ย. 2560-15 ก.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
39 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จ้างปรับปรุงถนนอารีราษฎร์ ฝั่งทิศตะวันตก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,527,000 16 ส.ค. 2560-30 ส.ค. 2560 15 ก.ย. 2560-15 ก.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
40 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สอบราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง 850 16 ส.ค. 2560-30 ส.ค. 2560 16 ส.ค. 2560-30 ส.ค. 2560 16 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
41 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สอบราคา โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลสาธารณะพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 1 10 ส.ค. 2560-31 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2560-31 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
42 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสี่แยกพัฒนา - บ้านคลองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทับมอญ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 3 15 ส.ค. 2560-31 ส.ค. 2560 8 ก.ย. 2560-8 ก.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
43 เทศบาลนครระยอง สอบราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ 371,488 17 ส.ค. 2560-31 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2560-6 ก.ย. 2560 17 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
44 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.คลองกะแมง บริเวณตำบลหนองตะพาน ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 2 16 ส.ค. 2560-1 ก.ย. 2560 11 ก.ย. 2560-11 ก.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
45 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างป้ายชื่อถนน/ซอย ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จำนวน 200 ป้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 3,000,000 18 ส.ค. 2560-1 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2560-18 ก.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
46 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดไฮเมส (High Mast) จำนวน 6 ต้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4,180,000 18 ส.ค. 2560-1 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2560-18 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
47 เทศบาลนครระยอง สอบราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 630,000 18 ส.ค. 2560-1 ก.ย. 2560 18 ส.ค. 2560-7 ก.ย. 2560 18 ส.ค. 2560 ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
48 เทศบาลนครระยอง สอบราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสวนสาธารณะ(สวนศรีเมือง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 630,000 18 ส.ค. 2560-1 ก.ย. 2560 18 ส.ค. 2560-7 ก.ย. 2560 18 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
49 เทศบาลนครระยอง สอบราคา จ้างค่าปรับปรุงถนนระยองวิทย์ปากน้ำ ซอย 3 284,000 18 ส.ค. 2560-1 ก.ย. 2560 18 ส.ค. 2560-6 ก.ย. 2560 18 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
50 เทศบาลนครระยอง สอบราคา จ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนสุขุมวิทฝั่งทิศเหนือ (ข้างนครเฟอร์นิเจอร์) 5/2 จำนวน 1 โครงการ 772,000 18 ส.ค. 2560-1 ก.ย. 2560 18 ส.ค. 2560-6 ก.ย. 2560 18 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
51 เทศบาลนครระยอง สอบราคา จ้างก่อสร้างถนน พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยนครระยอง 5/2 (ข้างนครเฟอร์นิเจอร์) ช่วงที่ 2 1,202,000 21 ส.ค. 2560-4 ก.ย. 2560 21 ส.ค. 2560-11 ก.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
52 เทศบาลนครระยอง สอบราคา ราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยบุญยงค์ จำนวน 1 โครงการ 1,503,000 21 ส.ค. 2560-4 ก.ย. 2560 21 ส.ค. 2560-8 ก.ย. 2560 21 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
53 เทศบาลนครระยอง สอบราคา จ้างปรับปรุงถนนสุวรรณสิน จำนวน 1 โครงการ 616,000 21 ส.ค. 2560-4 ก.ย. 2560 21 ส.ค. 2560-8 ก.ย. 2560 21 ส.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)