ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เอกสารแนบ
   
    จังงหวัดระยอง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พร้อมนี้ได้แนบรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ มาด้วยแล้ว
เมื่อวันที่ 28/05/2561
เวลา 6 นาฬิกา 30 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    เลขานุการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง