วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง


   
    วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
      โดยที่ประขุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบให้มีการโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและรายการงบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรมจาก กิจกรรมย่อยเดิม : จัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง เป็น กิจกรรมย่อยใหม่ : จัดงานวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง... พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมา (14กรกฎาคม2523) ประจำปี 2561 หน่วยดำเนินการเป็นที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานที่จัดกิจกรรม จำนวน 12 หน่วยงาน
เมื่อวันที่ 10/07/2561
เวลา 4 นาฬิกา 31 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง