สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สอบราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 164 รายการ 1 13 มิ.ย. 2560-26 มิ.ย. 2560 13 มิ.ย. 2560-26 มิ.ย. 2560 13 มิ.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 16 มิ.ย. 2560-27 มิ.ย. 2560 6 ก.ค. 2560-6 ก.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง E-Auction จัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ จำนวน 2 คัน 15,500,000 16 มิ.ย. 2560-28 มิ.ย. 2560 6 ก.ค. 2560-6 ก.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ
4 เทศบาลนครระยอง สอบราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 32 รายการ 1,772,650 19 มิ.ย. 2560-3 ก.ค. 2560 19 มิ.ย. 2560-7 ก.ค. 2560 19 มิ.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
5 เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านป้าใบ หมู่ที่ 2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 315,000 20 มิ.ย. 2560-3 ก.ค. 2560 20 มิ.ย. 2560-3 ก.ค. 2560 20 มิ.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ
6 เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองคล้า ซอย2 (ย่่าเมือง) หมู่ที่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 907,000 20 มิ.ย. 2560-3 ก.ค. 2560 20 มิ.ย. 2560-3 ก.ค. 2560 20 มิ.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายขอนตะเคียน-บ้านเกาะ (ระยะที่ 4) (หมู่ที่ 6) ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 1,000,000 21 มิ.ย. 2560-4 ก.ค. 2560 21 มิ.ย. 2560-4 ก.ค. 2560 21 มิ.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ
8 เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหมู่ 3 เชื่อมหมู่ 1 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 733,000 22 มิ.ย. 2560-5 ก.ค. 2560 22 มิ.ย. 2560-5 ก.ค. 2560 22 มิ.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ
9 เทศบาลนครระยอง ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23,700,000 20 มิ.ย. 2560-7 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2560-25 ก.ค. 2560 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
10 เทศบาลตำบลทับมา สอบราคา สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 1,300,000 26 มิ.ย. 2560-7 ก.ค. 2560 26 มิ.ย. 2560-7 ก.ค. 2560 26 มิ.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ
11 เทศบาลตำบลทับมา สอบราคา สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายโรงยาง-สาย36 ชุมชนบ้านเขาไผ่ หมู่ที่ 5 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 600,000 26 มิ.ย. 2560-7 ก.ค. 2560 26 มิ.ย. 2560-7 ก.ค. 2560 24 มิ.ย. 2560 ไฟล์ประกาศ