แนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี เอกสารแนบ
   
    แนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
เมื่อวันที่ 05/01/2561
เวลา 4 นาฬิกา 50 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานอำนวยการ