วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.รย. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 1 / 2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม


   
    วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 1 / 2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
       การประชุมดังกล่าวเป็นการติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้วเกี่ยวกับแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน การจัดระเบียบสายส่งกำลังไฟฟ้าของจังหวัดระยอง รวมถึงสายอินเตอร์เน็ตต่างๆ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ นอกจากนี้ยังเป็นการประขุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจราชการ เยี่ยมประชาชน และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ ภาคตะวันออก ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ให้พร้อมตลอดเวลา
เมื่อวันที่ 13/01/2561
เวลา 3 นาฬิกา 37 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง