ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เอกสารแนบ
   
    จังหวัดระยอง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองพร้อมนี้ได้แนบรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ มาด้วยแล้ว
เมื่อวันที่ 29/01/2561
เวลา 4 นาฬิกา 40 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    เลขานุการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง