บันทึกข้อความการขอเปลี่ยนเวร ประจำศูนย์ประสานงานถวายความปลอดภัยภายในศูนย์ราชกาารจังหวัดระยอง เอกสารแนบ
   
  บันทึกข้อความการขอเปลี่ยนเวร ประจำศูนย์ประสานงานถวายความปลอดภัยภายในศูนย์ราชกาารจังหวัดระยอง

  ผู้รับผิดชอบ นางสาวเอมอร คำพาพันธ์
  สำนักงานจังหวัด โทรศัพท์ 038-694-000
         โทรสาร 038-694-160
         E-mail.com:rayongdirecting@gmail.com
  รับผิดชอบ 1.เวร ประจำศูนย์ประสานงานถวายความปลอดภัยภายในศูนย์ราชกาารจังหวัดระยอง
       2.เวรบริการประชาชน มุขหน้า มุขหลัง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
       3.เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
เมื่อวันที่ 25/08/2560
เวลา 8 นาฬิกา 19 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานอำนวยการ