ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เอกสารแนบ
   
    จังหวัดระยอง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองพร้อมนี้ได้แนบรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ มาด้วยแล้ว
เมื่อวันที่ 27/03/2561
เวลา 7 นาฬิกา 37 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    เลขานุการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง