ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เอกสารแนบ
   
    จังหวัดระยอง ได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ
    และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ
    ข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส
    บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว
    จึงกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดจังหวัดระยองถือปฏิบัติและการดำเนินการ
เมื่อวันที่ 30/05/2561
เวลา 6 นาฬิกา 28 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล