วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด


   
  วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง
    โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองฝากการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดระยอง แบ่งเป็น ๒ กรณี
       ๑)กรณีเร่งด่วน จากการพยากรณ์/คาดการณ์ และการประเมินสถานการณ์ ของผลผลิตที่จะออกมาในช่วงแต่ละเดือน/ปัญหาที่จะตามมา ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขียนมาตรการช่วยเหลือเป็นแผนรวมฉบับเดียวกัน
        -การทำMOUให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมด้วยเพราะเป็นหน้าที่โดยตรงที่ต้องรับผิดชอบ
        -การติดตามออกตรวจวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ประเมินจากสถานการณ์ที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร
        -การตลาดทั้งหลาย ที่เราสนับสนุนช่วยเหลือ ให้ดูพันธมิตรอยู่ทางไหนบ้าง และดึงเข้ามามีส่วนร่วม เราต้องอาศัยเครือข่ายในพื้นที่นั้นๆ
       ๒)ในระยะยาว ให้ช่วยกันพิจารณาทำแผนพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร โดยต้องมีคุณภาพ/ปลอดภัย/มีปริมาณเพียงพอ มีช่องทางการจำหน่ายภายใน ภายนอก/มีการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความหลากหลายให้กับสินค้า/หาโครงการ/แผนงานมารองรับ ใช้มาตรการจูงใจเชิงบังคับ ทำในเชิงนโยบายให้ทุกหน่วยเข้าไปมีส่วนร่วม
เมื่อวันที่ 21/03/2560
เวลา 9 นาฬิกา 55 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้ดูแลระบบประกาศข่าว สำนักงานจังหวัดระยอง