ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 เอกสารแนบ
   
    จังหวัดระยองได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 เรียบร้อยแล้ว
    รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
เมื่อวันที่ 09/02/2560
เวลา 9 นาฬิกา 55 นาที
จัดทำข้อมูลนี้โดย :    ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานอำนวยการ