วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.45 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดห้องนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองบ้านฉาง ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง


   
    วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.45 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดห้องนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองบ้านฉาง ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
       ห้องนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองบ้านฉาง จัดขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของอำเภอบ้านฉางให้อนุชนได้เห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการสืบสานวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนบ้านฉาง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนำภาพถ่ายในอดีตและวีดิทัศน์เรื่องราวของอำเภอบ้านฉาง มาเผยแพร่ให้สาธารณะชนที่สนใจ นักเรียน ศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของอำเภอบ้านฉาง
เมื่อวันที่ 08/02/2561
เวลา 16 นาฬิกา
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง