ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เอกสารแนบ
   
    สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงห้องอาหารศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    จำนวน 1 โครงการ
เมื่อวันที่ 19/03/2561
เวลา 3 นาฬิกา 50 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง