ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เอกสารแนบ
   
    จังหวัดระยอง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่
    ๒/๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง พร้อมนี้ได้แนบรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ มาด้วยแล้ว
เมื่อวันที่ 22/02/2560
เวลา 16 นาฬิกา 21 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    เลขานุการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง