วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ติดตามความคืบหน้าการจัดทำโครงการแผนแม่บทขนส่งด้านการจราจร ณ ห้องประชุมคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี


   
  วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ติดตามความคืบหน้าการจัดทำโครงการแผนแม่บทขนส่งด้านการจราจร ณ ห้องประชุมคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี
  ด้วยจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยองจึงต้องปรับตัวและเตรียมตัวเพื่อเตรียมการในอนาคต จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองระยองขึ้น โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ สังคม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นสำหรับเส้นทางระบบขนส่งมวลชนนำร่อง 1 รูปแบบ จากการลงพื้นที่สำรวจและศึกษาความเหมาะสมของมหาวิทยาลัยบูรพา เบื้องต้นได้แนวเส้นทางเพื่อจัดทำแผนแม่บทขนส่งด้านการจราจร 2เส้นทาง ดังนี้
    1.เส้นทางเชื่อมต่อจากโรงพยาบาลสิริกิติ์ อ.สัตหีบ ผ่านบ้านฉางตามถนนสายสุขุมวิทจนถึงตัวเมืองระยอง
    2.เส้นทางนอกตัวเมืองผ่านนิคมพัฒนา ปลวกแดง บ้านค่าย บ้านเพ แกลง
     ซึ่งใน2เส้นทางนี้จะต้องนำมาเลือกให้เหลือเพียง 1 เส้นทาง ซึ่งต้องดูถึงความเหมาะสม ความต้องการของประชาชน ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากที่สุด ความเป็นไปได้ในเรื่องต่าง ๆ 
    ทั้งนี้ ผวจ.ระยองฝากให้ทาง ม.บูรพา เป็นภาคีในการศึกษาสภาพปัญหาต่างๆ ที่จะมีในอนาคตเพื่อหาวิธีจัดการแนวโน้มว่าจะต้องดูแลปัญหาอย่างไร ทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตรต่อไป
เมื่อวันที่ 06/09/2560
เวลา 15 นาฬิกา 10 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง